Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Aukš­tai­ti­jos re­gio­nui at­sto­vau­jan­tis aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­diu­mo na­rys, Dar­bo su na­riais ir so­cia­li­nių klau­si­mų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Mi­siū­nas pa­tei­kė iš­sa­mią pre­zi­diu­mo veik­los ku­ruo­tais klau­si­mais ata­skai­tą, ap­žvel­gė ve­žė­jų ver­slo si­tu­a­ci­ją rin­ko­je ir svar­biau­sias re­gio­no ve­žė­jų pro­ble­mas.

Šių me­tų pra­džio­je aso­cia­ci­jai pri­klau­sė 1 134 ve­žė­jų įmo­nės, tu­rin­čios apie 3 000 au­to­bu­sų bei tro­lei­bu­sų ir apie 25 000 tarp­tau­ti­niam kro­vi­nių ga­be­ni­mui skir­tų trans­por­to prie­mo­nių. Trans­por­to įmo­nė­se dir­ba apie 58 000 dar­buo­to­jų. Trans­por­to sek­to­riaus in­dė­lis į ša­lies BVP su­da­ro 16 proc. Pa­gal šį ro­dik­lį trans­por­ti­nin­kams ten­ka tre­čio­ji vie­ta po pre­ky­bos ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu ir sta­ty­bų sek­to­riaus.

Per ata­skai­ti­nį lai­ko­tar­pį su­reng­ti 8 pre­zi­diu­mo po­sė­džiai. Dar­bo su na­riais ir so­cia­li­nių klau­si­mų ko­mi­te­tas pa­lai­kė glau­džius ryšius su dau­ge­liu vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, ak­tu­a­liau­sias ve­žė­jams pro­ble­mas svars­tė po­sė­džiuo­se, dau­ge­liu klau­si­mų pri­ėmė ne­ma­žai nu­ta­ri­mų ir pro­to­ko­li­nių spren­di­mų, ben­dra­dar­bia­vo su prof­są­jun­go­mis.

Pra­ne­šė­jas ak­cen­ta­vo, jog per­nai aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ ini­cia­ty­va pa­vy­ko su­pap­ras­tin­ti vai­ruo­to­jų iš tre­čių­jų ša­lių įdar­bi­ni­mo pro­ce­dū­ras. Da­bar sie­kia­ma su­trum­pin­ti šių pro­ce­dū­rų ter­mi­nus.

Vie­na iš pa­grin­di­nių pro­ble­mų – vai­ruo­to­jų trū­ku­mas ne tik vi­suo­se ša­lies re­gio­nuo­se, bet ir kai ku­rio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se. Aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ ini­cia­ty­va vai­ruo­to­jo pro­fe­si­ja šie­met įtrauk­ta į pa­klau­siau­sių pro­fe­si­jų są­ra­šą.

Ne­ma­žai pro­ble­mų ve­žė­jams kas­met iš­ky­la dėl ke­lio­nės lei­di­mų trū­ku­mo. Pa­sak J. Mi­siū­no, aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­to Al­gi­man­to Kon­dru­se­vi­čiaus ir ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus Val­do Gilio pa­stan­go­mis per­nai ke­lio­nės lei­di­mų kie­kis vi­siš­kai pa­ten­ki­no ve­žė­jų po­rei­kius, ga­be­nant kro­vi­nius į Ru­si­ją, Bal­ka­nų ša­lis, Ka­zach­sta­ną ir dau­ge­lį ki­tų vals­ty­bių. Ap­žvelg­da­mas ben­dras rin­kos ten­den­ci­jas, pra­ne­šė­jas pa­žy­mė­jo, jog Lie­tu­vai įsto­jus į ES ir pa­nai­ki­nus trans­por­to prie­mo­nių par­kų au­gi­mo iki 20 proc. ap­ri­bo­ji­mą, ve­žė­jų ver­slo rin­ko­je pa­ste­bi­ma kie­ky­bės au­gi­mo, o ne ko­ky­bės ge­rė­ji­mo ten­den­ci­ja. At­si­žvelg­da­ma į tai, aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ pa­tei­kė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai pa­siū­ly­mą su­griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mus nau­jai į rin­ką at­ei­nan­čioms įmo­nėms, t.y. kad tarp­tau­ti­niu kro­vi­nių ga­be­ni­mu bū­tų lei­džia­ma užsi­im­ti tik toms ve­žė­jų įmo­nėms, ku­rios tu­ri ne ma­žes­nę kaip dve­jų me­tų pa­tir­tį vi­daus maršru­tuo­se.

Pa­pil­dy­da­mas pre­zi­diu­mo na­rio J.Mi­siū­no ata­skai­tą, aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Al­gi­man­tas Kon­dru­se­vi­čius glaus­tai pa­tei­kė rin­kos ana­li­zę ir pa­žy­mė­jo, jog da­bar si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vos ve­žė­jams ne­la­bai pa­lan­ki. Ta­čiau, pa­sak pre­zi­den­to, į su­si­klos­čiu­sias ap­lin­ky­bes rei­kia pa­žvelg­ti pla­čiai at­ver­to­mis aki­mis ir ob­jek­ty­viai įver­ti­nus sa­vo ga­li­my­bes, bū­ti pa­si­ruo­šu­siems bet ko­kiems iš­šū­kiams. Dėl ES plėt­ros mū­sų ve­žė­jai su­si­dū­rė su stip­riais ir ag­re­sy­viais kon­ku­ren­tais iš Bul­ga­ri­jos ir Ru­mu­ni­jos, ku­rie Eu­ro­po­je ga­be­na kro­vi­nius ma­žes­nė­mis kai­no­mis. Be to, ve­žė­jai, anks­čiau ne­si­do­mė­ję Ry­tų ša­lių rin­ka, ak­ty­viai pra­de­da skverb­tis į Ru­si­ją bei Uk­rai­ną.

Ki­ta pro­ble­ma su­si­ju­si su ke­lio­nės lei­di­mų kon­tro­lia­vi­mu. Lie­tu­vai ta­pus Šen­ge­no erd­vės na­re ir pa­nai­ki­nus sie­nų kon­tro­lę, Ru­si­jos ir ki­tų ne ES vals­ty­bių ve­žė­jai pik­tnau­džiau­ja ne­žy­mė­da­mi ke­lio­nės lei­di­mų. Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to nuo­mo­ne, vien tik VKTI pa­rei­gū­nai ne­pa­jė­gūs die­ną ir nak­tį kon­tro­liuo­ti už­sie­nio ša­lių ve­žė­jus, to­dėl rei­kė­tų, jog į šį dar­bą ak­ty­viai įsi­trauk­tų Eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bos pa­rei­gū­nai ir mui­ti­nin­kai, ku­rie ga­lė­tų kon­tro­liuo­ti lei­di­mus, iš­leis­da­mi už­sie­nie­čius iš ter­mi­na­lų.

Api­ben­dri­nęs ve­žė­jų ver­slo si­tu­a­ci­ją ir per­spek­ty­vą, aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Al­gi­man­tas Kon­dru­se­vi­čius pa­tei­kė ve­žė­jams ap­svars­ty­ti pa­siū­ly­mą dėl ke­lių trans­por­to dar­buo­to­jų die­nos pa­skel­bi­mo. Iki 1991 m. ši pro­fe­si­nė šven­tė bū­da­vo pa­žy­mi­ma pas­ku­ti­nį spa­lio sek­ma­die­nį. Dar po vie­ną pa­siū­ly­mą pa­tei­kė IRU ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja. IRU siū­lo rug­sė­jo 29-ąją pa­skelb­ti Tarp­tau­ti­ne pro­fe­sio­na­lių vai­ruo­to­jų die­na, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo ba­lan­džio 6–ąją pa­skelb­ti Sau­gaus eis­mo ir ke­lių trans­por­to die­na.

Ata­skai­tą apie aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ sek­re­to­ria­to dar­bą pa­tei­kė aso­cia­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Val­das Gilys.

Apie ke­lio­nės lei­di­mų skirs­ty­mo pro­ble­ma­ti­ką ir jų kon­tro­lę kal­bė­jo VKTI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Eu­ge­ni­jus Ruš­kus bei VKTI Pa­ne­vė­žio re­gio­no de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ra­mū­nas Žu­kaus­kas, pa­aiš­ki­ni­mus apie nau­jų ATPK pa­tai­sų tai­ky­mą už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus pa­tei­kė Pa­ne­vė­žio VPK Eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bos va­do­vas Vir­gi­ni­jus Ma­čė­nas.

Aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ va­do­vai ir sve­čiai at­sa­kė į ve­žė­jų klau­si­mus.

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze