Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-06-12 įsakymu Nr. 1B-393 (įsigaliojo 2006-06-16, žin., 2006, Nr. 67-2478) patvirtintas Muitinės įstaigų klasifikatorius, naudojamas Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje ir Eksporto kontrolės sistemoje. Klasifikatorius naudojamas įforminant muitinio tranzito ir eksporto procedūras.

Klasifikatoriuje yra tokie muitinės įstaigų duomenys:

• pavadinimas ir kodas;

• adresas, telefono bei fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

• muitinės įstaigoje naudojamos sistemos;

• muitinės įstaigos atliekamos funkcijos ir aptarnaujamo transporto rūšys;

• įstaigos darbo dienos ir darbo laikas bei kt.

Teritorinių muitinių viršininkai įpareigoti, keičiant muitinės įstaigos adresа, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresа, muitinės įstaigos atliekamas funkcijas ir aptarnaujamas transporto rūšis, įstaigos darbo laikа bei kitа klasifikatoriuje nurodytа informacijа, prieš 60 kalendorinių dienų iki minėtų pasikeitimų įsigaliojimo dienos apie numatomus pasikeitimus informuoti Muitinės departamentа elektroniniu paštu ir raštu.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-05-31 įsakymu Nr. 1B-369 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-04-26 įsakymo Nr. 1B-399 „Dėl žemės ūkio produktų eksporto rinkinio pateikimo ir priėmimo kompetentingoje eksporto muitinės įstaigoje bei eksporto muitinės formalumų atlikimo žemės ūkio produktams instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-07-01, žin., 2006, Nr. 63-2341) nauja redakcija išdėstyta ir patvirtinta žemės ūkio produktų eksporto rinkinio pateikimo ir priėmimo kompetentingoje eksporto muitinės įstaigoje bei eksporto muitinės formalumų atlikimo žemės ūkio produktams instrukcija.

ši instrukcija reglamentuoja išankstinio pranešimo bei bendrojo administracinio dokumento žemės ūkio produktų eksporto rinkinio pateikimo ir jo priėmimo kompetentingoje eksporto muitinės įstaigoje laikа ir būdus bei eksportuojamų žemės ūkio produktų, už kuriuos mokamos grаžinamosios išmokos, muitinio įforminimo tvarkа.

***

įstatymu Nr. X-615 (įsigalios 2006-10-01, žin., 2006, Nr. 65-2381) nauja redakcija išdėstytas Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas. Remiantis šio įstatymo 17 str. nuostatomis, cheminės medžiagos ir preparatai, kurie neįrašyti į cheminių medžiagų ir preparatų, kurių naudojimas draudžiamas arba ribojamas, sаrašus, gali būti importuojami ar eksportuojami.

Cheminės medžiagos ir preparatai, kurie įrašyti į draudžiamų ir ribojamų cheminių medžiagų ir preparatų sаrašus, gali būti importuojami, atsižvelgiant į šiuose sаrašuose nurodytas ribojamų cheminių medžiagų ir preparatų tiekimo rinkai ir naudojimo ribojimų sаlygas.

Cheminių medžiagų ir preparatų, kurių naudojimas draudžiamas ar ribojamas, sаrašus patvirtina Sveikatos apsaugos ministerija, suderinusi su Aplinkos, žemės ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis bei Muitinės departamentu. šiuose sаrašuose turi būti nurodomos pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų tiekimo rinkai arba naudojimo ribojimų sаlygos.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-06-12 įsakymu Nr. 1B-391 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-02-10 įsakymo Nr. 1B-139 „Dėl Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sаrašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-07-01, žin., 2006, Nr. 68-2529) nustatyta, kad Mozambiko valiutos metikalio kodas – MZN.

Taip pat nustatyta, kad 2006 m. liepos mėnesį taikomas lito ir Mozambiko metikalio santykis, kuriuo perskaičiuojami prekių muitinės vertės elementai, nustatomas remiantis 2006 m. birželio mėnesio priešpaskutinį trečiadienį Lietuvos banko nustatytu lito ir metikalio santykiu ir laikant, kad 1 denominuotas Mozambiko metikalis = 1 000 nedenominuotų metikalių.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-08 nutarimu Nr. 559 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-19 nutarimo Nr. 1194 „Dėl Nacionalinio šengeno acquis priėmimo veiksmų plano“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-06-14, žin., 2006, Nr. 66-2433) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Nacionalinis šengeno acquis priėmimo veiksmų planas.

šis planas apima šengeno bendradarbiavimo sritis (sienų stebėjimа ir kontrolę, migracijа, policijа ir saugumа, narkotines medžiagas, Nacionalinę šengeno informacinę sistemа, asmens duomenų apsaugа), įtrauktas į 1985 m. birželio 14 d. šengeno konvencijа ir kitus šengeno acquis sudarančius teisės aktus. Dauguma plane numatytų priemonių turės būti įgyvendintos iki 2007-01-01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimu Nr. 580 Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos ribų patvirtinimo ir specialiojo plano rengimo (įsigaliojo 2006-06-18, žin., 2006, Nr. 68-2507) nutarta patvirtinti Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos ribas pagal Kauno apskrities viršininko administracijos pateiktа planа bei pavesti Kauno apskrities viršininko administracijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, parengti ir patvirtinti Kauno laisvosios ekonominės zonos specialųjį planа.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2006-05-26 įsakymu Nr. 2B-176 (įsigaliojo 2006-06-11, žin., 2006, Nr. 65-2420) patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų uniformos aprašymas.

Uniforma – tai Valstybinės kelių transporto inspekcijos atributika dekoruoti vienodos formos drabužiai, dėvimi atliekant kelių transporto vežėjų veiklos valstybinę priežiūrа. Kontrolės kelyje ar pasienio kontrolės punkte metu Inspekcijos pareigūnai privalo dėvėti uniformа bei ryškiai geltonos spalvos liemenę su įsegtu asmens identifikatoriumi.

Inspekcijos atributikа sudaro:

• antsiuvas – emblema, kurioje įkomponuoti du elementai: šviesiai pilkos spalvos stilizuota trišalė sankryža (važiavimas ratu) ir apvestas balta juostele lankas, kurio viduje užrašas „VALSTYBINė KELIų TRANSPORTO INSPEKCIJA“;

• kepurės ženklas (kokarda) – metalinė, trijų kampų žvaigždė su sidabro spalvos spinduliais, kurios centre įkomponuotas tamsiai pilkos spalvos stilizuotos trišalės sankryžos (važiavimas ratu) elementas;

• apykaklės ženklelis – sidabro spalvos Gediminaičių stulpai;

• sagos – apskritimo formos, sidabro spalvos, su reljefiškais Gediminaičių stulpais centre;

• kortelė, kurioje nurodytas institucijos pavadinimas „Valstybinė kelių transporto inspekcija“, pareigūno vardas, pavardė ir pareigos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-31 nutarimu Nr. 500 Dėl valstybinės žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-11-03 nutarimo Nr. 822 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos teisinio įregistravimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-06-04, žin., 2006, Nr. 62-2269) nutarta perduoti valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai Klaipėdos apskrities viršininko patikėjimo teise valdomа 32,5678 hektaro valstybinės kitos paskirties žemės sklypа (unikalus numeris – 4400-0778-5884) Klaipėdoje, Kairių g. 19, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – uosto reikmėms (užteršto grunto sandėliavimo aikštelei įrengti ir eksploatuoti). Po šio pakeitimo Klaipėdos jūrų uosto teritorijа sudaro 485,1 ha žemės plotas.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6, 8, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (įsigaliojo 2007-01-01, žin., 2006, Nr. 65-2384) nustatyta, kad nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – nuo 0,3 proc. iki 1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Konkretų mokesčio tarifа, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, savivaldybės taryba nustato iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 d. Savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčių tarifus, kurie diferencijuojami atsižvelgiant į įstatyme nustatytus kriterijus. Jeigu savivaldybės taryba iki birželio 1 d. nenustato konkrečių mokesčio tarifų, kitа mokestinį laikotarpį taikomi praėjusio mokestinio laikotarpio mokesčio tarifai.

Konkrečius mokesčio tarifus, kurie savivaldybės teritorijoje galios nuo 2007-01-01, savivaldybės taryba nustato iki 2006-08-15. Jeigu savivaldybės taryba iki 2006-08-15 nenustato konkrečių mokesčio tarifų, apskaičiuojant mokestį 2007 m. mokestiniu laikotarpiu taikomas 0,3 proc. mokesčio tarifas.

Apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį 2006 m. ir 2007 m. mokestiniais laikotarpiais, bus taikomos tokios naujos nuostatos. Jeigu komercinio naudojimo nekilnojamojo turto bei gyvenamosios, sodų ir garažų (išskyrus pramoninius) paskirties nekilnojamojo turto mokestinė vertė, iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, padidėjo, tai apskaičiuojant šio turto mokestinę vertę 2006 m. mokestiniu laikotarpiu atimama 0,8, o 2007 m. mokestiniu laikotarpiu – 0,4 šio nekilnojamojo turto mokestinės vertės padidėjimo sumos. Kito komercinio naudojimo nekilnojamojo turto bei gyvenamosios, sodų ir garažų (išskyrus pramoninius) paskirties nekilnojamojo turto mokestine verte 2006 m. mokestiniu laikotarpiu laikoma 0,5, o 2007 m. mokestiniu laikotarpiu – 0,8 šio nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-06-09 įsakymu Nr. VA-55 (įsigalios 2007-01-01, žin., 2006, Nr. 68-2532) patvirtintos:

žemės mokesčio administravimo taisyklės;

žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma KIT703.

šių taisyklių turi būti laikomasi apskaičiuojant žemės mokestį nuo 2007-01-01.

žemės mokesčio mokėtojai yra visi privačios žemės savininkai, tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie turi žemės sklypų privačios nuosavybės teisėmis. Jei privačios žemės savininkas kalendorinių metų pirmа pusmetį perleido (padovanojo, išmainė, pardavė) savo žemės sklypа ir pasirašė priėmimo–perdavimo aktа arba kitokį perleidimo sutartyje nurodytа dokumentа, arba dovanojimo sutartį, tai jis tais kalendoriniais metais jau nebelaikomas perleisto sklypo žemės mokesčio mokėtoju. Jei žemės savininkas perleido savo žemės sklypа kalendorinių metų antrа pusmetį, tai jis tais kalendoriniais metais dar yra perleisto sklypo žemės mokesčio mokėtojas.

Nuo žemės mokesčio atleidžiami tokie žemės savininkai:

• asmenys, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis,

• asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus,

• nepilnamečiai vaikai.

žemės mokestis skaičiuojamas nuo žemės kainos, kuri lygi žemės vertei, apskaičiuotai pagal žemės įvertinimo metodikа.

žemės mokestį mokesčių mokėtojams apskaičiuoja ir iki kalendorinių metų rugsėjo 20 d. suformuoja deklaracijа mokesčių mokėtojo kalendorinių metų liepos 10 d. buvusios gyvenamosios vietos (buveinės) AVMI arba, tam tikrais atvejais, žemės sklypo buvimo vietos AVMI. Kalendorinių metų rugsėjo 20 d. VMI žemės mokesčio mokėtojų deklaracijų duomenų išrašus iki kalendorinių metų rugsėjo 25 d. perduoda centralizuotas deklaracijų išsiuntimo paslaugas teikiančiam subjektui, kuris deklaracijų duomenų išrašus turi išspausdinti, sudėti į vokus ir iki rugsėjo 30 d. perduoti paštui.

Laiku nesumokėtos žemės mokesčio sumos ir apskaičiuoti delspinigiai išieškomi Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-06-08 įsakymu Nr. VA-53 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002-01-31 įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-06-18, žin., 2006, Nr. 68-2531) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos:

Mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamojo vieneto veiklos ypatybes, taisyklės;

Sprendimo dėl kitokio mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamojo vieneto veiklos ypatybes, forma FR1011 forma.

Vienetas turi teisę kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekcijа ir apskrities valstybinę mokesčių inspekcijа su laisvos formos raštišku prašymu nustatyti kitokį mokestinį laikotarpį su sаlyga, kad tas laikotarpis bus lygus 12 mėnesių. Kitoks mokestinis laikotarpis gali būti nustatomas tik tiems vienetams, kurių veiklа reglamentuojančiuose įstatymuose nenumatyta, kad jų finansiniai metai privalo sutapti su kalendoriniais metais.

Vienetų veiklos ypatybėms, į kurias gali būti atsižvelgiama, nustatant kitokį mokestinį laikotarpį, priskiriama:

• vienetų veiklos sezoniškumas (žemės ūkis, žuvininkystė, statyba ir pan.) priklausomai nuo veiklos intensyvumo ir / ar didžiausios pajamų dalies gavimo tam tikru laikotarpiu;

• vienetų mokestinio laikotarpio priklausomumas nuo pagrindinės (patronuojančios) įmonės finansinių (mokestinių) metų ir pan.

Nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis gali būti vėl keičiamas į kitokį (ne kalendorinių metų) arba į kalendorinių metų mokestinį laikotarpį tik dėl objektyvių priežasčių (dėl reorganizavimo keičiasi vieneto veiklos pobūdis, patronuojančiai įmonei arba užsienio vienetui patvirtinamas kitoks finansinis laikotarpis arba keičiasi patronuojanti įmonė, kuriai nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis ir pan.) pagal šiose taisyklėse nustatytа tvarkа.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-01 nutarimu Nr. 520 Dėl Lietuvos Respublikos 2007, 2008 ir 2009 metų nacionalinio biudžeto preliminarių pagrindinių rodiklių (įsigaliojo 2006-06-07, žin., 2006, Nr. 63-2310) nustatyti tokie prognozuojami valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų dydžiai 2007–2009 m.:

• 2007 m. pajamos – 20 658,2 mln. Lt, iš kurių ES finansinė parama – 3 084,5 mln. Lt, išlaidos – 22 487,2 mln. Lt;

• 2008 m. pajamos – 22 690,3 mln. Lt, iš kurių ES finansinė parama – 4 091,4 mln. Lt, išlaidos – 23 880,3 mln. Lt;

• 2009 m. pajamos – 23 969,7 mln. Lt, iš kurių ES finansinė parama – 4 785,8 mln. Lt, išlaidos – 23 969,7 mln. Lt.

***

Finansų ministro 2006-05-29 įsakymu Nr. 1K-204 Dėl palūkanų už mokestinę paskolа dydžio nustatymo 2006 m. trečiajam ketvirčiui (įsigaliojo 2006-06-04, žin., 2006, Nr. 62-2287) 2006 m. trečiajam ketvirčiui nustatytas 0,01 proc. palūkanų dydį už kiekvienа naudojimosi mokestine paskola dienа.

***

Finansų ministro 2006-05-29 įsakymu Nr. 1K-203 Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2006 m. trečiajam ketvirčiui (įsigaliojo 2006-06-04, žin., 2006, Nr. 62-2286) 2006 m. trečiajam ketvirčiui nustatytas delspinigių už nesumokėtа arba pavėluotai sumokėtа mokestį dydis – 0,03 proc. už kiekvienа pavėluotа dienа.

***

Finansų ministro 2006-06-09 įsakymu Nr. 1K-217 Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2006 m. trečiajam ketvirčiui už pavėluotas grаžinti Europos Sаjungos finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei bendrojo finansavimo lėšas (įsigaliojo 2006-06-14, žin., 2006, Nr. 66-2452) 2006 m. trečiajam ketvirčiui nustatytas delspinigių už pavėluotas grаžinti Europos Sаjungos finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei bendrojo finansavimo lėšas dydį – 0,03 proc. už kiekvienа pavėluotа dienа.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-06-06 įsakymu Nr. VA-51 (įsigaliojo 2006-06-14, žin., 2006, Nr. 66-2451) patvirtinta Sprendimo dėl pastabų dėl patikrinimo akto pateikimo termino pratęsimo forma PRC903.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2005-05-25 įsakymu Nr. V-228 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų taikymo (įsigaliojo 2006-06-01, žin., 2006, Nr. 61-2244) nustatyta:

• Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai, pensijos, kompensacijos už ypatingas darbo sаlygas gavėjų pažymėjimai išduodami ir keičiami nemokamai;

• pažymos fiziniams ir juridiniams asmenims išduodamos nemokamai;

• duomenų bazių (draudėjų, apdraustųjų, pensijų) teikimo juridiniams asmenims elektroniniu būdu, pagal sudarytas sutartis, duomenų įrašo vieneto kaina – 1 Lt;

• duomenų bazių (draudėjų, apdraustųjų, pensijų) teikimo juridiniams asmenims raštu, pagal sudarytas sutartis, duomenų įrašo vieneto kaina – 3 Lt;

• išmokų iš kitų biudžetų skyrimo ir apskaičiavimo tarifas – 3,1 proc.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-31 nutarimu Nr. 512 Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos padidinimo ir einamųjų 2006 metų draudžiamųjų pajamų dydžių patvirtinimo (įsigaliojo 2006-06-04, žin., 2006, Nr. 62-2281) patvirtinti tokie dydžiai:

• valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis nuo 2006-07-01 – 230 Lt;

• 2006 metų draudžiamųjų pajamų dydis iki 2006-06-30 – 1 084 Lt;

• 2006 metų draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2006-07-01 – 1 212 Lt.

***

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2006-05-25 įsakymu Nr. V-226 (įsigaliojo 2006-06-04, žin., 2006, Nr. 62-2299) patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos nuostatai. Tarnybos buveinės adresas – Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, Lietuvos Respublika. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų.

Tarnybos uždaviniai – įgyvendinti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinio socialinio draudimo išmokų migruojantiems asmenims skyrimа ir mokėjimа bei migruojančių asmenų valstybinį socialinį draudimа.

***

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 2, 10, 15, 16, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 59 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (įsigaliojo 2006-06-10, žin., 2006, Nr. 65-2386) nustatyta, jog asmenys, rengiantys ir (ar) platinantys viešam platinimui ar visuomenei skirtus tyrimus apie pensijų kaupimа pensijų fonduose ar kitа informacijа, kuria rekomenduojama ar siūloma pasirinkti pensijų fondа, turi užtikrinti, kad tokia informacija būtų neklaidinanti, pateikiama išsamiai ir teisingai, viešai atskleisti savo interesus ir nurodyti interesų konfliktus, susijusius su pensijų fondais ir (ar) jų valdytojais, su kuriais susijusi ta informacija. Juridiniams asmenims, pažeidusiems nustatytа tokių paslaugų siūlymo ar reklamos tvarkа, Vertybinių popierių komisija gali skirti baudа – iki 100 000 Lt.

įstatymo pakeitimu taip pat nustatyta, kad pensijų kaupimo sutartis – tai sutartis tarp valdymo įmonės ir dalyvio (iki šiol – įmokų mokėtojo). Be to, įstatymo pakeitimu panaikintas iki šiol galiojęs apribojimas, kad kiekvienam dalyviui viename pensijų fonde atidaroma tik viena pensijų sаskaita.

Valdymo įmonė privalo ne rečiau kaip kartа per kalendorinius metus raštu ar kitokia forma (jei to pageidauja dalyvis) pranešti kiekvienam jos valdomo pensijų fondo dalyviui apie sumokėtų pensijų įmokų dydį (nurodant įmokų mokėtojа ar mokėtojus), jo asmeninėje pensijų sаskaitoje apskaičiuoto pensijų turto dydį, metinę pensijų fondo investicijų grаžа, išskaitytų mokesčių dydį.

Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2007-01-01, žin., 2006, Nr. 57-2023) nustatyta, kad apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis, laikomi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaikа invalidа), arba asmenį, pripažintа nedarbingu (iki 2005-07-01 – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintа nedarbingu (iki 2005-07-01 – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005-07-01 – visiška negalia) ir kitos įstatyme nurodytos asmenų grupės.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimu Nr. 582 (įsigaliojo 2006-06-18, žin., 2006, Nr. 68-2509) patvirtintas Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimų išdavimo apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu atvejus, pažymėjimų išdavimа ir keitimа.

Pažymėjimus pildo, išduoda, keičia ir apskaito teritorinės ligonių kasos. Pažymėjimai išduodami asmenims, kurie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau neturi Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka suteikto asmens kodo.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus 2006-05-24 įsakymu Nr. V-23 Dėl išvados dėl darbo pobūdžio ir sаlygų patvirtinimo (įsigaliojo 2006-06-01, žin., 2006, Nr. 61-2238) patvirtinta Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvados dėl darbo pobūdžio ir sаlygų forma.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-11 nutarimu Nr. 451 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-14 nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parа darbo laiko trukmė, sаrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, darbų, sаlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-05-17, žin., 2006, Nr. 54-1964) nustatyta, kad žemės ūkio produkcijа perdirbančių įmonių darbuotojams, šias įmones aptarnaujančių automobilių transporto įmonių ir automobilių transporto remonto dirbtuvių, sandėlių ir kitų maisto produktų gamybа aptarnaujančių įmonių darbuotojams gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, kurios apskaitinis laikotarpis – iki vienerių metų. Per apskaitinį laikotarpį negali būti dirbama vidutiniškai ilgiau kaip 48 valandas per savaitę ir 12 valandų per darbo dienа (pamainа).

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-09 nutarimu Nr. 568 (įsigaliojo 2006-06-16, žin., 2006, Nr. 67-2460) patvirtintas Sutrumpinto darbo laiko trukmės nustatymo pagal darbo aplinkos veiksnius kriterijų ir tvarkos aprašas. šis aprašas nustato sutrumpinto darbo laiko trukmės nustatymo, atsižvelgiant į kenksmingų darbo aplinkos veiksnių dydžius, kriterijus ir tvarkа.

Vadovaudamiesi apraše nustatytais kriterijais, darbdaviai privalo nustatyti sutrumpintа darbo laikа darbuotojams, dirbantiems darbo aplinkoje, kurioje įvertinus profesinę rizikа sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose nustatytus leistinus ribinius dydžius ir kai techninėmis ar kitomis priemonėmis jų kiekio darbo aplinkoje sumažinti iki sveikatai nekenksmingų dydžių neįmanoma.

Sutrumpinta darbo laiko trukmė nustatoma, kai:

• cheminių darbo aplinkos veiksnių dydžiai viršija norminiuose teisės aktuose nustatytus leistinus ribinius dydžius, išskyrus neviršytinas ribines vertes, bet teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojams leidžiama dirbti naudojant asmenines apsaugos priemones;

• fizikinių darbo aplinkos veiksnių (šiluminė aplinka, apšvieta, elektrostatinis laukas, elektromagnetinis laukas, jonizuojančioji spinduliuotė, akustinis triukšmas, rankas ir visа kūnа veikianti vibracija) dydžiai viršija norminiuose teisės aktuose nustatytus leistinus ribinius dydžius, bet teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojams leidžiama dirbti naudojant asmenines apsaugos priemones.

Darbdavys, vadovaudamasis Profesinės rizikos vertinimo nuostatais, privalo įvertinti profesinę rizikа. įvertinus profesinę rizikа ir nustačius, kad sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai darbo aplinkoje viršija darbuotojų saugа ir sveikatа reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus leistinus ribinius dydžius, kol techninėmis ar kitomis priemonėmis jų darbo aplinkoje sumažinti iki leistinų dydžių neįmanoma, darbdavys privalo trumpinti darbo laikа. Tokiais atvejais sutrumpinto darbo laiko trukmė neturi viršyti 36 valandų per savaitę.

Darbo laikа privaloma trumpinti, kol techninėmis ar kitomis priemonėmis iki leistinų dydžių, nustatytų atitinkamuose teisės aktuose, sumažinami sveikatai kenksmingų darbo aplinkos veiksnių dydžiai. Darbo laiko trumpinimas turi būti tik laikina priemonė, kurios taikymo terminas nustatomas kolektyvinėje arba darbo sutartyje.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-05-30 įsakymu Nr. VA-49 (įsigaliojo 2006-06-07, žin., 2006, Nr. 63-2354) patvirtintos:

Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktа paramа ir (arba) labdarа bei iš vieno asmens gautа paramа, didesnę negu 50 000 Lt, PLN203 formа ir jos priedų PLN203S bei PLN203G formos;

Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktа paramа ir (arba) labdarа bei iš vieno asmens gautа paramа, didesnę negu 50 000 Lt, PLN203 formos ir jos priedų formų pildymo taisyklės.

Tinkamai užpildytа ataskaitа apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai iki kito mėnesio 15 d. privalo pateikti:

• paramos teikėjai nuo kalendorinių metų pradžios vienam paramos gavėjui suteikę paramа, didesnę kaip 50 000 Lt;

• paramos gavėjai nuo kalendorinių metų pradžios iš vieno paramos teikėjo gavę paramа arba vienam paramos (labdaros) gavėjui suteikę paramа (labdarа), didesnę kaip 50 000 Lt.

2006 m. sausio–birželio mėnesių duomenys įrašomi 2006 m. birželio mėnesio ataskaitos PLN203 formoje, kuri turi būti pateikta iki 2006-07-15.

Gyventojų registro įstatymo 4, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (įsigaliojo 2006-06-10, žin., 2006, Nr. 65-2387) nustatyta, kad Gyventojų registre tvarkomi taip pat ir šie asmens duomenys:

• veido atvaizdas;

• pirštų atspaudai;

• parašas.

šie duomenys gali būti teikiami tik teisėtvarkos institucijoms bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus išduodančioms institucijoms.

***

žemės ūkio ministro 2006-05-31 įsakymu Nr. 3D-224 (įsigaliojo 2006-06-07, žin., 2006, Nr. 63-2337) patvirtinti Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro duomenų saugos nuostatai.

Fitosanitarinis registras kaupia, sistemina ir saugo oficialiа informacijа apie fizinius ir juridinius asmenis, auginančius, dauginančius, įvežančius, sandėliuojančius, gabenančius, realizuojančius, superkančius augalus bei gaminančius, įvežančius, sandėliuojančius, gabenančius, realizuojančius, superkančius augalinius produktus.

ūkio ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. 4-182 (įsigaliojo 2006-05-28, žin., 2006, Nr. 60-2165) patvirtintos Mikrokreditų teikimo ir administravimo taisyklės. Jos reglamentuoja ūkio ministerijos administruojamų PHARE lėšų, skirtų mikrokreditavimui, naudojimo tvarkа, komercinių bankų atrinkimo kriterijus ir tvarkа, pagrindines mikrokreditų teikimo sаlygas, mikrokreditų teikimo administravimo ir palūkanų, mokamų už mikrokreditavimui skirtas lėšas, skaičiavimo bei mokėjimo tvarkа.

Mikrokreditas – iki 86 320 Lt (iki 25 000 EUR) dydžio paskola mikroįmonei, mažai ir vidutinei įmonei.

„Valstybės žinių“ 2006 m. 68-ajame numeryje paskelbtas Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos tekstas (žin., 2006, Nr. 68-2497). Lietuva prisijungė prie šios deklaracijos 1991-03-12.

Advokatė Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Liepa Nr. 13 (121)

"Linava" informuoja

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams