Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Va­sa­rio pa­bai­go­je aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ sek­re­to­rius A. Ba­ra­naus­kas ir Kro­vi­ni­nio trans­por­to sky­riaus va­do­vas G. Ra­mas­laus­kas Briu­se­ly­je da­ly­va­vo IRU Kom­bi­nuo­to trans­por­to dar­bo gru­pės, IRU Kro­vi­ni­nio trans­por­to ry­šių su ES ko­mi­te­to ir IRU Ke­lei­vi­nio trans­por­to dar­bo gru­pės rin­ki­mi­niuo­se po­sė­džiuo­se. Juo­se bu­vo iš­rink­ti nau­ji dar­bo gru­pių va­do­vai ir pa­tvir­tin­ta 2008 me­tų dar­bo pro­gra­ma.

IRU Kom­bi­nuo­to trans­por­to dar­bo gru­pės po­sė­dy­je bu­vo pa­teik­ta Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos prog­no­zė, jog iki 2020 me­tų kro­vi­nių ve­ži­mas augs iki 50 proc. Rem­ta­si de­šim­ties me­tų sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis: nuo 1995 iki 2005 me­tų kro­vi­nių ve­ži­mas ge­le­žin­ke­lio trans­por­tu au­go 9,5 proc., ke­lių trans­por­tu – 38 proc., o kom­bi­nuo­tu trans­por­tu – 45 proc.

Po­sė­dy­je pa­žy­mė­ta, jog Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja jau svars­to ga­li­my­bę per­žiū­rė­ti da­bar ga­lio­jan­čius trans­por­to prie­mo­nių svo­rių ir mat­me­nų ri­bo­ji­mus. Žvel­giant į at­ei­tį, kal­ba­ma apie per­ėji­mą prie mo­du­li­nio trans­por­to kon­cep­ci­jos. IRU Kro­vi­ni­nio trans­por­to ry­šių su ES ko­mi­te­to po­sė­džio da­ly­viai ap­ta­ri­nė­jo nau­jų są­ly­gų ve­žė­jams už­si­im­ti trans­por­to ver­slu kon­cep­ci­jas ir dis­ku­ta­vo dėl pa­te­ki­mo į ke­lei­vių bei kro­vi­nių ve­ži­mo rin­ką są­ly­gų.

Ap­ta­riant ka­bo­ta­ži­nio ve­ži­mo klau­si­mus ak­cen­tuo­ta, jog da­bar Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja siū­lo sche­mą, pa­gal ku­rią per 7 die­nas bū­tų ga­li­ma at­lik­ti 3 ka­bo­ta­ži­nius ve­ži­mus. Ta­čiau Eu­ro­pos Par­la­men­tas jau svars­to ki­tą va­rian­tą – nuo 2014 me­tų laips­niš­kai per­ei­ti prie vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nio ve­ži­mo li­be­ra­li­za­vi­mo.

IRU Ke­lei­vi­nio trans­por­to dar­bo gru­pės po­sė­dy­je ap­tar­ta 12 die­nų vai­ra­vi­mo iš­im­tis ke­lei­vi­nio trans­por­to vai­ruo­to­jams. IRU ko­mi­si­jos va­do­vai dar kar­tą pra­šė šią pro­ble­mą iš­kel­ti kiek­vie­nos ša­lies vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se, kad ar­ti­miau­sia­me trans­por­to mi­nist­rų po­sė­dy­je ša­lių at­sto­vai tu­rė­tų nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu. Aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ šį klau­si­mą jau ap­ta­rė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je, ku­ri idė­jai pri­ta­ria.

EK vi­ce­pre­zi­den­tas Jac­qu­es Bar­rot sa­vo kal­bo­je dau­giau­sia dė­me­sio sky­rė ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų, pa­te­ki­mo į keleivių ir krovinių vežimo rinką bei ekologiško transporto klausimams.

Ana­to­li­jus Ja­ki­mo­vas / At­sto­vas spau­dai

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze