Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kronika

Va­sa­rio 7 d.Aso­cia­ci­ja „Li­na­va” ga­vo sa­vo na­rių nu­si­skun­di­mų dėl Pran­cū­zi­jos įmo­nės „LTD In­ter­na­tio­nal Eu­ro­parc-Ha­me­au D”, 131 Che­min des Bas­sins 94000 CRETEIL, įsi­sko­li­ni­mų Lie­tu­vos ve­žė­jams. Lie­tu­vos ve­žė­jai ne kar­tą krei­pė­si į mi­nė­tą įmo­nę dėl ap­mo­kė­ji­mo už su­teik­tas ve­ži­mo pa­slau­gas, ta­čiau ji ven­gia mo­kė­ti sko­las. To­dėl ve­žė­jus, ku­riems ši įmo­nė ne­vyk­do su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, ma­lo­niai pra­šo­me in­for­muo­ti aso­cia­ci­ją In­fo@li­na­va.lt, ka­dan­gi ren­gia­mi do­ku­men­tai dėl sko­los iš­ieš­ko­ji­mo kreip­tis į teis­mą.

Va­sa­rio 7 d.Aso­cia­ci­ja „Li­na­va” pa­kar­to­ti­nai krei­pė­si į Vi­daus rei­ka­lų, Už­sie­nio rei­ka­lų ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jas pra­šy­da­ma ne­ati­dė­lio­ti­nai spręs­ti klau­si­mą dėl lei­di­mų lai­ki­nai gy­ven­ti iš­da­vi­mo ter­mi­no su­trum­pi­ni­mo tarp­tau­ti­nių rei­sų vai­ruo­to­jams. Juos ga­li­ma bū­tų iš­duo­ti pri­ori­te­to tvar­ka ar­ba Lie­tu­vos ke­lių trans­por­to įmo­nė­se įdar­bin­tiems tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jams lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo lai­ko­tar­piu ras­ti spren­di­mą dėl ga­li­my­bės vyk­ti tran­zi­tu per Lat­vi­jos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją. Po Šen­ge­no plėt­ros tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jams, ku­riems iš­duo­tos na­cio­na­li­nės il­ga­lai­kės vi­zos, pra­ra­dus ga­li­my­bę vyk­ti tran­zi­tu per Lat­vi­jos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją, tie­sio­gi­nes pa­rei­gas vyk­dy­ti ne­be­įma­no­ma dėl tarp­tau­ti­nio ke­lių trans­por­to ver­slo spe­ci­fi­kos. To­dėl sie­kiant kuo sku­biau spręs­ti ve­žė­jams itin ak­tu­a­lią tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų įdar­bi­ni­mo pro­ble­mą nu­ma­ty­ti aso­cia­ci­jos „Li­na­va” pre­zi­den­to A. Kon­dru­se­vi­čiaus su­si­ti­ki­mai su aukš­čiau­sio ly­gio kom­pe­ten­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nais.

Va­sa­rio 12 d.aso­cia­ci­jos „Li­na­va” va­do­vai ini­ci­ja­vo su­si­ti­ki­mą su Lie­tu­vos po­li­ci­jos Eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bos va­do­vais ir pa­si­kei­tė nuo­mo­nė­mis apie nau­jų ATPK pa­tai­sų tai­ky­mo už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus pro­ble­ma­ti­ką. Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to A. Kon­dru­se­vi­čiaus nuo­mo­ne, ve­žė­jams ak­tu­a­liau­sias ATPK 126 straips­nio tai­ky­mo me­cha­niz­mas, ku­ris nu­ma­to tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mą, jei vai­ruo­to­jas vai­ra­vo ne­blai­vus, ir trans­por­to prie­mo­nės kon­fis­ka­vi­mą, jei vai­ruo­to­jas to­kį pa­žei­di­mą pa­da­ro an­trą kar­tą per me­tus. Ve­žė­jus ne­ra­mi­no tam tik­ras ne­aiš­ku­mas dėl grės­mės pa­tir­ti ne­adek­va­čius nuos­to­lius kon­fis­kuo­jant įmo­nei pri­klau­san­čią trans­por­to prie­mo­nę. Lie­tu­vos po­li­ci­jos Eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bos va­do­vas Sau­lius Skve­re­lis pa­ti­ki­no, kad ve­žė­jams nuo­gąs­tau­ti nė­ra pa­grin­do, nes ne­blai­viam vil­ki­ko vai­ruo­to­jui įkliu­vus pir­mą kar­tą jam bus at­im­ta tei­sė vai­ruo­ti, to­dėl įkliū­ti an­trą kar­tą tais pa­čiais me­tais šis vai­ruo­to­jas ne­tu­ri šan­sų, juo­lab kad įmo­nė apie pir­mą­jį pa­žei­di­mą bus in­for­muo­ta. Ven­giant ga­li­mų nesu­si­pra­ti­mų, S. Skver­ne­lis pa­ta­ria įmo­nių va­do­vams iš­lei­džiant vai­ruo­to­jus į rei­są tik­rin­ti ne tik kro­vi­nio do­ku­men­tus, bet pa­tik­rin­ti, ar jis tu­ri ga­lio­jan­tį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Be to, pri­imant vai­ruo­to­ją į dar­bą, S. Skver­ne­lis siū­lo rei­ka­lau­ti iš bū­si­mo dar­buo­to­jo pa­teik­ti pa­žy­mą iš po­li­ci­jos apie vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mą ir ga­lio­jan­čias nuo­bau­das, tai taip pat su­ma­žin­tų darb­da­vio ri­zi­ką. Aso­cia­ci­jos „Li­na­va” va­do­vai pa­pra­šė Eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bos va­do­vo ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę ve­žė­jui gau­ti in­for­ma­ci­ją apie įdar­bi­na­mo as­mens vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mą, darb­da­viui įve­dant pa­žy­mė­ji­mo nu­me­rį į po­li­ci­jos duo­me­nų ba­zę ir iš­kart gau­nant at­sa­ky­mą „ga­lio­ja” ar „ne­ga­lio­ja”. Pa­sak S. Skver­ne­lio, te­ori­nės to­kios ga­li­my­bės prie­lai­dos yra, lie­ka su­de­rin­ti tei­si­nius ir tech­ni­nius da­ly­kus. Su­si­ti­ki­mo pa­bai­go­je A.Kon­dru­se­vi­čius pa­kvie­tė Eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bos at­sto­vus da­ly­vau­ti š.m. ko­vą vyk­sian­čiuo­se ve­žė­jų re­gio­ni­niuo­se su­si­rin­ki­muo­se ir pa­teik­ti iš­sa­mius ATPK straips­nių tai­ky­mo pa­aiš­ki­ni­mus.

Va­sa­rio 13 d.Sie­kiant ope­ra­ty­viai spręs­ti tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų įdar­bi­ni­mo pro­ble­mas, aso­cia­ci­jos „Li­na­va” pre­zi­den­tas A. Kon­dru­se­vi­čius su­si­ti­ko su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­riu­mi Ana­to­li­ju­mi Rim­ke­vi­čiu­mi. Su­si­ti­ki­me taip pat da­ly­va­vo aso­cia­ci­jos „Li­na­va” vi­ce­pre­zi­den­tas Jo­nas Gry­baus­kas, trans­por­to po­li­ti­kos ir in­for­ma­ci­jos sek­re­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Gai­dy­tė bei Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Al­man­tas Ga­vė­nas. Pa­grin­di­nis su­si­ti­ki­mo tiks­las – ras­ti pri­im­ti­ną ve­žė­jams spren­di­mą su­si­klos­čiu­sius ne­pa­lan­kiai tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų įdar­bi­ni­mo si­tu­a­ci­jai po Šen­ge­no plėt­ros. Tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jams, ku­riems iš­duo­tos na­cio­na­li­nės il­ga­lai­kės vi­zos, pra­ra­dus ga­li­my­bę vyk­ti tran­zi­tu per Lat­vi­jos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją, vyk­dy­ti tie­sio­gi­nes pa­rei­gas ta­po ne­įma­no­ma. Su­si­ti­ki­me ap­tar­ti ga­li­mi spren­di­mai, ku­riuos pri­ėmus, įdar­bin­tų tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų, vyk­dan­čių tarp­tau­ti­nius kro­vi­nių ga­be­ni­mus, lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo lai­ko­tar­piu dar­bas Šen­ge­no erd­vė­je ne­bū­tų ri­bo­ja­mas.

Va­sa­rio 14 d.Briu­se­ly­je vy­ko „Bu­si­ness Eu­ro­pe” or­ga­ni­za­ci­jos Trans­por­to dar­bo gru­pės po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo ap­svars­ty­ti ak­tu­a­lūs nū­die­nos trans­por­to klau­si­mai. Per po­sė­dį aso­cia­ci­jos „Li­na­va” sek­re­to­rius Al­gir­das Ba­ra­naus­kas sa­kė, kad da­bar vie­na ak­tu­a­liau­sių pro­ble­mų ke­lių trans­por­te – vai­ruo­to­jų trū­ku­mas. Vi­si po­sė­džio da­ly­viai pri­ta­rė, kad tai yra vie­nas iš opiau­sių klau­si­mų sek­to­riu­je. Su­si­rin­ku­sie­ji ak­cen­ta­vo, kad vai­ruo­to­jų sty­giui pa­ša­lin­ti bū­ti­na vals­ty­bės pa­ra­ma ir mo­ky­mo sis­te­mos to­bu­li­ni­mas, kal­bų mo­ky­mai, taip pat bū­ti­na su­da­ry­ti ge­res­nes ga­li­my­bes jau­ni­mui įsi­gy­ti vai­ruo­to­jo pro­fe­si­ją. Jau ir ES sen­bu­vės – Vo­kie­ti­ja, Pran­cū­zi­ja, Olan­di­ja – siū­lo keis­ti jau­nų vai­ruo­to­jų am­žiaus cen­zą, kad pas­ta­rie­ji ga­lė­tų dirb­ti nuo 18 me­tų. Po­sė­dy­je pa­brėž­ta, kad di­de­lę įta­ką ke­lei­vių ir kro­vi­nių ve­ži­mui tu­ri sa­vi­kai­na. Šios trans­por­to gru­pės va­do­vai nu­ta­rė kreip­tis į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją dėl ES trans­por­to po­li­ti­kos fi­nan­suo­jant trans­por­to rū­šis, nes da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja iš­krai­po na­tū­ra­lią kon­ku­ren­ci­ją tarp trans­por­to ša­kų. Aso­cia­ci­jos at­sto­vus ypač do­mi­no ka­bo­ta­ži­nio ve­ži­mo klau­si­mai. Kol kas Eu­ro­pos ša­lys lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad per 7 die­nas bū­tų ga­li­ma at­lik­ti 3 ka­bo­ta­ži­nius ve­ži­mus. Ta­čiau li­ko ne­ma­žai ne­aiš­ku­mų: ar įva­žia­vi­mas iš ki­tos ša­lies jau lai­ko­mas ka­bo­ta­ži­niu ve­ži­mu (kai kas taip ma­no), kaip bus trak­tuo­ja­mi ve­ži­mai iš uos­tų, kaip bus trak­tuo­ja­ma, kai pus­prie­ka­bė at­plau­kia į uos­tą kar­tu su vil­ki­ku ar­ba be vil­ki­ko? Nu­tar­ta šiuos ir ki­tus svar­bius klau­si­mus vėl ap­tar­ti šios trans­por­to gru­pės po­sė­dy­je ba­lan­džio mėn. Tuo pa­čiu me­tu Briu­se­ly­je vy­ko ir Eu­ro­pos Ta­ry­bos trans­por­to dar­bo gru­pės po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas Eu­ro­pos reg­la­men­to pro­jek­tas „Dėl tei­sės už­si­im­ti ve­ži­mo ke­lių trans­por­tu veik­la ir pa­te­ki­mo į ke­lei­vių bei kro­vi­nių ve­ži­mo rin­ką”.

Šia­me po­sė­dy­je da­ly­va­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas, ku­ris sa­kė, kad bus kei­čia­mi tai reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai, su­griež­ti­nan­tys rei­ka­la­vi­mus nau­jai į ke­lių trans­por­to rin­ką at­ei­nan­čioms įmo­nėms.

Va­sa­rio 15 d.Briu­se­ly­je vy­ko IRU So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­si­jos po­sė­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo aso­cia­ci­jos „Li­na­va” at­sto­vai Jus­ti­nas Uso­nis ir Val­das Kaz­laus­kas. Ko­mi­si­jos po­sė­dy­je bu­vo svars­ty­ti šie klau­si­mai:

1. Ko­man­di­ra­vi­mo di­rek­ty­vos 96/71/EEB tai­ky­mas at­lie­kant ka­bo­ta­ži­nius ve­ži­mus;

2. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jų, tai­kant Reg­la­men­tą 561/2006, lai­ky­ma­sis;

3. AETR su­si­ta­ri­mo ir Reg­la­men­to 561/2006 tai­ky­mas tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jams;

4. SMART ta­chog­ra­fų die­gi­mo klau­si­mai. Ru­si­jos at­sto­vai taip pat iš­kė­lė klau­si­mą dėl skait­me­ni­nių ta­chog­ra­fų rod­me­nų bei ata­skai­tų pa­tei­ki­mo ru­sų kal­ba. Ta­chog­ra­fuo­se nė­ra įdieg­ta ru­sų kal­ba, to­dėl ne­ga­lė­da­mi pa­tik­rin­ti dar­bo ir po­il­sio re­ži­mo ru­sų kal­ba, Ru­si­jos kon­tro­liuo­jan­tys pa­rei­gū­nai ga­li pra­dė­ti tai­ky­ti sank­ci­jas.

5. 12 die­nų vai­ra­vi­mo iš­im­tis ke­lei­vi­nio trans­por­to vai­ruo­to­jams. IRU ko­mi­si­jos va­do­vai pra­šė šią at­si­ra­du­sią pro­ble­mą iš­kel­ti kiek­vie­nos ša­lies vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­je, kad ar­ti­miau­sia­me trans­por­to mi­nist­rų po­sė­dy­je ša­lių at­sto­vai tu­rė­tų nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu.

6. IRU So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­si­ja siū­lo pa­skelb­ti rug­sė­jo 29-ąją Tarp­tau­ti­ne pro­fe­sio­na­lių vai­ruo­to­jų die­na. Tuo sie­kia­ma pa­ro­dy­ti vai­ruo­to­jo pro­fe­si­jos svar­bą ir rei­ka­lin­gu­mą bei pa­ryš­kin­ti at­si­ran­dan­čias pro­ble­mas. Šis klau­si­mas bus svars­to­mas ga­vus in­for­ma­ci­ją iš įvai­rių ša­lių.

Pran­cū­zi­jos at­sto­vai at­krei­pė dė­me­sį, jog Pran­cū­zi­ja svars­to ga­li­my­bę įves­ti vi­di­nius važ­ta­raš­čius, siek­da­ma griež­čiau kon­tro­liuo­ti ka­bo­ta­ži­nius ve­ži­mus ša­ly­je. Įvai­rių pa­pil­do­mų do­ku­men­tų Pran­cū­zi­jo­je rei­ka­lau­ja­ma ir da­bar.

Va­sa­rio 18–20 d.Mask­vo­je lan­kė­si aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas A. Kon­dru­se­vi­čius. Vi­zi­to me­tu įvy­ko A. Kon­dru­se­vi­čiaus ir at­sto­vy­bės Mask­vo­je va­do­vo R. Bud­re­vi­čiaus su­si­ti­ki­mai su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ke­lių ir ke­lių trans­por­to de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju A. Šerst­nio­v’u bei IRU at­sto­vy­bės Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je mui­ti­nės eks­per­tu A. Šme­lio­v’u. Su­si­ti­ki­me su RF ke­lių ir ke­lių trans­por­to de­par­ta­men­to pa­va­duo­to­ju A. Šerst­nio­v’u bu­vo ap­tar­ti pra­ėju­sių me­tų Lie­tu­vos ve­žė­jų dar­bo RF rin­ko­je pro­ble­mos ir re­zul­ta­tai. Dau­giau dė­me­sio bu­vo skir­ta kro­vi­nių ve­ži­mui iš tre­čių­jų ša­lių, dvi­ša­lių bei tre­čių­jų ša­lių lei­di­mų pa­nau­do­ji­mo tvar­kai. IRU at­sto­vy­bės mui­ti­nės eks­per­tas A. Šme­lio­v’as pa­tvir­ti­no, kad per pra­ėju­sius me­tus tarp Lie­tu­vos ve­žė­jų ne­bu­vo nė vie­no kro­vi­nio ne­pri­sta­ty­mo į mui­ti­nę at­ve­jo. A. Šme­lio­v’as pa­dė­ko­jo už ak­ty­vią aso­cia­ci­jos veik­lą gi­nant ve­žė­jų in­te­re­sus RF įvai­rių ly­gių val­sy­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se bei teis­muo­se. Jo nuo­mo­ne, tai įpa­rei­go­ja kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nus ati­džiau ver­tin­ti sa­vo veiks­mus. IRU mui­ti­nės eks­per­tas in­for­ma­vo, kad ne­tru­kus Bal­ta­ru­si­jo­je pra­dės veik­ti „Sa­fe TIR” sis­te­ma, lei­sian­ti Bal­ta­ru­si­jos mui­ti­nės pa­rei­gū­nams ope­ra­ty­viau gau­ti in­for­ma­ci­ją apie pri­sta­ty­tus į mui­ti­nę kro­vi­nius.

Va­sa­rio 19 d.aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas A. Kon­dru­se­vi­čius LR am­ba­sa­do­riaus RF R. Šid­laus­ko kvie­ti­mu da­ly­va­vo Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės me­ti­nių mi­nė­ji­me Mask­vo­je.

Va­sa­rio 19–20 d.Vil­niu­je vy­ko Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos ke­lių trans­por­to ko­mi­si­jos po­sė­dis. Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jai va­do­va­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Ke­lių ir ke­lių trans­por­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Š. Baub­lys, da­ly­va­vo de­par­ta­men­to Ke­lių trans­por­to sky­riaus ve­dė­jas J. Ja­siū­nas, vyr. spe­cia­lis­tė B. Svik­lie­nė, Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas E. Ruš­kus ir aso­cia­ci­jos „Li­na­va” Kro­vi­ni­nio trans­por­to sky­riaus va­do­vas G. Ra­mas­laus­kas. Vo­kie­ti­jos de­le­ga­ci­jai va­do­va­vo Fe­de­ra­li­nės trans­por­to, sta­ty­bos ir mies­tų plėt­ros mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nė S. Pen­ndorf, da­ly­va­vo Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je, Fe­de­ra­li­nės kro­vi­nių ve­ži­mo ins­pek­ci­jos (BAG) ir ve­žė­jų aso­cia­ci­jų at­sto­vai. Po­sė­dy­je de­le­ga­ci­jos pa­si­kei­tė nuo­mo­nė­mis dėl Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pa­siū­ly­mų keis­ti tei­si­nes nuo­sta­tas, re­gu­liuo­jan­čias pa­te­ki­mą į ke­lei­vių ir kro­vi­nių ve­ži­mo rin­ką bei tei­sę už­si­im­ti pro­fe­si­ne ve­ži­mo ke­lių trans­por­tu veik­la. Abi de­le­ga­ci­jos pri­ta­rė, jog bū­ti­nas vie­nin­gas ka­bo­ta­žo reg­la­men­ta­vi­mas vi­so­je ES. Vo­kie­ti­jos at­sto­vai in­for­ma­vo, jog pa­lai­ko EK pa­siū­ly­mą leis­ti at­lik­ti 3 ka­bo­ta­ži­nius ve­ži­mus per 7 die­nas. Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie mū­sų ve­žė­jų su­in­te­re­suo­tu­mą vyk­dy­ti ka­bo­ta­ži­nius ve­ži­mus Vo­kie­ti­jo­je, ypač iš jū­rų uos­tų, ir pa­si­tei­ra­vo, ar vo­kie­čių pu­sė nu­ma­to nuo 2008 m. ge­gu­žės 1 d. leis­ti vyk­dy­ti ka­bo­ta­žą. Vo­kie­ti­jos at­sto­vai pra­ne­šė, jog kol kas klau­si­mas yra nag­ri­nė­ja­mas, ir įsi­pa­rei­go­jo pa­teik­ti sa­vo po­zi­ci­ją ar­ti­miau­siu me­tu.

De­le­ga­ci­jos pa­si­kei­tė in­for­ma­ci­ja apie Vo­kie­ti­jos ir Lie­tu­vos už­sie­nio pre­ky­bą ir kro­vi­nių ve­ži­mus ke­liais. Pa­gal Vo­kie­ti­jos de­le­ga­ci­jos pa­teik­tus sta­tis­ti­nius duo­me­nis, už­sie­nio pre­ky­ba tarp Vo­kie­ti­jos ir Lie­tu­vos 2007 m. žen­kliai pa­di­dė­jo. Ga­ben­tų pre­kių kie­kis ir ver­tė ly­gi­nant su 2006 m. iš­au­go apie 30 %. Tarp abie­jų ša­lių ke­lių trans­por­tu 2007 m. bu­vo ga­ben­ta 32 mln. to­nų kro­vi­nių.

At­si­žvelg­da­ma į mū­sų ve­žė­jų iš­sa­ky­tus pa­gei­da­vi­mus, Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja pa­pra­šė Vo­kie­ti­jos de­le­ga­ci­jos iš­sa­miau ap­svars­ty­ti kro­vi­nių ve­ži­mo į/iš tre­či­ą­sias ša­lis klau­si­mą, pvz., ar ga­li­ma su Ben­dri­jos lei­di­mu ga­ben­ti Vo­kie­ti­jo­je pa­krau­tas pre­kes, ku­rios skir­tos tre­čių­jų ša­lių ga­vė­jams, iki iš­kro­vi­mo vie­tų Lie­tu­vo­je, kur pre­kės per­krau­na­mos, san­dė­liuo­ja­mos bei rū­šiuo­ja­mos ir po to ga­be­na­mos to­liau į tre­či­ą­sias ša­lis. Vo­kie­ti­jos de­le­ga­ci­ja at­sa­kė, kad apie kro­vi­nių ve­ži­mo rū­šį spren­džia­ma pa­gal kro­vi­nio ve­ži­mo do­ku­men­tus, t.y. kro­vi­nio pa­kro­vi­mo ir iš­kro­vi­mo vie­tos yra le­mia­mas veiks­nys.

Vo­kie­ti­jos de­le­ga­ci­ja at­krei­pė dė­me­sį, kad rei­ka­lin­go lei­di­mo rū­šis nu­sta­to­ma kon­kre­čiam ve­ži­mui. Ve­ži­mas reiš­kia kro­vi­nių ve­ži­mą tarp pa­kro­vi­mo ir iš­kro­vi­mo vie­tų, o jei­gu kro­vi­niai pa­krau­ti Vo­kie­ti­jo­je ir Lie­tu­vo­je iš­krau­na­mi, ren­ka­mi ar­ba rū­šiuo­ja­mi, toks ve­ži­mas ga­li bū­ti at­lie­ka­mas su Ben­dri­jos lei­di­mu. Pa­kro­vi­mo ir iš­kro­vi­mo vie­ta nu­sta­to­ma pa­gal tu­ri­mus ve­ži­mo do­ku­men­tus. Vo­kie­ti­jos de­le­ga­ci­ja pa­tvir­ti­no, kad marš­ru­tuo­se tarp Vo­kie­ti­jos ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos šiau­ri­nių sri­čių (tarp jų ir Mask­vos re­gio­no) „įpras­tas ke­lias” lai­ko­mas per Lie­tuvą. Ši tai­syk­lė ga­lio­ja taip pat ir prie­šin­ga kryp­ti­mi. Šiais at­ve­jais lei­džia­ma vyk­ti su Ben­dri­jos lei­di­mu.

Lie­tu­vos ve­žė­jai pas­ta­ruo­ju me­tu su­si­rū­pi­nę dėl Vo­kie­ti­jos kon­tro­liuo­jan­čių tar­ny­bų ski­ria­mų nuo­bau­dų už kai ku­riuos nu­si­žen­gi­mus, ypač už trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nę būk­lę. Mū­sų ve­žė­jų ma­ny­mu, da­lis šių nuo­bau­dų skir­ta ne­pa­grįs­tai. Po­sė­dy­je šis klau­si­mas iš­sa­miai ap­tar­tas, de­le­ga­ci­jos pa­si­kei­tė in­for­ma­ci­ja apie ve­žė­jų pa­da­ry­tus nu­si­žen­gi­mus, ke­lia­mas pre­ten­zi­jas, kon­tro­lės me­to­di­ką ir pan. Vo­kie­ti­jos at­sto­vai pri­pa­ži­no, kad pa­si­tai­ko kon­tro­lės pa­rei­gū­nų klai­dų ski­riant bau­das. Ta­čiau kiek­vie­nas toks at­ve­jis nag­ri­nė­ja­mas at­ski­rai, to­dėl ve­žė­jai, ne­su­tik­da­mi su jiems skir­to­mis nuo­bau­do­mis, tu­rė­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka ap­skųs­ti pa­rei­gū­nų veiks­mus. Yra iš­nag­ri­nė­ta ke­le­tas to­kių Lie­tu­vos ve­žė­jų nu­si­skun­di­mų, kai ku­riais at­ve­jais jie pri­pa­žin­ti pa­grįs­tais, o su­mo­kė­tos bau­dos grą­žin­tos.

Va­sa­rio 20 d.vy­ko aso­cia­ci­jos „Li­na­va” Ke­lei­vi­nio trans­por­to ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo ap­tar­ti ke­lei­vių ir ba­ga­žo ve­ži­mo ke­lių trans­por­tu tai­syk­lių pa­kei­ti­mo, eko­lo­giš­ko vie­šo­jo trans­por­to plėt­ros 2007–2013 m. bei ke­lei­vių ve­žė­jų nuos­to­lių ir leng­va­ti­nio ke­lei­vių ve­ži­mo kom­pen­sa­vi­mo ir sta­tis­ti­nių duo­me­nų pa­tei­ki­mo klau­si­mai. Po­sė­dy­je da­ly­va­vo „Li­na­vos” Ke­lei­vi­nio trans­por­to ta­ry­bos na­riai, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir kai ku­rių įmo­nių at­sto­vai. Po­sė­dy­je dau­giau­sia dė­me­sio skir­ta Ke­lei­vių ir ba­ga­žo ve­ži­mo ke­lių trans­por­tu tai­syk­lių pa­kei­ti­mui. Svars­ty­ti kai ku­rių ve­žė­jų pa­teik­ti siū­ly­mai dėl pa­tai­sų. Pas­ku­ti­nį kar­tą šios tai­syk­lės bu­vo re­da­guo­tos 2004 m., o per pas­ta­ruo­sius me­tus ke­lei­vių ve­ži­mo ver­sle iš­ryš­kė­jo tam tik­ros pro­ble­mos, ku­rios ir pa­ska­ti­no keis­ti kai ku­rias tai­syk­lių nuo­sta­tas. UAB „Kaut­ra” pa­siū­lė ne­ma­žai pa­kei­ti­mų, su­si­ju­sių su nau­jo­mis bi­lie­tų par­da­vi­mo tech­no­lo­gi­jo­mis. Su­si­rin­ku­sie­ji iš­klau­sė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir fi­nan­sų de­par­ta­men­to Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo A. Šniuo­lio in­for­ma­ci­ją apie San­glau­dos ska­ti­ni­mo veiks­mų pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tą prie­mo­nę vie­šo­jo ke­lei­vi­nio trans­por­to par­ko at­nau­ji­ni­mui „Eko­lo­giš­ko vie­šo­jo trans­por­to plėt­ra”. Šiuo klau­si­mu vy­ko ak­ty­vi ve­žė­jų dis­ku­si­ja apie ga­li­my­bes pa­si­nau­do­ti ES pa­ra­ma ir są­ly­gas, ke­lia­mas pa­ra­mos ga­vė­jams.Pa­tei­kiant 2007 m. sta­tis­ti­nius duo­me­nis, kai ku­riems ve­žė­jams ki­lo klau­si­mų dėl įmo­nės pa­ja­mų ap­skai­čia­vi­mo. Ve­žė­jai dis­ku­ta­vo, ko­kios įta­kos tu­ri sa­vi­val­dy­bių mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos už leng­va­ti­nį ke­lei­vių ve­ži­mą ir vi­suo­me­nei bū­ti­nas pa­slau­gas įmo­nės pa­ja­moms.

Va­sa­rio 22 d.Aso­cia­ci­ja „Li­na­va” sis­te­min­gai sie­kė ir ve­dė de­ry­bas su LR vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis dėl tre­čių­jų vals­ty­bių pi­lie­čių įdar­bi­ni­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jais tvar­kos su­pap­ras­ti­ni­mo. Aso­cia­ci­jos pa­grin­di­nis tiks­las bu­vo ras­ti pri­im­ti­ną ve­žė­jams spren­di­mą su­si­klos­čius ne­pa­lan­kiai tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų įdar­bi­ni­mo si­tu­a­ci­jai po Šen­ge­no plėt­ros. Pas­ku­ti­nia­me su­si­ti­ki­me su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais bu­vo po­zi­ty­viai ap­tar­ti ga­li­mi spren­di­mai. To­dėl įdar­bi­nant tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jus, vyk­dan­čius tarp­tau­ti­nius kro­vi­nių ga­be­ni­mus, nuo 2008 m. va­sa­rio 22 die­nos lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo lai­ko­tar­piui Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kon­su­li­nės įstai­gos už­sie­ny­je ga­li iš­duo­ti Šen­ge­no daug­kar­ti­nę trum­pa­lai­kę (C) vi­zą. URM Kon­su­li­nio de­par­ta­men­to ir Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to nu­ro­dy­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kon­su­li­nėms įstai­goms už­sie­ny­je ko­pi­ją ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ad­re­su www.mig­ra­ci­ja.lt.

Va­sa­rio 22 d.Aso­cia­ci­jos „Li­na­va” va­do­vai su­si­ti­ko su Lie­tu­vos naf­tos pro­duk­tų pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos (LNPPA) at­sto­vais. Su­si­ti­ki­me bu­vo svars­to­mi Ūkio mi­nis­te­ri­jos įsa­ky­mo „Dėl Lie­tu­vo­je var­to­ja­mų naf­tos pro­duk­tų, bio­de­ga­lų ir skys­to­jo ku­ro pri­va­lo­mų­jų ko­ky­bės ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo” (to­liau – Pri­va­lo­mie­ji ro­dik­liai), pa­kei­ti­mai. At­si­žvel­giant į pro­ble­mas, su ku­rio­mis ve­žė­jai su­si­dū­rė 2007 m. spa­lio–lap­kri­čio mė­ne­siais, aso­cia­ci­jos „Li­na­va” at­sto­vai at­krei­pė dė­me­sį į griež­tą kon­tro­lę, kad per­ei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu (ru­dens, pa­va­sa­rio mė­ne­siais) ne­bū­tų tie­kia­mas RRME, ku­rio ri­bi­nė fil­tra­vi­mo tem­pe­ra­tū­ra ne di­des­nė kaip mi­nus 5 0C, bei pri­ta­rė (LNPPA) pa­siū­ly­mui, jog žie­mos lai­ko­tar­piu kar­tu su 1 ar 2 kla­sės ark­ti­niu dy­ze­li­nu ga­li bū­ti pre­kiau­ja­ma F kla­sės dy­ze­li­nu, šią ku­ro rū­šį tin­ka­mai pa­žy­mė­jus, lai­kan­tis Pre­ky­bos naf­tos pro­duk­tais, bio­ku­ru, bio­a­ly­va ir ki­tais de­giai­siais skys­tais pro­duk­tais Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je tai­syk­lių. Lie­tu­vos naf­tos pro­duk­tų pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos at­sto­vai pri­sta­tė „Drau­giš­kos ap­lin­kai de­ga­li­nės pro­jek­tą” ir pa­kvie­tė aso­cia­ciją „Li­na­va” ja­me da­ly­vau­ti.

Va­sa­rio 26 d.aso­cia­ci­ja „Li­na­va” su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją te­ma „Ke­lių trans­por­to įta­ka Lie­tu­vos eko­no­mi­kai ir vys­ty­mo­si per­spek­ty­vos”. Per kon­fe­ren­ci­ją žur­na­lis­tams bu­vo pri­sta­ty­ti 2007 m. ke­lei­vi­nio ir kro­vi­ni­nio ke­lių trans­por­to eko­no­mi­niai ro­dik­liai, in­dė­lis į ša­lies BVP, sek­to­riaus pro­ble­mos ir rin­kos ten­den­ci­jos. Išsa­miau apie ją – šio nu­me­rio 14–15 psl.

Va­sa­rio 28 d.vy­ko aso­cia­ci­jos „Li­na­va” pre­zi­diu­mo po­sė­dis. Pre­zi­diu­mo na­riai pa­si­kei­tė in­for­ma­ci­ja dėl ve­žė­jų re­gio­ni­nių su­si­rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo, su­si­pa­ži­no su IRU So­cia­li­nės ko­mi­si­jos siū­ly­mu pa­skelb­ti rug­sė­jo 29-ąją Tarp­tau­ti­ne pro­fe­sio­na­lių vai­ruo­to­jų die­na, svars­tė na­rys­tės aso­cia­ci­jo­je klau­si­mus.
Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas A. Kon­dru­se­vi­čius re­ko­men­da­vo pre­zi­diu­mo na­riams IRU So­cia­li­nės ko­mi­si­jos siū­ly­mą ap­tar­ti su ve­žė­jais re­gio­ni­niuo­se su­si­rin­ki­muo­se, kad „Li­na­va” ga­lė­tų pa­teik­ti aso­cia­ci­jos na­rių ben­drą po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu.
Svars­tant na­rys­tės aso­cia­ci­jo­je klau­si­mus bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys į tai, jog įmo­nės, pa­teik­da­mos an­ke­tas sto­ti į aso­cia­ci­ją, tu­ri ati­džiau pil­dy­ti rei­kia­mas veik­los re­zul­ta­tų len­te­les, kad bū­tų iš­veng­ta ga­li­mų ne­lo­giš­ku­mų.
Po po­sė­džio pre­zi­diu­mo na­riai su­si­ti­ko su Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mui­ti­nės tar­ny­bos at­sto­vais, ku­rie do­mė­jo­si, ar Lie­tu­vos mui­ti­nės in­for­ma­ci­jos tin­kla­pis ten­ki­na ve­žė­jų po­rei­kius, do­mė­jo­si ko­rup­ci­jos ly­giu ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se. „Li­na­vos” at­sto­vai pa­siū­lė pa­di­din­ti Mui­ti­nės de­par­ta­men­to tin­kla­pio spar­tą, tai leis­tų ope­ra­ty­viau gau­ti rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją.

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze