Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-06-27 įsakymu Nr. 1B-426 Dėl muitinės antspaudų ir spaudų naudojimo muitinės dokumentams žymėti (įsigaliojo 2006-07-01, žin., 2006, Nr. 72-2750) nustatyta, kad:

• dokumentuose, kuriuose teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka buvo dedamas muitinės įstaigos antspaudas, dedamas numeruotas muitinės įstaigos antspaudas;

• dokumentuose, kuriuose teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka buvo dedamas muitinės pareigūno antspaudas, dedamas C grupės asmeninio naudojimo spaudas, skirtas muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui;

• dokumentuose, kuriuose teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka pasirašius teritorinės muitinės viršininko pavaduotojui buvo dedamas teritorinės muitinės antspaudas, pasirašius teritorinės muitinės viršininko pavaduotojui, dedamas atitinkamos teritorinės muitinės numeruotas antspaudas;

• teritorinių muitinių struktūriniai padaliniai teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka dokumentuose deda numeruotа muitinės įstaigos antspaudа.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-06-12 įsakymu Nr. 1B-392 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-12-29 įsakymo Nr. 1B-1204 „Dėl Daiktinių įrodymų, konfiskuotų ar pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-06-21, žin., 2006, Nr. 69-2554) nustatyta, jog tuo atveju, jeigu juridinis asmuo, su kuriuo konkurso būdu buvo sudaryta sutartis, raštu atsisako pirkti ne Bendrijos prekę, minėtos prekės kaina gali būti sumažinta ne daugiau kaip 30 proc. ir ji realizuojama aukcione.

Taip pat nustatyta: jei konfiskuota ar pripažinta bešeimininke ne Bendrijos prekė yra prekė, nurodyta Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-15 nutarimu Nr. 558 3.1 ir 3.3 punktuose, tokia prekė gali būti neatlygintinai perduota globos ir rūpybos įstaigai, turinčiai paramos gavėjo statusа.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-06-22 įsakymu Nr. 1B-416 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2003-06-30 įsakymo Nr. 1B-586 „Dėl Bendrojo dokumento duomenų įvedimo į ASYCUDA sistemа instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-07-01, žin., 2006, Nr. 71-2659) nauja redakcija išdėstytas instrukcijos priedas – Bendrojo administracinio dokumento 1 langelio galimos kombinacijos. Taip pat iš dalies pakeista bendrojo administracinio dokumento eksporto ir importo rinkinių 1 langelio duomenų įvedimo tvarka.

Lietuvos Respublikos Seimas 2006-06-15 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2006-06-28, žin., 2006, Nr. 73-2761) patikslino transporto priemonės valdytojo sаvokа, išbraukdamas iš įstatymo nuostatа, skelbiančiа, jog transporto priemonės valdytoju nelaikomas fizinis asmuo, kuris vairuoja valdytojo transporto priemonę.

Ankstesnioji transporto priemonės valdytojo sаvoka, išskirdama asmenį, vairuojantį transporto priemonę, labai apribojo asmenų, nesumokėjusių ar nepateikusių naudotojo mokesčio sumokėjimа patvirtinančių dokumentų, patraukimа administracinėn atsakomybėn. Nesant atsakomybės vairuotojams už naudotojo mokesčio nesumokėjimа ar nepateikimа mokesčio sumokėjimа patvirtinančių dokumentų, buvo ypač sunku patraukti administracinėn atsakomybėn užsienio šalių fizinius ar juridinius asmenis. Tai apsunkindavo visos kontrolės sistemos darbа – nagrinėti tokių administracinių teisės pažeidimų bylas, skirti baudas ir t. t.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2006-06-23 įsakymu Nr. 2B-198 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2001-03-26 įsakymo Nr. 76 „Dėl ATP sertifikato specialioms transporto priemonėms, naudojamoms greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-06-29, žin., 2006, Nr. 72-2739) nustatyta: jei per 6 metų laikotarpį pagaminama daugiau kaip 100 identiškų transporto priemonių, ATP bandymo stotyje bandoma vienas procentas tokių transporto priemonių. Bandoma pirmoji, o vėliau – viena Inspekcijos pasirinkta iš kiekvieno šimto transporto priemonių. Jei per metus pagaminama mažiau kaip 100 transporto priemonių, kiekvienais metais papildomai bandoma viena transporto priemonė.

Identiškomis transporto priemonėmis laikomos vieno gamintojo gaminamos transporto priemonės, kurios nesiskiria savo techniniais parametrais, kaip nurodyta ATP Susitarimo 1 priedo 1 papildyme.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2006-05-25 įstatymu Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybės sienos įgaliotinių veiklos ratifikavimo (įsigaliojo 2006-06-22, žin., 2006, Nr. 70-2557) ratifikavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimа dėl valstybės sienos įgaliotinių veiklos, pasirašytа 2005-10-27.

šiuo susitarimu abi valstybės, siekdamos įgyvendinti susitarimo nuostatas ir tinkamai sureguliuoti pasienio incidentus, susitarė įsteigti valstybės sienos įgaliotinių institucijа. Susitarime nustatytos ir valstybės sienos įgaliotinių funkcijos:

• organizuoti valstybės sienos kirtimo kontrolę, užtikrinti tinkamа valstybės sienos perėjimo punktų darbа ir tarnybų, atliekančių kontrolės funkcijas valstybės sienos perėjimo punktuose, veiklos koordinavimа;

• spręsti klausimus, susijusius su pasienio incidentais prie valstybės sienos, taip pat atlikti vienašalius ir bendrus tyrimus dėl turto grobimo, sunaikinimo ar sugadinimo, susijusio su veiksmais per valstybės sienа, taip pat dėl kitų pasienio incidentų, dėl kurių iškilo būtinybė atlyginti nuostolius, dėl neteisėto valstybės sienos kirtimo ir dėl neteisėto krovinių gabenimo per valstybės sienа, dėl vienos valstybės daiktų ar naminių gyvulių ir paukščių atsiradimo kitos valstybės teritorijoje ir kt.

Lietuvos Respublikos Seimas 2006-06-08 Geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo, Geležinkelių transporto kodekso 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 28, 30, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 30(1) straipsniu įstatymu (įsigaliojo 2006-06-28, žin., 2006, Nr. 72-2672) panaikinta Geležinkelių transporto kodekso nuostata, leidusi AB „Lietuvos geležinkeliai“ netaikyti reikalavimo mokėti rinkliavа už naudojimаsi viešаja geležinkelių infrastruktūra bei reikalavimo sudaryti viešosios geležinkelių infrastruktūros sutartį. ši nuostata panaikinta, siekiant užtikrinti vienodų sаlygų taikymа geležinkelio įmonėms (vežėjams).

Taip pat Geležinkelių transporto kodekse įtvirtinama nuostata, kad kodeksas netaikomas siauriesiems geležinkeliams (600 mm ir 750 mm).

***

Susisiekimo ministro 2006-06-12 įsakymu Nr. 3-238 (įsigaliojo 2006-06-23, žin., 2006, Nr. 70-2604), vadovaujantis Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymu, patvirtinti Bendrieji eismo saugos rodikliai, kurie skirstomi į tokias grupes: katastrofų ir avarijų, riktų ir avarinių situacijų, geležinkelių transporto eismo įvykių pasekmių, geležinkelių infrastruktūros techninės saugos ir jos užtikrinimo, eismo saugos valdymo.

***

Susisiekimo ministro 2006-06-12 įsakymu Nr. 3-237 (įsigaliojo 2006-06-23, žin., 2006, Nr. 70-2603) patvirtintos Mokymo pajėgumų teikimo geležinkelio įmonėms (vežėjams) taisyklės. Jose nustatyta, kad geležinkelio įmonės (vežėjai) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojai privalo lygiomis teisėmis už sаnaudomis pagrįstа atlyginimа suteikti geležinkelio įmonių (vežėjų), pageidaujančių gauti saugos sertifikatus, darbuotojams, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, mokymo pajėgumus, kurie būtini, kad šie darbuotojai įgytų kvalifikacijа, atitinkančiа reikalavimus saugos sertifikatui gauti.

Lietuvos Respublikos Seimas 2006-06-13 Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2006-06-28, 2006, Nr. 72-2694) iš dalies pakeistas įstatymo priedėlis „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai (metais)“. Nustatyta, kad ilgalaikio turto grupei „Kiti krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai“ (t. y. senesni kaip 5 metai) yra taikomas tiesinis metodas, o normatyvas metais pakeistas iš dešimties metų į ketverius.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-27 nutarimu Nr. 633 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-01-28 nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-06-29, žin., 2006, Nr. 72-2716) komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarka, kai vieneto darbuotojas, kurio nuolatinė darbo vieta yra užsienio valstybė, atvyksta į komandiruotę į Lietuvos Respublikos teritorijа. Tokiu atveju iš pajamų gali būti atskaitomos tokios išlaidos:

• dienpinigių išlaidos;

• gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

• dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į Lietuvos Respublikos teritorijа kelionių draudimа;

• mokėjimas už kelius, taip pat transporto priemonės draudimo ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos;

• komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos;

• ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;

• valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos ar jų dalis ir kt.

Taip pat nustatyta, jog komandiruočių išlaidas, kurių pagrindu pripažįstamos komandiruočių sаnaudos, patvirtinantys dokumentai gali būti išrašyti tiek vieneto, tiek komandiruojamo asmens vardu, tačiau kiekvienu atveju jie turi atitikti Pelno mokesčio įstatymo 11 str. reikalavimus.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-06-08 įsakymu Nr. VA-54 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2002-10-08 įsakymo Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-06-23, žin., 2006, Nr. 70-2613) taisyklėse įtvirtinta pereinamojo laikotarpio sаvoka. Pereinamasis mokestinis laikotarpis – tai mokestinis laikotarpis, kai yra keičiami vieneto mokestiniai metai.

šiuo įsakymu taisyklių tekstas taip pat papildytas nauju skyriumi – „Deklaracijos pildymas, kai vienetui nustatomas kitoks mokestinis laikotarpis“. Nustatyta, jog vienetai už pereinamаjį laikotarpį privalo pateikti atskirа deklaracijа. Deklaracijoje už pereinamаjį laikotarpį vienetai apskaičiuoja mokėtinas į biudžetа avansinio pelno mokesčio sumas, atsižvelgdami į pereinamojo mokestinio laikotarpio mėnesių skaičių. Vienetai pereinamojo laikotarpio deklaracijа turi užpildyti taisyklėse nustatyta tvarka pagal pasirinktа avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdа. Deklaracijos už pereinamаjį laikotarpį apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip pereinamojo mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinę dienа.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-06-13 įsakymu Nr. VA-56 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005-03-22 įsakymo Nr. VA-27 „Dėl Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-06-21, žin., 2006, Nr. 69-2552) nauja redakcija išdėstyta ir patvirtinta Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 forma su papildomo lapo FR0528P forma.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-06-16 įsakymu Nr. VA-57 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2002-06-14 įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos akcizais apmokestinamų prekių sandėliuose“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-07-01, žin., 2006, Nr. 71-2661) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorius.

Lietuvos Respublikos Seimas 2006-06-08 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1), 18(2), 18(3) straipsniais įstatymu (įsigaliojo 2006-07-01, žin., 2006, Nr. 72-2676) nustatė, jog motinystės (tėvystės) pašalpos dydis yra 70 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, nuo 2007-01-01 šios pašalpos dydis yra 85 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Nuo 2007-01-01 šios pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis 6 mėnesiai, yra 100 proc., o likusį laikа – 85 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Apdraustajam, kuriam gimė 2 ir daugiau vaikų, esančiam vaiko iki 1 metų priežiūros atostogose, motinystės (tėvystės) pašalpos dydis yra 100 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Motinystės (tėvystės) pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė nei vaiko priežiūros atostogų suteikimo mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų trečdalis. Kai apdraustasis dirba ne vienoje darbovietėje, motinystės (tėvystės) pašalpa jam apskaičiuojama pagal gautа kompensuojamаjį uždarbį tik tose darbovietėse, kuriose jis yra išleistas vaiko priežiūros atostogų.

Pažymėtina, kad remiantis pastaruoju metu padarytais Darbo kodekso pakeitimais, yra nustatytos dvi skirtingos tikslinių atostogų rūšys – atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sukaks 3 metai, kurių metu mokama motinystės (tėvystės) pašalpa bei tėvystės atostogos.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2006-06-08 Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 3, 13, 15 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2006-07-01, žin., 2006, Nr. 72-2684) nustatyta, kad mėnesio kompensuojamasis uždarbis ligos pašalpoms apskaičiuoti negali viršyti einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį, 5 dydžių sumos (iki šiol – 3,5 dydžių sumos).

Jeigu apdraustasis dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbа ar iš darbo arba ūmios profesinės ligos, pripažintų draudiminiais įvykiais, miršta, teisę į periodinę draudimo išmokа turi nedarbingi asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dienа turėjo teisę gauti jo išlaikymа, taip pat mirusiojo vaikai, gimę praėjus ne daugiau kaip 300 dienų po jo mirties. Periodinę draudimo išmokа taip pat turi teisę gauti mirusiojo vaikai (įvaikiai), kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba po jo mirties dienos įgijo teisę į jo išlaikymа. Išmoka mokama:

• vaikams (įvaikiams), kol jiems sukaks 18 metų, o jeigu jie mokosi nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukaks 24 metai;

• mirusiojo sutuoktiniui ar tėvui (motinai), įtėviui (įmotei), nepaisant amžiaus ir darbingumo, jeigu jis nedirba ir prižiūri mirusiojo vaikus (įvaikius), vaikaičius, brolius ar seseris, kol šiems sukaks 8 metai;

• mirusiojo sutuoktiniui, sukakusiam nustatytа senatvės pensijos amžių – iki gyvos galvos;

• mirusiojo sutuoktiniui, kuris pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu (invalidu), ir mirusiojo vaikams (įvaikiams), vyresniems kaip 18 metų, jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais (invalidais) iki 18 metų, kol jie yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai);

• kitiems pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (invalidais) arba sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dienа turėjo gauti jo išlaikymа.

***

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2006-06-22 įsakymu Nr. V-273 (įsigaliojo 2006-06-29, žin., 2006, Nr. 72-2751) patvirtintos Asmenų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklės. Jos nustato piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje, taip pat jų prašymų ir skundų registravimo, nagrinėjimo ir atsakymų rengimo tvarkа.

Fondo valdybos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, aptarnaudami asmenis, nagrinėdami prašymus ir skundus, privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sаžiningumo ir protingumo, taip pat įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais principais, o teikdami informacijа – informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais.

Draudžiama atsisakyti aptarnauti pareiškėjus, nagrinėti prašymus ir skundus motyvuojant tuo, kad nėra šias funkcijas vykdančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo. Atvykę į Fondo valdybа asmenys prašymus ir skundus gali pateikti tiek raštu, tiek žodžiu. žodiniai prašymai priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti ir išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens ir Fondo valdybos interesų. Pareiškėjo aptarnavimo klausimas jo pageidavimu gali būti iš anksto derinamas telefonu ar kitokiomis ryšių priemonėmis.

Priimamojo darbuotojas privalo gebėti trumpai ir suprantamai paaiškinti:

• ar Fondo valdyba kompetentinga spręsti pareiškėjui rūpimа klausimа;

• kokius dokumentus (pažymа, pareiškimа, kitus dokumentus) ir kaip (asmeniškai ar paštu, elektroniniu būdu) reikia pateikti, kad asmens klausimas būtų išnagrinėtas ir išspręstas;

• į kokiа kitа institucijа pareiškėjas gali kreiptis, jeigu Fondo valdyba nekompetentinga spręsti asmeniui rūpimo klausimo, ir nurodyti tos institucijos adresа bei telefono numerį.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2006-06-22 nutarimu Nr. X-722 Dėl 2005 metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo (įsigaliojo 2006-07-01, žin., 2006, Nr. 73-2770) nutarė patvirtinti 2005 m. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitа pagal 2005-12-31 būklę – 1 162 886,2 tūkst. Lt turto ir įsipareigojimų su rezervu balansа, 6 390 526,7 tūkst. Lt pajamas, 6 129 633,0 tūkst. Lt išlaidas, 152 161,8 tūkst. Lt grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimа.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-21 nutarimu Nr. 632 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sаrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grаžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-07-01, žin., 2006, Nr. 72-2715) nustatytos tokios valstybės rinkliavos:

• paso išdavimas, keitimas bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams – 100 Lt;

• ilgalaikės daugkartinės vizos išdavimas – 207 Lt;

• trumpalaikės daugkartinės vizos išdavimas – 120 Lt;

• licencijos vežti keleivius ir bagažа geležinkelio transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje išdavimas – 1 300 Lt;

• kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais taksi automobiliais išdavimas – 100 Lt;

• kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas – 100 Lt;

• kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas – 100 Lt;

• licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintosiomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu išdavimas – 600 Lt;

• vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respublikа, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar pervežti joje radioaktyviаsias medžiagas, skirtas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, įmonėms, mokslo ir mokymo įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, išdavimas – 104 Lt ir kt.

Lietuvos Respublikos Seimas 2006-06-08 Darbo kodekso 170 ir 178 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 179(1) straipsniu įstatymu (įsigaliojo 2006-07-01, žin., 2006, Nr. 72-2677) nustatyta nauja tikslinių atostogų rūšis – tėvystės atostogos. Vyrams suteikiamos tėvystės atostogos – laikotarpiui nuo vaiko gimimo dienos iki tol, kol vaikui sukaks 1 mėnuo. Už šių atostogų laikа mokama Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta pašalpa, jeigu vaiko tėvas gyvena santuokoje su kūdikio motina.

Tėvystės pašalpa mokama 100 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. ši pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už tėvystės atostogų suteikimo mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų trečdalį. Kai apdraustasis dirba ne vienoje darbovietėje, tėvystės pašalpa jam apskaičiuojama pagal gautа kompensuojamаjį uždarbį tik tose darbovietėse, kuriose jis yra išleistas tėvystės atostogų.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2006-06-15 Darbo kodekso 91 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymu (įsigalioja 2006-08-01, žin., 2006, Nr. 73-2763) priėmė naujai išdėstytа bedarbio sаvokа. Bedarbiais laikomi nedirbantys darbingo amžiaus darbingi asmenys, nesimokantys pagal dieninę mokymo formа, įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje kaip ieškantys darbo ir pasirengę dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Iki šiol kaip vienas iš skiriamųjų bedarbio požymių buvo nurodomas pakankamų pragyvenimo lėšų neturėjimas.

Lietuvos Respublikos Seimas 2006-06-15 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 41, 51(3), 51(12), 55, 58, 70, 76, 77, 77(1), 81, 82, 84(1), 87, 89(1), 91, 99(8), 183, 188(4), 188(9), 189(1), 214(3), 221, 224, 225, 232(1), 237, 242, 244, 246(2), 259(1), 262, 263, 268, 320 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 42(4), 51(18), 51(19), 51(20), 51(21), 51(22), 56(2), 58(1), 78(1), 89(2), 99(9), 99(10), 148, 173(20), 173(21) straipsniais įstatymu (įsigaliojo 2006-06-30, žin., 2006, Nr. 73-2759) nustatė tokias administracines nuobaudas:

• už važiavimа aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio – transporto priemonių savininkai (valdytojai) ar vairuotojai moka baudа nuo 600 iki 1200 Lt;

• už važiavimа aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio – transporto priemonių savininkai (valdytojai) ar vairuotojai moka baudа nuo 1200 iki 2600 Lt;

• už važiavimа aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) specialiomis kelių transporto priemonėmis, skirtomis specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti, nesumokėjus transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio – transporto priemonių savininkai (valdytojai) ar vairuotojai moka baudа nuo 400 iki 1200 Lt;

• už važiavimа pirmiau nurodytomis transporto priemonėmis aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) neturint transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimа patvirtinančio dokumento – transporto priemonių savininkai (valdytojai) ar vairuotojai moka baudа nuo 300 iki 500 Lt;

• už neteisėtа važiavimа per žolės dangа ar miško paklotę motorinėmis transporto priemonėmis, jei dėl to žolė ar miško paklotė buvo sužalota ar sunaikinta – skiriamas įspėjimas arba mokama bauda nuo 100 iki 200 Lt;

• už transporto ir kitų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, išleidimа eksploatuoti – mokama bauda nuo 200 iki 500 Lt, o už tokius pat veiksmus, padarytus pakartotinai, mokama bauda nuo 500 iki 1000 Lt;

• už transporto ir kitų judamų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimа – mokama bauda nuo 100 iki 200 Lt, o už tokius pat veiksmus, padarytus pakartotinai, mokama bauda nuo 200 iki 500 Lt.

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006-06-22 įsakymu Nr. 5-V-390 (įsigaliojo 2006-06-29, žin., 2006, Nr. 72-2738) patvirtinta Nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolas nesurašomas, blanko forma. Nutarimas pradedamas pildyti priėmus Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų pakeitimus, nustatančius nutarimo blankų pildymo bei naudojimo tvarkа.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-21 nutarimu Nr. 615 (įsigaliojo 2006-06-25, žin., 2006, Nr. 71-2630) patvirtinta Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2006–2008 metų programa. Programos bendrosiose nuostatose pažymima, kad tiek gyventojai, tiek įmonės dar per mažai internetu bendrauja su viešojo administravimo institucijomis, be kita ko, ir dėl informacijos apie internetu teikiamas paslaugas stokos. Lietuvos gyventojai, kurie naudojasi internetu, labiausiai pageidauja elektroniniu būdu teikiamų paslaugų, susijusių su darbo paieška (68 proc.), sveikatos apsauga (51 proc.), gyventojų pajamų mokesčio deklaravimu (41 proc.). Didžiumos gyventojų nuomone, viešųjų paslaugų teikimas elektroniniu būdu leidžia tvarkyti reikalus su viešojo administravimo institucijomis patogesnėse vietose (pavyzdžiui, namuose ar darbo vietoje), patogiu metu ir gauti paslaugа greičiau negu kitokiu įmanomu būdu.

Nemažai programos priemonių skirta plėtoti informacines technologijas, padedančias viešojo administravimo institucijoms atlikti joms skirtas funkcijas. Pavyzdžiui, numatyta:

• plėtojant Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų saugyklа, naudoti informacinių sistemų duomenų bazių sukauptа informacijа ir taip stiprinti rizikingų mokėtojų kontrolę (įvykdymo terminas – 2007 m. IV ketvirtis)

• parengti Valstybės tarnautojų mokymo naudotis elektroniniu parašu programа (įvykdymo terminas – 2006 m. IV ketvirtis);

• plėtoti draudėjų prašymų bei socialinio draudimo formų teikimа Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams elektroniniu būdu (įvykdymo terminas – 2007 m. IV ketvirtis) ir kt.

Advokatė Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Liepa Nr. 14 (122)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Veteranai

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Kцgel naujovės ir ateities vizija

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams