Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

Gitana AUKšTUOLIENė

Susisiekimo ministerijos

Saugaus eismo departamento

Pavojingų krovinių vežimo

skyriaus vyr. specialistė

Pavojingų krovinių vežimas - viena iš sudėtingiausių bendros krovinių vežimo sistemos sričių, kuriai keliama bene daugiausia saugos reikalavimų. Per mūsų šalies teritorijа kasdien keliauja tūkstančiai tonų pavojingų krovinių (25 % vien tik automobilių transportu vežamų krovinių yra pavojingi), kurie gali sprogti, išsilieti ar kitaip dėl savo savybių kelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui. Dėl šios priežasties 1957 metais tarp Europos valstybių buvo sudaryta tarptautinė sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR). 1995 metais šios sutarties Susitariančiаja šalimi tapo ir Lietuvos Respublika. Nuo 2000 metų sutarties nuostatos taip pat taikomos vežant pavojingus krovinius keliais šalies viduje. Tačiau vien reikalavimų nustatymas neužtikrina, kad visi pavojingų krovinių vežimo dalyviai jų laikysis. šiam tikslui pasiekti būtinas suderintas kontrolės mechanizmas, kuris jau ne pirmus metus efektyviai veikia Europos Sаjungos šalyse.

O Lietuvoje? Tarptautinis pavojingų krovinių vežimas ypatingo susirūpinimo nekelia, nes dauguma tarptautinių vežimų vykdomi laikantis nustatytų reikalavimų. Kur kas pavojingesni vietiniai krovinių vežimai: pasenęs ir reikalavimų neatitinkantis transporto priemonių parkas, dažnai nepakankama pavojingų krovinių vežimo dalyvių kompetencija bei žinios ir kt. Laimė, kol kas rimtų avarijų, kurias būtų sukėlusi pavojingus krovinius vežanti kelių transporto priemonė, Lietuvoje nebuvo, gal tik išskyrus nesenа įvykį prie Utenos, kai avarija ištiko autocisternа, vežusiа apie 10 tonų 2 klasės suskystintų naftos angliavandenilių dujų (propano ir butano dujų mišinio). Dėl įvykusios avarijos ir vežamo pavojingo krovinio keliamo pavojaus pobūdžio kilo potenciali grėsmė dideliam sprogimui, gaisrui, sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui įvykti, ir tik laimingo atsitiktinumo ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos pastangų dėka didesnių avarijos pasekmių buvo išvengta. Tačiau potencialus tokių avarijų pavojus išliko.

Kokios jų priežastys? Nagrinėjant kitų šalių patirtį aišku, kad pagrindinės transporto priemonių su pavojingais kroviniais avarijų priežastys yra šios:

• šiurkštūs pavojingų krovinių vežimo reikalavimų pažeidimai

• Silpnas prevencinis ir švietėjiškas darbas

• Nėra tinkamo kontrolės mechanizmo arba jis neefektyvus.

Siekdama išvengti anksčiau nurodytų priežasčių, efektyviai užtikrinti vežimo saugа ir suderinti pavojingų krovinių vežimo keliais kontrolės reikalavimus su Europos Sаjungos reikalavimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. lapkričio 13 d. priėmė nutarimа „Dėl pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu kontrolės tvarkos patvirtinimo“ (žin., 2002, Nr. 111-4908). šis nutarimas parengtas įgyvendinant Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymа ir ES direktyvų 95/50/EB, 94/55/EB, 96/49/EB ir 2001/26/EB nuostatas.

Nutarimu patvirtinta kontrolės tvarka nustato tris jos rūšis: dalinę, išsamiа transporto priemonės su pavojingais kroviniais kontrolę bei įmonės veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, kontrolę.

Kontrolė kelyje. Kontroliuojančių pareigūnų įgaliojimams paskirstyti buvo pasirinktas Vokietijos modelis, kur kontrolę kelyje atlieka BAG federalinis krovinių transportavimo biuras (panaši institucija kaip Valstybinė kelių transporto inspekcija) ir policija, muitinė ar pasienio pareigūnai. Lietuvoje išsamiа kontrolę, kai transporto priemonė ir krovinys patikrinami visapusiškai, įgalioti atlikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos darbuotojai kartu su pareigūnais, kuriems pavesta eismo priežiūra (kelių policininkais). Kelių transporto priemonei su pavojingais kroviniais atvykstant į Lietuvos Respublikа ar išvykstant iš jos kontroliuoja Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnai kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir/ar Muitinės departamento pareigūnais. Dalinę kotrolę, kai tikrinami dokumentai, transporto priemonės, konteinerio, cisternos ženklinimas, ar kroviniai neteka/nebyra, ar nepažeistos pakuotės, ar yra reikalaujamos saugos priemonės, gali atlikti pareigūnai, kuriems pavesta eismo priežiūra (kelių policininkai), o kelių transporto priemonei su pavojingais kroviniais atvykstant į Lietuvos Respublikа ar išvykstant iš jos - Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir/ar Muitinės departamento pareigūnai. Kai kurios užsienio valstybės (pvz., Suomija, Austrija, švedija) ypač pabrėžia pastarаjį tarptautinių vežimų kontrolės būdа, nes lengviau neįsileisti pažeidėjo, nei sukontroliuoti jį savo šalies teritorijoje.

Pavojingų krovinių vežimui kontroliuoti transporto priemonės gali būti stabdomos visuose automobilių keliuose ir pasiunčiamos į saugiа stovėjimo aikštelę. Transporto priemonė tikrinama dienа, o tinkamai apšviestose vietose - ir naktį. Minėta kontrolės tvarka nenustato patikrinimo trukmės, nors Europos Sаjunga rekomenduoja, kad patikrinimas, jei nėra rimtų pažeidimų, truktų ne ilgiau kaip 30 min. Tačiau tai tik rekomendacijos, ir nenustebkite, jei pavojingų krovinių vežimo kontrolė kai kuriose šalyse užtruks gerokai ilgiau. Pavyzdžiui, Austrijos nacionaliniai teisės aktai nustato net 90 minučių patikrinimo trukmę.

Atlikus patikrinimа, užpildomas pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu kontrolės protokolas, kurio antrasis egzempliorius įteikiamas transporto priemonės vairuotojui. šis dokumentas yra vienodas visose ES šalyse (ir šalyse kandidatėse, įgyvendinusiose direktyvа 95/50/EB), todėl vairuotojas jį gali pateikti kitam pavojingų krovinių vežimа kontroliuojančiam pareigūnui, kad vėlesnius tos pačios siuntos patikrinimus būtų galima atlikti paprasčiau arba jų visai išvengti.

Atsakomybė. ES šalių nacionaliniuose teisės aktuose už pažeidimus nustatytų baudų dydis yra panašus. Pavyzdžiui, Vokietijoje bauda yra nuo 100 iki 3000 EUR. Lietuvos administracinių teisės pažeidimų kodeksas už pavojingų krovinių vežimo taisyklių pažeidimus numato baudа nuo 100 iki 500 litų, tačiau kol kas nėra nuodugniau išdėstyta pavojingų krovinių vežimo dalyvių atsakomybė. Lietuvoje kol kas yra baudžiamas tik transporto priemonės su pavojingais kroviniais vairuotojas, nors už nustatytа pažeidimа gali būti atsakingas ne jis ir netgi ne vežėjas. Dėl šios priežasties, vadovaujantis Europos Sаjungos ekspertų rekomendacijomis, artimiausiu metu bus tikslinamas Lietuvos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, nuodugniai, kaip numatyta Europos sutartyje dėl tarptautinių pavojingų krovinių vežimų keliais (ADR), nustatant, kuris vežimo dalyvis už kа atsakingas ir kokia atsakomybė gresia jam už nustatytus pažeidimus. Taip pat turėtų didėti už pažeidimus taikomos baudos, nes, Europos Sаjungos ekspertų nuomone, dabar baudos, numatytos už pavojingų krovinių vežimo reikalavimų pažeidimus Lietuvoje, labiau skatina nei atgraso.

Vytauto Milišausko ir

Vidmanto Kliuko nuotraukos

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė