Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Galvos skausmas - firmos vardas

Pastaruoju metu nemažai transporto firmų pertvarkomos iš individualiųjų įmonių į uždarаsias akcines bendroves. Kai kurios iš jų steigia padalinius bei keičia pavadinimus ir dėl to susiduria su firmų vardų sudarymo problema. Tad kaip pasirinkti firmos vardа, kuris atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų įregistruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure? šį klausimа komentuoja Valstybinio patentų biuro Firmų vardų

skyriaus vedėja Nijolė CHALECKIENė.

Lietuvos Respublikos firmų vardų registrа tvarkantis Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras registruoja firmų vardus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos firmų vardų įstatymu Nr. VII-1286 (žin., 1999, Nr.63-2060, su pakeitimais), Firmų vardų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 7 d.nutarimu Nr. 1128 (žin., 1999, Nr. 85-2544), Firmų vardų registracijos taisyklėmis VR/01/2000 (žin., 2000, Nr. 24-641, su pakeitimais).

Visus šiuos teisės aktus ir prašymo įregistruoti formа galima rasti internete: http://www.vpb.lt .

Firmų vardų įstatymas, reglamentuojatis firmų vardų įregistravimа ir išregistravimа, firmų vardų teisinę sampratа, reikalavimus firmos vardams nustato 4 straipsnyje:

1. Firmos vardas turi būti sudarytas iš firmos rūšį nusakančių žodžių ar jų santrumpų ir simbolinio vardo ir (ar) iš firmos rūšį nusakančių žodžių ar jų santrumpų ir tiesioginės reikšmės pavadinimo.

2. Firmos vardas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų.

3. Firmos vardas turi atitikti atskirų firmų rūšių veiklа reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimus.

4. Firmos vardas neturi prieštarauti visuomenės interesams, moralės ir humaniškumo principams.

5. Firmos varde esantis simbolinis vardas negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos rūšį ar prekių (paslaugų) rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių). Firmos varde esantis tiesioginės reikšmės pavadinimas negali būti sudarytas arba tik iš tiesioginę veiklos rūšį ar prekių (paslaugų) rūšį nurodančio žodžio (žodžių), arba tik iš vietovardžio, arba tik iš kitokio žodžio (žodžių), neturinčio skiriamojo požymio.

6. Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) pavadinimas firmos varde gali būti vartojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

šio įstatymo penktajame straipsnyje nurodyti neregistruotini firmų vardai:

Firmos vardas neregistruojamas, jeigu:

1) sutampa su įregistruotais ar pateiktais registruoti firmų vardais arba yra į juos klaidinamai panašus;

2) jame naudojama kito asmens pavardė ar pseudonimas be to asmens ar jo teisių perėmėjų sutikimo;

3) sutampa su valstybių, tarptautinių organizacijų pavadinimais ar jų santrumpomis arba yra į juos klaidinamai panašus, jeigu nėra tų valstybių, tarptautinių organizacijų kompetentingų organų sutikimo;

4) gali klaidinti visuomenę dėl firmos varde esančių dviejų ar daugiau firmų rūšių pavadinimų;

5) gali klaidinti visuomenę dėl firmos buveinės (adreso), veiklos pobūdžio, tapatumo paplitusiems rinkoje ir žinomiems Lietuvos visuomenei užsienio firmų vardams, prekių ir paslaugų ženklams arba dėl klaidinamo panašumo į juos;

6) gali klaidinti visuomenę dėl firmos vardo tapatumo anksčiau už firmos vardа Lietuvos Respublikoje pateiktiems registruoti, įregistruotiems ar pripažintiems plačiai žinomais prekių ir paslaugų ženklams arba dėl klaidinamo panašumo į juos;

7) jame naudojamas kitam asmeniui priklausančio literatūros ar meno kūrinio pavadinimas, turintis skiriamųjų požymių ir tuo pažeidžiantis autoriaus teises į literatūros, mokslo ar meno kūrinį, jeigu nėra autoriaus ar jo teisių perėmėjų sutikimo.

2002 m. kovo 26 d. įsigaliojo Firmų vardų įstatymo 2 straipsnio papildymo ir 4 straipsnio pakeitimo įstatymas, kurio nuostatos firmų vardų išraiškos formas labiau priartino prie prekių ženklų. Dabar galima pasirinkti firmos vardа, sudarytа iš raidžių (pvz., „MBE“, „VSKK“), skaitmenų (pvz., „745“, „2465“) ar jų derinių (pvz., „LB6“, „27DB“). Tačiau pareiškėjai noriau renkasi žodinius firmų vardus, nes jie lengviau ištariami, įsimenami ir geriau atlieka pagrindinę firmos vardo funkcijа - identifikuoja ir atskiria vienа firmа nuo kitų.

Firmų vardai neskirstomi pagal veiklos pobūdį, jei juose tiesiogiai neįvardijama veikla ir nekyla vartotojo galimo klaidinimo problemos dėl firmos veiklos pobūdžio. Taigi, transporto įmonių firmų vardams jokių papildomų reikalavimų nėra.

Transporto įmonėms dažnai parenkami pavadinimai, įvardijantys, kokios rūšies paslaugа įmonė teiks. Todėl vienas iš simbolinio pavadinimo žodžių būna transportas, logistika, vežimai, servisas ir pan.

Simboliniai firmų pavadinimai dažnai kuriami naudojant dėmenis trans-, euro-, tir-, eko-, ir pan. Tokiais naujadarais nereikėtų žavėtis, nes jiems turi būti taikomos lietuvių kalbos žodžių darybos taisyklės, todėl paprastai reikalinga specialistų konsultacija, ypač kai prie minėtų dėmenų norima prijungti reikšminius žodžius.

Tokius darinius galime registruoti, jei prie sando priduriamas simbolinis, nieko nereiškiantis žodis su lietuviška galūne, kad prireikus jį galima būtų linksniuoti. Pvz., „Transneta“, „Euronora“, „Ekoradas“. Pageidautina, kad toks žodis būtų lengvai ištariamas.

Tokiu atveju VPB daro fonetinę naujo firmos vardo ekspertizę ir, jei nenustato jau egzistuojančio panašiai skambančio pavadinimo, registruoja pasirinktа firmos vardа.

Firmų vardai neregistruojami tais atvejais, kada prie minėtų sandų prilipdomas reikšminis lietuvių kalbos žodis ir norima sukurti tokius naujadarus kaip „Eurobiuras“, „Eurocentras“, „Europarduotuvė“„Transagentūra“„Transvežėjas“, „Ekodirbtuvės“, ir pan. Jungiant prie sando reikšminį žodį, taikomos bendrinės lietuvių kalbos taisyklės.

Dažnai tokiais atvejais žmonės motyvuoja savo pasirinkimа matytu užrašu „Euro vaistinė“. Turime pasakyti, kad tai nėra firmos pavadinimas, o tik prekės ženklas, kurį jo turėtojas gali naudoti savo nuožiūra, taigi ir reklamuoti ant pastatų. Prekių ženklų sukūrimas ir naudojimas galėtų būti atskiro komentaro tema.

Kai kuriami nauji įmonių pavadinimai, dažniausiai naudojamas jau veikiančios įmonės firmos vardas ar jo dalis su skiriamaisiais žodžiais. Tačiau reikėtų nepamiršti, kokius skiriamuosius žodžius galėsite prijungti prie savo firmos vardo ar jo dalies, o tai nulemia esamas firmos vardas. Todėl tai reikia turėti omenyje renkantis firmos vardа bei galvojant apie galimа padalinių ar naujų įmonių steigimа ir registravimа firmų vardų, kuriuose bus vartojamas pagrindinės įmonės pavadinimas ar jo dalis.

Prognozuojama, kad po metų nustos galioti Firmų vardų įstatymas. Tada nebus registruojami tik analogiškai rašomi firmų vardai, bet nebus kreipiamas dėmesys į jų fonetinį panašumа, todėl žmonėms gali kilti problemų dėl firmų identifikavimo, nes sunku bus atskirti panašiai skambančius pavadinimus.

Autoriaus nuotrauka

Vidmantas KLIUKAS

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė