Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-11-11 įsakymu Nr. 1B-728 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-04-26 įsakymo Nr. 1B-401 „Dėl pavyzdinių muitinės sandėlio aptarnavimo ir prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarčių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-11-18, žin., 2005, Nr. 136-4907) pakeistos kai kurios pavyzdinių muitinės sandėlio aptarnavimo ir prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarčių nuostatos.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-10-29 įsakymu Nr. 1B-704 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-04-28 įsakymo Nr. 1B-431 „Dėl Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-11-09, žin., 2005, Nr. 132-4774) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklės. Jos skirtos muitinės pareigūnams, atliekantiems prekių muitinio įvertinimo kontrolę, vadovaujantis muitinės veiklа reglamentuojančiais teisės aktais. Jos reglamentuoja prekių muitinės vertės tikrinimus muitinio įforminimo metu ir po muitinio įforminimo.

Importuojamų prekių muitinę vertę kontroliuoja Lietuvos Respublikos muitinė vadovaudamasi šiomis pagrindinėmis nuostatomis:

• tikrina, ar importuotojo deklaruotų prekių muitinės vertės nustatymas atitinka prekių muitinį įvertinimа reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;

• kontroliuoja importuotojo deklaruotа prekių muitinę vertę vadovaudamasi rizikos analize ir atranka;

• atlieka importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolę muitinės procedūrų įforminimo metu ir po muitinio įforminimo;

• tikrina, ar muitiniam įforminimui ir deklaruotai prekių sandorio vertei ir jos elementams pagrįsti pateikti dokumentai ir jų duomenys yra teisingi, išsamūs ir neprieštarauja vieni kitiems;

• tikrina, ar importuotojo deklaruota prekių muitinė vertė yra reali, palyginti su kitų importuotojų deklaruotomis tapačių ar panašių prekių sandorio vertėmis.

Pagrindinis importuojamų prekių muitinės vertės kontrolės būdas yra importuojamų prekių sandorių verčių palyginimas su deklaruotomis tapačių arba panašių prekių sandorių vertėmis. Nustatant, ar viena vertė artima kitai vertei, turi būti atsižvelgiama į įvairius veiksnius, pavyzdžiui, į importuojamų prekių pobūdį, prekes gaminančios pramonės šakos ypatybes, metų laikа, kuriuo prekės importuojamos, pardavimo būdа, prekės rūšį ir ar vertės skirtumai yra komerciškai svarbūs.

Muitinės posto pareigūnas patikrina, ar muitiniam įforminimui deklaruotai prekių sandorio vertei pagrįsti pateikti dokumentai ir jų duomenys yra teisingi, išsamūs ir neprieštarauja vieni kitiems, yra patikimi, nekelia įtarimo dėl jų klastojimo ar padirbimo, šiais dokumentais deklaruota prekių muitinė vertė atitinka prekių muitinio įvertinimo teisės aktų, reglamentuojančių prekių muitinį įvertinimа, nuostatas ir taisykles. Pareigūnas, atsižvelgdamas į muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos ASYCUDA pranešimus bei patikrinęs pateiktus dokumentus, deklaruojamа prekių muitinę vertę palygina su kitų importuotojų deklaruotomis tapačių arba panašių prekių sandorio vertėmis, sukauptomis PREMI duomenų bazėje.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-10-28 įsakymu Nr. 1B-700 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-12-29 įsakymo Nr. 1B-1200 „Dėl Muitinės prižiūrimų prekių, kurios gali būti Krašto apsaugos ministerijos, Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Lietuvos banko ir valstybės įmonės Lietuvos monetų kalykla gabenamos į Lietuvos Respublikos muitų teritorijа ir iš jos kaip slapti kroviniai, sаrašo ir slaptų krovinių muitinio tikrinimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-11-04, žin., 2005, Nr. 130-4699) nauja redakcija išdėstytas ir patvirtintas Muitinės prižiūrimų prekių, kurios gali būti Krašto apsaugos ministerijos, Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Lietuvos banko ir valstybės įmonės Lietuvos monetų kalyklos gabenamos į Lietuvos Respublikos muitų teritorijа ir iš jos kaip slapti kroviniai, sаrašas.

į šį sаrašа yra įtraukti tokie kroviniai kaip paruošti sprogmenys, drabužiai, skirti specialiosioms tarnyboms, biuro įranga, skirta specialiems tikslams, įslaptinti dokumentai, vertybiniai popieriai ir kt.

***

ūkio ministro ir finansų ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 4-369/1K-324 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-10-12 įsakymo Nr. 4-368/K-330 „Dėl Konfiskuotų alkoholio produktų naudojimo biodegalų gamybai (pateikimo biodegalų gamintojams) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-11-04, žin., 2005, Nr. 130-4688) nustatyta, kad konfiskuotas etilo alkoholis parduodamas pagal valstybės institucijos, kurios žinioje yra konfiskuotas etilo alkoholis, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir biodegalų gamintojo sudarytа trišalę sutartį, kurioje, be kita ko, turi būti nustatyta, kad biodegalų gamintojas įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka pateikti jam parduodamа etilo alkoholį, neturintį Bendrijos prekių muitinio statuso, išleidimo į laisvа apyvartа muitinės procedūrai įforminti ir įvykdyti su tuo susijusias mokestines prievoles arba, turėdamas muitinės leidimа, pateikti jam parduodamа etilo alkoholį, neturintį Bendrijos prekių muitinio statuso, muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūrai įforminti ir įvykdyti su tuo susijusias prievoles.

***

Pasienio ir transporto veterinarinės tarnybos viršininko 2005-11-08 įsakymu Nr. T1-112 Dėl Pasienio ir transporto valstybinės veterinarijos tarnybos viršininko 2004-04-26 įsakymo Nr. T1-25 „Dėl muitinės sandėlių pripažinimo tinkamais laikyti valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamas gyvūnines prekes, neatitinkančias Europos Sаjungos teisės aktų reikalavimų“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-11-13, žin., 2005, Nr. 134-4842) nauja redakcija išdėstytas ir patvirtintas Muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų (laikinojo prekių saugojimo sandėlių), pripažintų tinkamais laikyti gyvūnines prekes, neatitinkančias Europos Sаjungos teisės aktų reikalavimų, sаrašas.

šiuo įsakymu taip pat informuojama, kad nesilaikant leidimų gyvūninių prekių laikymui sandėliuose išdavimo taisyklių ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų, patvirtinimas bus panaikintas.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-11-07 įsakymu Nr. 1B-709 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2001-10-09 įsakymo Nr. 623 „Dėl Muitinės kriminalinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-11-13, žin., 2005, Nr. 134-4839) nauja redakcija išdėstyti ir patvirtinti Muitinės kriminalinės tarnybos nuostatai. Tarnyba, įgyvendindama jai numatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

• atlieka ikiteisminį tyrimа dėl nusikalstamų veikų, išaiškėjusių atliekant muitinei tiesiogines funkcijas, numatytas jos veiklа reglamentuojančiuose įstatymuose;

• taiko operatyvinius veiksmus ir priemones su muitinės veikla susijusioms nusikalstamoms veikoms išaiškinti;

• renka, analizuoja ir vertina informacijа apie kontrabandos ir kitų su muitinės veikla susijusių nusikaltimų ir pažeidimų tendencijas;

• sulaiko neteisėtai gabenamas prekes, daiktus bei su jais susijusius asmenis nustatytam pažeidimui įforminti ar tyrimui atlikti;

• dalyvauja atliekant priimamų į tarnybа muitinėje pareigūnų ir darbuotojų specialiuosius tikrinimus ir kt.

Susisiekimo ministro 2005-11-04 įsakymu Nr. 3-488 (įsigaliojo 2005-11-13, žin., 2005, Nr. 134-4820) patvirtintas Mokesčio už eismo ribojimа mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašas. šis aprašas nustato mokesčio už eismo ribojimа magistraliniuose, krašto, rajoninės reikšmės keliuose dirbant įvairius darbus keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, rengiant įvairius masinius (pvz., sporto ir kitus) renginius, kai ribojamas ar uždaromas eismas, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkа.

***

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005-10-24 įsakymu Nr. 5-V-671 (įsigaliojo 2005-12-01, žin., 2005, Nr. 130-4700) patvirtintas Kelių eismo sаlygų kontrolės tvarkos aprašas, kuris nustato Lietuvos Respublikos valstybinės ir vietinės reikšmės automobilių kelių ir gatvių projektavimo, tiesimo, priežiūros ir priėmimo eksploatuoti kontrolės nuostatas. Apraše nustatyti dokumentai ir veikla, kuriuos juridiniai ar fiziniai asmenys privalo suderinti su policijos pareigūnais:

• gyvenamųjų vietovių bendrieji planai bei kiti teritorijų planavimo dokumentai;

• automobilių kelių, gatvių tiesimo, rekonstrukcijos projektai;

• geležinkelio pervažų įrengimo, rekonstrukcijos ir išmontavimo projektai;

• prie kelių ir gatvių esančių teritorijų, sankryžų apželdinimo projektai;

• kelių ir gatvių važiuojamosios dalies bei kelio statinių ženklinimo projektai;

• išorinės reklamos, planuojamos statyti arčiau kaip 30 m nuo gatvių bei arčiau kaip 150 m nuo kelio ne gyvenvietėse, įrengimas;

• ir kt.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-11-10 nutarimu Nr. 1215 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sаrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grаžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-11-16, žin., 2005, Nr. 135-4856) nustatyta, kad už licencijos verstis keleivių ir krovinių vežimu laivais jūra tarptautiniais maršrutais išdavimа renkama 400 Lt dydžio rinkliava, už licencijos verstis keleivių vežimu laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje išdavimа – 200 Lt dydžio rinkliava, už licencijos verstis keleivių ir krovinių vežimu laivais vidaus vandenimis tarptautiniais maršrutais – 300 Lt dydžio rinkliava.

Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija yra įgaliota išduoti įmonėms licencijas verstis keleivių vežimu laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje ir licencijas verstis keleivių ir krovinių vežimu laivais vidaus vandenimis tarptautiniais maršrutais.

Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2005-10-29 įsakymu Nr. Dį-232 Dėl 2006 m. Intrastato ribų nustatymo (įsigaliojo 2005-11-06, žin., 2005, Nr. 131-4757), siekiant PVM mokėtojams mažinti statistinės atskaitomybės naštа, nustatytos tokios ribos:

• 2006-01-01–2006-12-31 Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais įvežtų iš Europos Sаjungos šalių prekių vertė, yra 110 tūkst. Lt;

• 2006-01-01–2006-12-31 Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais išvežtų į Europos Sаjungos šalis prekių vertė, yra 200 tūkst. Lt.

• 2006-01-01–2006-12-31 įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais įvežtų iš Europos Sаjungos šalių prekių vertė, yra 6 mln. Lt.

• 2006-01-01–2006-12-31 išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais išvežtų į Europos Sаjungos šalis prekių vertė, yra 20 mln. Lt.

Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribų neviršiję PVM mokėtojais įsiregistravę asmenys atleidžiami nuo prievolės teikti Intrastato įvežimo ir (arba) Intrastato išvežimo ataskaitas.

PVM mokėtojais įsiregistravę asmenys, neviršiję pirmiau nurodytų įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės vertės teikimo ribų, gali nepildyti ataskaitos (-ų) 13 langelio (Statistinė vertė, Lt).

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-10-25 įsakymu Nr. VA-72 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-04-09 įsakymo Nr. VA-50 „Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-11-01, žin., 2005, Nr. 129-4656) nustatyta, kad užpildytas FR0594 formos bei FR0595 formos pažymas turi pasirašyti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas asmuo, nurodydamas savo pareigas, vardа, pavardę, ir patvirtinti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos spaudu. Kai gyventojas savo prašyme išduoti FR0594 formos pažymа nurodo, kad ši pažyma bus legalizuojama, pažyma turi būti patvirtinta apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos spaudu su valstybės herbu.

Primename, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti pažymа apie mokestiniu laikotarpiu gautas pajamas ir Lietuvoje sumokėtа pajamų mokestį, savo nuolatinės gyvenamosios vietos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai raštu turi pateikti laisvos formos prašymа išduoti FR0594 formos pažymа.

Draudimo priežiūros komisijos interneto svetainėje www.dpk.lt paskelbta Draudimo priežiūros komisijos posėdyje 2005-11-22 patvirtinta pozicija dėl netinkamo informavimo apie draudiminio įvykio tyrimo eigа. Priežiūros komisija gali pateikti tik savo nuomonę, kuri negali būti traktuojama kaip oficialus teisės akto aiškinimas.

Draudimo įstatymo 82 str. 8 d. nurodyta: „jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 dienų nuo pranešimo apie draudiminį įvykį, draudikas privalo raštu išsamiai informuoti apie draudiminio įvykio tyrimo eigа“. Pažymime, kad draudikui nustatyta pareiga raštu išsamiai informuoti draudėjа (naudos gavėjа) apie draudiminio įvykio tyrimo eigа nėra detalizuota konkrečiais kriterijais, apibrėžiančiais, kokia informacija yra išsami, ir pan., todėl kiekvienu atveju klausimas, ar draudimo įmonė tinkamai informavo draudėjа (naudos gavėjа), turi būti sprendžiamas individualiai.

Draudimo priežiūros komisija pateikia nuomonę: manytina, kad išsami draudėjui pateikiama informacija turėtų būti laikoma informacija, apimanti šiuos elementus:

• dėl kokių priežasčių draudikas nepriėmė sprendimo dėl draudimo išmokos ir jos neišmokėjo;

• kokie įvykio administravimo veiksmai yra atlikti;

• kokiа informacijа, reikšmingа nustatant draudiminio įvykio faktа, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį, ketinama ištirti.

Draudikas taip pat turėtų nurodyti, kokius administravimo veiksmus ketina atlikti, siekdamas išsiaiškinti nurodytа informacijа, kokia informacija bei kokie dokumentai yra reikalingi sprendimui dėl įvykio pripažinimo draudiminiu priimti.

Minėtoje interneto svetainėje taip pat paskelbta Draudimo priežiūros komisijos pozicija dėl draudimo įmonių teisės savanoriško draudimo atveju reikalauti draudimo įmokų sumokėjimo už draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpį. Draudimo įstatymo 80 str. 3 d. nustato draudimo įmokos nesumokėjimo teisines pasekmes – jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos nesumokėjimo tęsiasi ilgiau nei 3 mėnesius, draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį. Tačiau Draudimo įstatymas nereglamentuoja, ar draudikas, pasinaudojęs teise vienašališkai nutraukti draudimo sutartį, įgyja teisę reikalauti sumokėti draudimo įmokas už draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpį. Remdamasi išdėstyta informacija, Draudimo priežiūros komisija siūlo draudimo įmonėms atsižvelgti į tokius argumentus.

Draudimo įstatyme nustatyta, kad draudimo įmoka – draudimo sutartyje numatyta pinigų suma, kuriа draudėjas draudimo sutarties sаlygomis moka draudikui už draudimo apsaugа. Todėl manytina, kad draudimo taisyklių nuostatos, jog draudikas, nutraukęs draudimo sutartį, turi teisę į iki draudimo sutarties nutraukimo nesumokėtas draudimo įmokas, tarp jų ir įmokas, tenkančias draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpiui, nėra sаžiningos, nes tai reikštų, kad draudikas turi teisę į draudimo įmokas už draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpį, t. y. už tа laikotarpį, kai draudimo apsauga nebuvo teikiama.

Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-345 (įsigaliojo 2005-11-04, žin., 2005, Nr. 130-4681) „Valstybės žiniose“ paskelbtas Lietuvos advokatų etikos kodeksas, priimtas 2005-04-08 vykusiame visuotiniame advokatų susirinkime.

Pagrindinės šio dokumento nuostatos yra tokios:

• konfidencialumas – pagrindinė ir svarbiausia advokato teisė ir pareiga. Advokatas turi klientui garantuoti, kad suteikta informacija bus saugoma kaip advokato profesinė paslaptis;

• advokatas neturi kliento iš anksto užtikrinti, kokia bus bylos baigtis, bet turi teisę vertinti bylos sėkmės galimybes;

• advokatas visada turi patarti klientui mėginti taikiai susitarti arba nurodyti alternatyvius ginčo sprendimo būdus;

• advokatas negali konsultuoti, atstovauti, ginti ar veikti dviejų ar daugiau klientų vardu tuo pačiu klausimu ar toje pačioje byloje, jeigu tų klientų interesai yra priešingi. Jei atstovaujant klientams kyla interesų konfliktas ar pavojus, kad bus pažeistas konfidencialumas ar advokato nepriklausomumas, advokatas turi nustoti veikti tų klientų vardu;

• atlikdamas profesines pareigas, advokatas turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios įtakos, ypač tos, kuri gali kilti dėl asmeninių interesų ar išorinio poveikio;

• advokatas neatsako drausmine tvarka už atliekant profesines pareigas geranoriškai pareikštа nuomonę. Advokatui neturi būti taikomos baudžiamosios, administracinės, civilinės, ekonominės arba kitokios sankcijos už veiksmus, kurių jis ėmėsi kliento įsipareigojimams įvykdyti pagal įstatymų ar profesinės etikos reikalavimus;

• advokatas pagal sutartį turi teisę be jokių apribojimų dalyvauti savo kliento byloje ar jam atstovauti santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir kt.

Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 (įsigaliojo 2005-11-04, žin., 2005, Nr. 130-4682) nauja redakcija išdėstyta ir patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija, kuri nustato Civilinio proceso kodekso normų taikymo tvarkа, vykdant įstatymų numatytus vykdomuosius dokumentus, vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarkа. Instrukcija taip pat nustato apmokėjimo antstoliui už teismo šaukimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimа Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ar juridiniams asmenims teismo pavedimu, faktinių aplinkybių konstatavimа teismo pavedimu ir kitų teismo pavedimų vykdymа, tvarkа ir dydžius.

šioje instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos apmokamos antstoliui grynaisiais pinigais arba atliekami mokėjimai negrynaisiais pinigais. Antstolis, priimdamas grynuosius pinigus, privalo išduoti mokėtojui nustatytos formos antstolio kvitа ir (arba) kitа teisės aktuose nustatytа dokumentа. Antstolis gali atsisakyti priimti grynuosius pinigus pagal kvitа, jeigu jų suma viršija 200 Lt.

Atlikęs vykdymo veiksmа ir apskaičiavęs už jį vykdymo išlaidas, antstolis tai nurodo vykdymo išlaidų apskaičiavime pagal šioje instrukcijoje nustatytа formа. Vykdymo veiksmai atliekami po to, kai išieškotojas sumoka už jų atlikimа, išskyrus atvejus, kai išieškotojo ir antstolio susitarimu šioje instrukcijoje nustatyta tvarka apmokėjimas už šių vykdymo veiksmų atlikimа buvo atidėtas ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų sumokėjimo.

Vykdymo išlaidos skirstomos į:

• bendrаsias vykdymo išlaidas;

• vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu. Išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra mažesnė nei 10 Lt, šios vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) bei transporto išlaidos neskaičiuojamos, o išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra 10–50 Lt, šiame punkte nurodytos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) bei transporto išlaidos negali viršyti 20 Lt, o nuo 50 iki 200 Lt – negali viršyti 50 Lt;

• atlyginimа antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymа. Pavyzdžiui, jei antstolio išieškota suma yra 4–5 tūkst. Lt, antstoliui priklausantis atlyginimas yra 16 proc. nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 680 Lt. Antstoliui vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių (pavyzdžiui, turto arešto) taikymo apmokama po 60 Lt už kiekvienа antstolio darbo valandа ir t. t.

Instrukcijoje taip pat nustatytos sumos, mokėtinos antstoliams už konkrečių vykdymo veiksmų atlikimа – pavyzdžiui, už pažymа apie vykdymo eigа reikėtų sumokėti 10 Lt mokestį, vykdant skolininko duomenų paieškа – po 3 Lt už kiekvienа užklausа ir kt.

Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti 2005-10-24 nutarimu Nr. 7 Dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vidutinių rinkos kainų nustatymo 2005 m. lapkričio 1 d. (įsigaliojo 2005-11-01, žin., 2005, Nr. 129-4661) patvirtintos nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vidutinės rinkos kainos 2005 m. lapkričio 1 d.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2005-09-15 sprendimu Nr. KS-25 Dėl privačių interesų deklaracijų duomenų skelbimo (įsigaliojo 2005-11-09, žin., 2005, Nr. 132-4781) nustatyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų, einančių Respublikos Prezidento, valstybės politikų, politinių partijų pirmininkų ir jų pavaduotojų, teisėjų, prokurorų, Seimo įsteigtų ar jam atskaitingų institucijų vadovų ir jų pavaduotojų, Vyriausybės įsteigtų ar jai atskaitingų institucijų vadovų ir jų pavaduotojų, ministerijų įsteigtų ar joms atskaitingų institucijų vadovų ir jų pavaduotojų pareigas, privačių interesų deklaracijų duomenis pradėti skelbti nuo 2005-12-05. Galutinę šių duomenų paskelbimo datа numatyti 2005-12-31.

Nuspręsta privačių interesų deklaracijų duomenis skelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt. Paskelbtus privačių interesų deklaracijų duomenis atnaujinti ir tikslinti 1 kartа per kalendorinį mėnesį, atsižvelgiant į valstybinių institucijų pateiktа informacijа.

Advokatė Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr. 23 (107)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Rotransa – patikima transporto verslo apskaitos sistema

VKTI informuoja

Dėl prisijungimo prie Europos duomenų keitimosi apie skaitmeninių tachografų korteles sistemos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams