Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje lankėsi Lietuvos automobilių transporto senjorai

Balandžio 28 d. Valstybinėje

kelių transporto inspekcijoje lankėsi kelių transporto veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai.

VKTI viršininkas Vidmantas žukauskas pabrėžė, kad klubo nariai buvo daugelio dabar sėkmingai dirbančių bei žinomų automobilių transporto specialistų mokytojai, kurie nuoširdžiai, negailėdami laiko ir jėgų, dalijosi savo patirtimi ir žiniomis su jaunaisiais kolegomis. Jis pasidžiaugė, kad ryšiai nenutrūksta ir dabar. Vidmantas žukauskas supažindino klubo narius su Inspekcijos veikla, plačiau paaiškino apie naujai sukurtos skaitmeninių tachografų sistemos funkcionavimа. Svečiams taip pat buvo papasakota apie kontrolės keliuose vykdymа ir pademonstruotas specialiai tam įrengtas Inspekcijos automobilis.

Veteranų klubas „Automobilininkas“ įkurtas 2003 m. Jis vienija kelių transporto specialistus, dirbusius šioje srityje ilgiau kaip 25-erius metus. Klubo nariai aktyviai domisi kelių transporto aktualijomis, organizuoja išvykas bei susitikimus, rūpinasi Lietuvos automobilių transporto istorijos išsaugojimu, 2005 m. išleido kelių transporto veteranų atsiminimų knygа.

Ateityje nenuilstantys senjorai norėtų įsteigti automobilių transporto muziejų, išleisti knygа apie kelių transporto įmones.

Liberalizuoti kabotažiniai

vežimai Danijoje

Danijos Karalystės kelių saugumo ir transporto agentūra informavo, kad nuo 2006 m. gegužės 1 d. Lietuvos vežėjams liberalizuoti kabotažiniai krovinių vežimai Danijos teritorijoje.

Mokytojų, mokančių asmenis, susijusių su pavojingų

krovinių vežimu automobilių

transportu, atestavimas

Inspekcija informuoja, kad Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, egzaminas vyks 2006 m. gegužės 17 d. 9.00 val. Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje (Vilnius, švitrigailos g. 42/31, 218 kab.).

Asmenys, pageidaujantys laikyti egzaminа, privalo pateikti prašymа ir atitinkamus dokumentus, kaip nustatyta Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2003 m. spalio 8 d. įsakyme Nr. 2B-321 (žin., 2003, Nr. 98-4430; 2004, Nr. 83-3039).

Išsamesnė informacija teikiama Inspekcijos Saugaus eismo skyriuje tel. (8-5) 278 56 24.

Direktyvos 2003/59/EB nuostatų dėl vairuotojų kvalifikacijos įgyvendinimas

Valstybinė kelių transporto inspekcija informuoja, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 315 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (žin., 2005, Nr. 40-1290) 105 priemonę, parengtas Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos bei periodinio mokymo sаlygų ir tvarkos projektas.

Reikiami teisės aktai minėtai direktyvai įgyvendinti valstybėse narėse turi būti priimti iki 2006 m. rugsėjo 10 d.

Skaitytojams pateikiame šio aprašo projektа ir primename, kad pastabas ir pasiūlymus galima teikti Saugaus eismo skyriui el. paštu adas.vaitkevicius@vkti.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

įSAKYMAS

Dėl kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams

vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos bei periodinio mokymo

sаlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

2006 m., Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1117 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (žin., 1998, Nr. 83-2324; 2005, Nr. 137-4922), 5.6 punktu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 315 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (žin., 2005, Nr. 40-1290), 105 priemonę, Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 759 „Dėl Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 metų programos patvirtinimo“ (žin., 2005, Nr. 84-3117), 12.2.1 priemonę bei siekdamas įgyvendinti 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvа 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo, iš dalies keičiančios Tarybos reglamentа (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvа 91/439/ EEB bei panaikinančios Tarybos direktyvа 76/914/EEB, taip pat 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvа 2004/66/EB, adaptuojančiа Europos Parlamento ir Tarybos direktyvа 2003/59/EB,

t v i r t i n u Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos bei periodinio mokymo sаlygų ir tvarkos aprašа (pridedama).

Susisiekimo ministras Petras čėsna

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. įsakymu Nr.

Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos bei periodinio mokymo sаlygų ir tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos bei periodinio mokymo sаlygų ir tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato vairuotojų pradinės kvalifikacijos suteikimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo bendrаsias sаlygas, periodiškumа bei terminus, nuo kurių įsigalioja reikalavimai vairuotojams įgyti profesinės kvalifikacijos pažymėjimus (toliau – pažymėjimai), patvirtinančius pradinę kvalifikacijа vežti keleivius ar krovinius arba kvalifikacijos tobulinimа.

2. šis tvarkos aprašas taikomas vairuotojams (įskaitant vairuotojus, kitų valstybių piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), kurie nuolat gyvena arba dirba Lietuvos Respublikoje ir veža krovinius arba keleivius Europos Sаjungos teritorijos keliais C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų kelių transporto priemonėmis (toliau – transporto priemonės), kurias vairuojant būtina turėti atitinkamа vairuotojo pažymėjimа. Transporto priemonių kategorijos ir vairuotojų minimalus amžius nustatyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (žin., 2000, Nr. 92-2883).

3. šio tvarkos aprašo nuostatos netaikomos vairuotojams, vairuojantiems transporto priemones:

3.1. kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h;

3.2. priklausančias ginkluotosioms ir už viešosios tvarkos palaikymа atsakingoms pajėgoms, civilinės gynybos ir priešgaisrinėms tarnyboms;

3.3. su kuriomis atliekami techninio tobulinimo, remonto ar techninės priežiūros bandymai, arba naujas ar suremontuotas transporto priemones, kurios dar nepradėtos eksploatuoti;

3.4. naudojamas paskelbus nepaprastаjа padėtį arba gelbėjimo darbams;

3.5. naudojamas mokyti asmenis, siekiančius įgyti vairuotojo pažymėjimus arba pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа ar kvalifikacijos tobulinimа;

3.6. kuriomis keleiviai ar kroviniai vežami ne komerciniais tikslais arba naudojamas asmeniniams tikslams;

3.7. kuriomis vežamos medžiagos arba įranga, kurias vairuotojas naudoja atlikdamas savo darbа, jeigu toks transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla.

4. šiame tvarkos apraše vartojamos sаvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo sаvokas.

II. PRADINėS KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO SАLYGOS

5. Asmenys, sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio gali įgyti arba turi teisę vairuoti šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytos (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemones, pradinę kvalifikacijа vežti krovinius arba keleivius patvirtinančius pažymėjimus, gali įgyti mokymo įstaigose šiais būdais:

5.1. išklausę ne trumpesnį kaip 140 valandų teorijos kursа ir ne trumpesnį kaip 10 valandų atitinkamos kategorijos transporto priemonės individualų praktinio vairavimo mokymo kursа bei išlaikę egzaminа;

5.2. išlaikę egzaminа, kuris susideda iš dviejų dalių: teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo. Teorinės žinios tikrinamos įvertinant atsakymus į klausimus (kai iš kelių pateiktų atsakymų variantų pasirenkamas vienas teisingas) ir išnagrinėtа situacijа. Praktiniai įgūdžiai tikrinami įvertinant racionalų vairavimа skirtingomis eismo sаlygomis gyvenvietėse ir keliuose (įskaitant saugos reikalavimus) bei transporto priemonės pakrovimа ir krovinio tvirtinimа (arba keleivių įlaipinimo, patogumo ir saugumo užtikrinimа), laikantis saugos ir transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, sugebėjimа užkirsti keliа galimiems nusikaltimams, migrantų vežimui, kylančiai sveikatos rizikai, įvertinti avarinę situacijа. Teorinių žinių patikrinimas turi būti ne trumpesnis kaip 4 valandos, o praktinių įgūdžių ne trumpesnis kaip 120 minučių, iš kurių 90 turi būti skirta racionaliam vairavimui įvertinti.

6. Asmenys, sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio gali įgyti teisę vairuoti šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytos (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemones tik turėdami pažymėjimа, patvirtinantį pradinę kvalifikacijа vežti keleivius ar krovinius, jį gali įgyti mokymo įstaigose šiais būdais:

6.1. išklausę ne trumpesnį kaip 280 valandų teorijos kursа ir ne trumpesnį kaip 20 valandų atitinkamos kategorijos transporto priemonės individualų praktinio vairavimo mokymo kursа bei išlaikę egzaminа;

6.2. išlaikę egzaminа, kaip nustatyta šio tvarkos aprašo 5.2 punkte.

7. Kai asmuo neturi teisės vairuoti nė vienos šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytos kategorijos transporto priemonės ir pageidauja įgyti pažymėjimа, patvirtinantį pradinę kvalifikacijа vežti keleivius ar krovinius, jis pirmiausia privalo įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

8. Pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа vežti keleivius ar krovinius, asmenys įgyja:

8.1. Europos Sаjungos valstybių piliečiai – valstybėje, kurioje jie nuolat gyvena;

8.2. ne Europos Sаjungos valstybių piliečiai – valstybėje, kurioje dirba.

9. Vairuotojas, turintis pažymėjimа, patvirtinantį pradinę kvalifikacijа vežti krovinius, ir bent vienos kategorijos (C1, C1E, C arba CE) transporto priemonės vairavimo teisę, neprivalo pakartotinai įsigyti pažymėjimа, jeigu siekia įgyti teisę vairuoti kitos kategorijos transporto priemonę kroviniams vežti. ši nuostata taikoma ir vairuotojams, turintiems pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа vežti keleivius, ir bent vienos kategorijos (D1, D1E, D arba DE) transporto priemonės vairavimo teisę.

10. Vairuotojai, turintys pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа vežti krovinius, ir sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio gali įgyti ar turi teisę vairuoti D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemones, pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа vežti keleivius, gali įgyti mokymo įstaigose šiais būdais:

10.1. išklausę ne trumpesnį kaip 35 valandų teorijos kursа, susijusį su keleivių vežimu, ir 2,5 valandos individualų praktinio vairavimo mokymo kursа bei išlaikę egzaminа;

10.2. išlaikę egzaminа, kuris susideda iš dviejų dalių: teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo. Egzaminas laikomas šio tvarkos aprašo 5.2 punkte nustatyta tvarka, išskyrus tai, kad į teorinių žinių patikrinimа įtraukiamos tik tos temos, kurios svarbios keleivių vežimo kvalifikacijai įgyti.

11. Vairuotojai, turintys pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа vežti krovinius, ir sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio gali įgyti teisę vairuoti D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemones tik turėdami pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа vežti keleivius, juos gali įgyti mokymo įstaigose šiais būdais:

11.1. išklausę ne trumpesnį kaip 70 valandų teorijos kursа, susijusį su keleivių vežimu, ir 5 valandų individualų praktinio vairavimo mokymo kursа bei išlaikę egzaminа;

11.2. išlaikę egzaminа šio tvarkos aprašo 10.2 punkte nustatyta tvarka.

12. šio tvarkos aprašo 10 ir 11 punktuose išdėstytos nuostatos taikomos vairuotojams, kurie turi pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа vežti keleivius, ir pageidauja įsigyti pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа vežti krovinius.

13. Vairuotojai, kurie, vadovaujantis Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino laikymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3-20 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino laikymo tvarkos patvirtinimo“ (žin., 2003, Nr. 5-228), yra išlaikę profesinės kompetencijos egzaminа ir turi galiojančius profesinės kompetencijos pažymėjimus, gali nelankyti tų pradinės kvalifikacijos mokymo kursų teorijos dalykų, kurie buvo išmokti įgyjant šiuos pažymėjimus.

III. VAIRUOTOJų KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SАLYGOS

14. Vairuotojai kas penkerius metus kvalifikacijа tobulina tų valstybių, kuriose jie nuolat gyvena arba dirba, mokymo įstaigose.

15. Kvalifikacija tobulinama išklausant ne trumpesnį kaip 35 val. mokymo kursа. Mokymas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekviena dalis negali būti trumpesnė kaip 7 val. Kai vairuotojas išklauso dalį kvalifikacijos tobulinimo kurso vienoje mokymo įstaigoje ir toliau kvalifikacijа tobulina kitoje, jo išklausytas kursas turi būti įskaitytas.

16. Vairuotojas, turintis pažymėjimа, patvirtinantį kvalifikacijos tobulinimа, ir teisę vairuoti bent vienos kategorijos (C1, C1E, C arba CE) transporto priemonę, neprivalo papildomai išklausyti kvalifikacijos tobulinimo kurso, jei jis įgyja teisę vairuoti kitos kategorijos transporto priemonę kroviniams vežti. ši nuostata taip pat taikoma vairuotojams, kurie turi pažymėjimа, patvirtinantį kvalifikacijos tobulinimа, ir teisę vairuoti bent vienos kategorijos (D1, D1E, D arba DE) transporto priemonę.

IV. MOKYMO ORGANIZAVIMAS IR BENDRIJOS KODAS

17. Organizuoti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, egzaminus bei išduoti pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа ar kvalifikacijos tobulinimа, turi teisę mokymo įstaigos, Mokymo licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (žin., 2004, Nr. 103-3797), nustatyta tvarka gavę licencijа vykdyti darbo rinkos profesinio mokymo programas (kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos bei periodinio mokymo programas).

18. Mokymo tvarkа ir reikalavimus mokymo įstaigų mokymo bazei, personalui, egzaminams bei pažymėjimų išdavimui nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, suderinusi su Susisiekimo ministerija. Mokymo turinys (programos) tvirtinamas ir derinamas pagal bendrus darbo rinkos profesinio mokymo reikalavimus ir įtraukiamas į Valstybinį studijų ir programų registrа.

19. Mokymo turinį asmenims, siekiantiems įgyti pažymėjimа, patvirtinantį pradinę kvalifikacijа vežti keleivius ar krovinius, turi sudaryti šios pagrindinės temos:

19.1. racionalus važiavimas, įskaitant saugos reikalavimus:

19.1.1. transporto priemonės kinematinių grandinių charakteristikos (sukimo momentas, variklio galia, optimalius sūkiai, pavarų perdavimo skaičius);

19.1.2. valdymo sistemos, jų charakteristikos ir veikimas bei transporto priemonės valdymas (vakuuminės ir hidraulinės stabdžių sistemos, papildomos stabdžių sistemos, kombinuotas darbinių stabdžių ir papildomos stabdžių sistemos naudojimas, geresnis pavarų perdavimo skaičiaus ir transporto priemonės inercijos išnaudojimas, transporto priemonės greičio mažinimas ir jos stabdymas važiuojant nuokalne, veiksmai sugedus transporto priemonei);

19.1.3. degalų naudojimo sureguliavimas;

19.2. su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų (1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3820/85 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų) reikalavimai ir taikymas, baudos už tachografo nenaudojimа ar jo rodmenų klastojimа, vairuotojo teisės ir pareigos, reikalavimai vairuotojo pradinei kvalifikacijai ir kvalifikacijos tobulinimui;

19.3. sveikatos, kelių eismo ir aplinkos sauga, paslaugų teikimas ir logistika:

19.3.1. rizika, kuriа kelia eismas, kelių eismo nelaimių priežastys, nelaimingi atsitikimai, kurie gali ištikti kelių transporto sektoriuje, materialinės ir finansinės pasekmės;

19.3.2. kelio galimiems nusikaltimams ir nelegaliam migrantų vežimui užkirtimas bei prevencinės priemonės, galimos pasekmės vairuotojui ir vežėjui, vairuotojo ir vežėjo atsakomybę reglamentuojantys teisės aktai;

19.3.3. rizika, kuriа gali sukelti ergonomika, judesiai ir padėtys, transporto priemonės pakrovimas ir iškrovimas;

19.3.4. fizinių ir psichinių gebėjimų svarba, sveika ir subalansuota mityba, alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų poveikis, nuovargio ir streso požymiai, darbo ir poilsio ciklo reikšmė;

19.3.5. avarinės situacijos įvertinimas ir elgesys susiklosčius avarinei situacijai (pagalbos iškvietimas, pirmosios pagalbos suteikimas nukentėjusiesiems, veiksmai kilus gaisrui, evakuojant keleivius, atsakant į smurtа), avarijos ataskaitų rengimas;

19.3.6. reikalavimai vairuotojo elgesiui ir vežėjo reputacijai, vairuotojo teikiamų paslaugų svarba vežėjui, vairuotojo vaidmuo žmonėms, su kuriais tenka bendrauti, techninė transporto priemonės priežiūra, darbo organizavimas, komercinės ir finansinės netinkamų veiksmų pasekmės.

20. Mokymo turinį asmenims, siekiantiems įgyti pažymėjimа, patvirtinantį pradinę kvalifikacijа vežti keleivius, turi sudaryti šios papildomos temos:

20.1. racionalus važiavimas, įskaitant saugos reikalavimus:

20.1.1. keleivių įlaipinimas, susodinimas, patogumo ir saugos užtikrinimas, naudojama saugos įranga, naudojimasis infrastruktūros įrenginiais, transporto priemonių išsidėstymo kelyje ypatybės, saugaus vairavimo derinimas su kitomis vairuotojo funkcijomis, tam tikrų keleivių grupių (neįgaliųjų, vaikų) vežimo ypatybės;

20.1.2. skersiniai ir išilginiai transporto priemonės svyravimai ir jų sureguliavimas, tolygus stabdymas, transporto priemones veikiančios jėgos, pavarų perdavimo skaičiaus naudojimas atsižvelgiant į transporto priemonės apkrovа ir kelio profilį, transporto priemonės ir junginio ašių apkrovų apskaičiavimas, apkrovų pasiskirstymas ir per didelės apkrovos pasekmės, transporto priemonės stovumas ir sunkio centras;

20.2. keleivių vežimа reglamentuojantys teisės aktai, specialių keleivių grupių vežimo ypatybės, valstybių sienų kirtimo tvarka;

20.3. keleivių vežimo kelių transportu ekonominiai ypatumai ir rinka, keleivių vežimo kelių transportu palyginimas su jų vežimu kitomis transporto rūšimis (geležinkeliu, lengvaisiais automobiliais), keleivių vežimas už atlygį ar savo sаskaita, keleivių vežėjų veiklos organizavimas, keleivių vežimo sektoriaus pokyčiai (paslaugų įvairovė, vežimo sutarčių sudarymas ir t. t.).

21. Mokymo turinį asmenims, siekiantiems įgyti pažymėjimа, patvirtinantį pradinę kvalifikacijа vežti krovinius, turi sudaryti šios papildomos temos:

21.1. racionalus važiavimas, įskaitant saugos reikalavimus:

21.1.1. transporto priemonės pakrovimas (saugos ir transporto priemonės eksploatavimo reikalavimai), pakuočių ir padėklų tipai, pagrindiniai krovinių, kuriuos būtina įtvirtinti, tipai, krovinių fiksavimo ir tvirtinimo būdai, tvirtinimo įtaisai ir jų patikrinimas, krovos įranga ir jos naudojimas, krovinio dengimo būdai ir priemonės;

21.1.2. transporto priemones veikiančios jėgos, pavarų perdavimo skaičiaus naudojimas atsižvelgiant į transporto priemonės apkrovа ir kelio profilį, transporto priemonės ir junginio ašių apkrovų apskaičiavimas, apkrovų pasiskirstymas ir per didelės apkrovos pasekmės, transporto priemonės stovumas ir sunkio centras;

21.2. krovinių vežimа reglamentuojantys teisės aktai, Europos Bendrijos leidimų, licencijų išdavimo tvarka, krovinių vežimo sutartimis nustatomi įpareigojimai, krovinių vežimo dokumentai ir jų rengimo tvarka, kelionės leidimų naudojimas, valstybių sienų kirtimo tvarka;

21.3. krovinių vežimo kelių transportu ekonominiai ypatumai ir rinka, krovinių vežimo kelių transportu palyginimas su jų vežimu kitomis transporto rūšimis, krovinių vežimas už atlygį arba savo sаskaita, krovinių vežėjų veiklos organizavimas, skirtinga vežimo specializacija, krovinių vežimo sektoriaus pokyčiai (paslaugų įvairovė, vežimas geležinkelių ir kelių transportu, subrangos sutarčių sudarymas ir t. t.).

22. Pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа arba kvalifikacijos tobulinimа, vairuotojai pateikia įstaigai, organizuojančiai vairuotojo pažymėjimų išdavimа bei keitimа. Pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytа tvarkа naujai išduotuose (pakeistuose) vairuotojo pažymėjimuose prie tų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti ir gavo pažymėjimа, patvirtinantį pradinę kvalifikacijа arba kvalifikacijos tobulinimа, įrašomas atitinkamas Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios kvalifikacija galioja.

23. Vairuotojų, ne Europos Sаjungos valstybių piliečių, kuriuos įdarbina Lietuvos vežėjai vežti krovinius Europos Sаjungos teritorijos keliais, pradinę kvalifikacijа arba kvalifikacijos tobulinimа patvirtina vairuotojo liudijimai, išduodami pagal Vairuotojo liudijimo išdavimo taisykles, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-292 (žin., 2004, Nr. 155-5673). šiems asmenims vairuotojo pažymėjimus įgijusiems Lietuvos Respublikoje, į jį įrašomas Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа, vairuotojai privalo turėti:

24.1. nuo 2008 m. rugsėjo 10 d. – veždami keleivius D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemonėmis;

24.2. nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. – veždami krovinius C1, C1E, C ar CE kategorijų transporto priemonėmis.

25. Asmenys, gavę vairuotojų pažymėjimus, suteikiančius teisę vairuoti šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytų kategorijų transporto priemones, iki šio tvarkos aprašo 24 punkte nurodytų datų ir pageidaujantys vežti krovinius ar keleivius, privalo išklausyti kvalifikacijos tobulinimo kursа ir įgyti pažymėjimus ne vėliau kaip iki:

25.1. 2013 m. rugsėjo 10 d. – vežti keleivius D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemonėmis;

25.2. 2014 m. rugsėjo 10 d. – vežti krovinius C1, C1E, C ar CE kategorijų transporto priemonėmis.

26. įstaiga, organizuojanti vairuotojo pažymėjimų išdavimа bei keitimа, atsižvelgdama į vairuotojų prašymus ir vairuotojo pažymėjimų galiojimo ir jų keitimo terminus, kvalifikacijos galiojimo terminus gali sutrumpinti arba pailginti iki dvejų metų, kad kitas kvalifikacijos tobulinimo kursų terminas sutaptų su vairuotojo pažymėjimų keitimo terminu. ši nuostata taikoma tik tiems vairuotojams, kurie įgijo pradinę kvalifikacijа arba išklausė pirmаjį kvalifikacijos tobulinimo kursа (tuo atveju, kai įgyti pradinę kvalifikacijа neprivaloma).

27. Asmenys, gavę vairuotojų pažymėjimus, suteikiančius teisę vairuoti šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytų kategorijų transporto priemones, po šio tvarkos aprašo 24 punkte nurodytų datų ir pageidaujantys vežti krovinius ar keleivius, privalo įgyti pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа.

28. Pažymėjimai, patvirtinantys pradinę kvalifikacijа arba kvalifikacijos tobulinimа, galioja 5 metus. Po šio termino vairuotojas, pageidaujantis įgyti naujа pažymėjimа, privalo mokymo įstaigai pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad jis tokį pažymėjimа turėjo.

SUDERINTA SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės Lietuvos Respublikos vidaus

apsaugos ir darbo ministrė reikalų ministras

Vilija Blinkevičiūtė Gintaras Furmanavičius

2006 m. ________ ___ d. 2006 m. ________ ___ d.

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (117)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams