Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Verslas

ūkio ministro 2005-09-26 įsakymu Nr. 4-336 Dėl Verslo dienos (įsigaliojo 2005-10-14, žin., 2005, Nr. 122-4380) nustatyta, kad profesinė verslo atstovų šventė – Verslo diena – švenčiama kasmet antrа lapkričio penktadienį.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-09-30 įsakymu Nr. 1B-647 (įsigaliojo 2005-10-09, žin., 2005, Nr. 119-4320) patvirtintas Specialių muitinės priežiūros priemonių taikymo tvarkos aprašas. Nustatyta, kad muitinė paprastai neatlieka šių transporto priemonių muitinio tikrinimo (nepriklausomai nuo to, ar jomis gabenamos, ar gali būti gabenamos muitinės prižiūrimos prekės ar draudžiami gabenti daiktai):

• Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių karo laivų;

• Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės karinių orlaivių ir kitų transporto priemonių, kai šios transporto priemonės įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudojamos kariams ir karinėse pajėgose tarnaujantiems (ar joms priskirtiems) civiliams tarnautojams vykti ir (arba) kariniams kroviniams gabenti;

• Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir policijos transporto priemonių, kai jos naudojamos šių institucijų pareigūnų tarnybinėms pareigoms vykdyti;

• Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, diplomatinių atstovybių diplomatinio personalo, administracinio ir techninio personalo narių ir jų šeimos narių (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), konsulinių įstaigų etatinių konsulinių pareigūnų, konsulinių darbuotojų ir jų šeimos narių (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), tarptautinių organizacijų atstovybių narių ir jų šeimos narių, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais, naudojamų transporto priemonių;

• Lietuvos Respublikai akredituotų užsienio valstybių diplomatinių atstovybių diplomatinio personalo narių ir jų šeimos narių (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) naudojamų transporto priemonių.

Jeigu kyla pagrįstas įtarimas, kad pirmiau nurodytomis transporto priemonėmis prekės gabenamos pažeidžiant muitų teisės aktus, teritorinė muitinė arba Muitinės kriminalinė tarnyba apie tai nedelsdama raštu informuoja Muitinės departamentа, nurodydama kilusių įtarimų priežastis ir siūlomа transporto priemonių muitinio tikrinimo vietа, laikа ir būdа.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-09-30 įsakymu Nr. 1B-648 Dėl tarpžinybinės darbo grupės sudarymo (įsigaliojo 2005-10-07, žin., 2005, Nr. 118-4296) iš Muitinės departamento, Finansų ministerijos, Policijos departamento, Užsienio reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos bei viešosios policijos darbuotojų sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, kuriai iki 2005-12-15 pavesta išanalizuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto galimybę dalyvauti konteinerių saugumo iniciatyvoje ir pateikti išvadas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Aplinkos ministro 2005-10-03 įsakymu Nr. D1-476 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-09-09 įsakymo Nr. 471 „Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-10-07, žin., 2005, Nr. 118-4292) iš dalies pakeista aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžio apskaičiavimo metodika. Nustatyta, kad ši metodika reglamentuoja aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių skaičiavimo metodus. Padarytos žalos atlyginimo dydžiai skaičiuojami žalai atsiradus dėl ilgalaikės ūkinės veiklos arba dėl vienkartinio (ūmaus) teršimo, kai žala padaroma išmetus teršalus neleistinoje vietoje arba neleistinu būdu (be aplinkos apsaugos institucijų išduoto leidimo), arba kitaip užteršus aplinkos komponentus:

• vandens telkinius;

• žemės paviršių ir / ar gilesnius jos sluoksnius;

• aplinkos orа.

Faktinis išmestų (išleistų) į aplinkа teršalų arba atliekų kiekis nustatomas tiesioginiais (instrumentiniais) matavimais, fiksuojant išmestų (išleistų) teršalų arba atliekų kiekį, bei teoriniais skaičiavimais. Jei nė vienu iš paminėtų būdų to atlikti neįmanoma, teršalų arba atliekų, išmestų (išleistų) į aplinkа, kiekis nustatomas vizualiai.

***

Kultūros ministro 2005-10-06 įsakymu Nr. įV-406 (įsigaliojo 2005-10-12, žin., 2005, Nr. 121-4345) patvirtinta Leidimo įvežti į Lietuvos Respublikа meno kūrėjų meno kūrinius, jų sukurtus užsienio valstybių, ne Europos Sаjungos valstybių narių, meno kūrėjų renginiuose, forma.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado 2005-09-14 įsakymu Nr. 4-501 Dėl įgaliojimų surašyti įstatymo pažeidimo protokolus bei nagrinėti bylas (įsigaliojo 2005-10-07, žin., 2005, Nr. 118-4297) nustatyta, kad už Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d. nurodytus pažeidimus surašyti įstatymo pažeidimo protokolus įgalioti yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos teritorinių struktūrinių padalinių ir jų vidinių struktūros vienetų vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji specialistai, vyriausieji tyrėjai, vyresnieji specialistai, vyresnieji tyrėjai specialistai, tyrėjai bei jaunesnieji specialistai. Tačiau nagrinėti bylas ir skirti baudas už pirmiau nurodytus pažeidimus yra įgalioti tik šios tarnybos struktūrinių padalinių vadai ir jų pavaduotojai, užkardų vadai bei jų pavaduotojai, pasienio kontrolės punktų viršininkai, jų pavaduotojai, ikiteisminio tyrimo padalinių vadai bei jų pavaduotojai.

Pareigūnai, kuriems suteikti šie įgaliojimai, įpareigoti išstudijuoti įstatymа ir juo vadovautis tarnyboje, o rinktinių vadai iki 2005-10-20 įpareigoti organizuoti įgaliotų pareigūnų mokymus.

Primename, kad Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d. nustato, jog vežėjai, kurie verčiasi keleivių vežimu oro ar jūros keliais arba kurie tarptautinio susisiekimo maršrutais autobusais sausuma veža keleivių grupes specialiais bei užsakomaisiais reisais, įveždami užsieniečius į Lietuvos Respublikos teritorijа per valstybės sienа, privalo užtikrinti, kad šie turėtų kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respublikа. Vežėjai turi teisę tikrinti keleivių kelionės dokumentus, kad įsitikintų, ar keleivis turi kelionės dokumentus, reikalingus įvažiuoti į Lietuvos Respublikа.

***

Susisiekimo ministro 2005-10-03 įsakymu Nr. 3-430 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003-12-31 įsakymo Nr. 3-734 „Dėl autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-10-09, žin., 2005, Nr. 119-4313) nustatyta, kad vežėjai, turintys leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais (išskyrus miesto), sudaro sutartis su autobusų stočių, nurodytų patvirtintuose autobusų eismo tvarkaraščiuose, savininkais (valdytojais) ir su stočių, prižiūrinčių autobusų eismo tvarkaraščių būklę reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų (išskyrus miesto) stotelėse, savininkais (valdytojais).

Taip pat nustatyta, kad autobusų stotys pagal svarbiausius kvalifikacinius reikalavimus stotims yra skirstomos į 4 kategorijas (iki šiol – į 3 kategorijas). Aukščiausioji yra 1 kategorija. įsakymo priedai, kuriuose išdėstyti kvalifikaciniai reikalavimai bei aprašytos stočių kategorijos, šiuo įsakymu išdėstyti nauja redakcija.

įsigaliojus minėtam įsakymui, autobusų stoties keleivių laukiamojoje salėje turi būti pateikta ši informacija apie kompetentingas įstaigas – pavadinimai, adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai, kurioms keleiviai gali pateikti pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl vietinio (priemiestinio) arba tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, stotelių, tvarkaraščių ir pan.

Susisiekimo ministro 2005-10-03 įsakymu Nr. 3-432 (įsigaliojo 2005-10-12, žin., 2005, Nr. 121-4348) patvirtinta:

• 2005 m. gairės pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“;

• 2005 m. kvietimo teikti paraiškas pavyzdinė forma.

Primename, kad Bendrajame programavimo dokumente yra nustatytos ir su Europos Komisija suderintos šios transporto sektoriaus priemonės remtinos veiklos sritys:

• valstybinės svarbos transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas, rekonstravimas ir statyba (keliai, geležinkeliai, jūrų transportas, vidaus vandens transportas, oro uostai) ir jos funkcionavimo užtikrinimas;

• aplinkosaugos ir eismo saugos priemonių diegimas (triukšmo slopinimo sienučių įrengimas ir rekonstravimas, apsauginės tinklo tvoros įrengimas ir rekonstravimas, pralaidų gyvūnams įrengimas, kitų žmonėms, florai ir faunai skirtų apsaugoti priemonių, kompensuojančių arba panaikinančių susisiekimo komunikacijų keliamа neigiamа poveikį aplinkai, įrengimas ir (ar) rekonstravimas);

• numatomos diegti eismo saugos priemonės: geležinkelio pervažų rekonstravimas ir statyba, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir rekonstravimas, šaligatvių įrengimas ir rekonstravimas, apšvietimo įrengimas ir rekonstravimas, stacionarių greičio matuoklių įrengimas, sankryžų rekonstravimas (pvz., rekonstravimas į žiedines, skirtingų lygių sankryžų statyba, greitėjimo-lėtėjimo juostų, saugos salelių įrengimas ir kt.);

• kitų inžinerinių priemonių, stipriai sumažinančių eismo įvykių tikimybę arba pasekmes ir nepriskirtų kitoms veikloms, įrengimas ir rekonstravimas;

• keleivių terminalų ir jų prieigų rekonstravimas;

• multimodalinio transporto plėtra, transporto infrastruktūros sukūrimas logistikos centrams steigti;

• galimybių studijų ir techninės dokumentacijos rengimas transporto infrastruktūros projektams.

Paraiškas Europos Sаjungos paramai gauti transporto sektoriaus projektams gali teikti tik viešieji juridiniai asmenys, valdantys turto patikėjimo teise paraiškoje nurodytа transporto infrastruktūros objektа arba įvardyti Bendrajame programavimo dokumento priedo transporto sektoriaus priemonės aprašyme, t. y.:

• Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

• AB „Lietuvos geležinkeliai“;

• Vį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;

• Vį Vidaus vandens kelių direkcija;

• Vį „Oro navigacija“;

• tarptautiniai oro uostai;

• savivaldybių administracijos;

• apskričių viršininkų administracijos;

• kitos valstybės įmonės;

• kitos biudžetinės ar viešosios įstaigos.

Pagal transporto sektoriaus priemonę parama privatiems juridiniams asmenims ar fiziniams asmenims, neįvardytiems Bendrajame programavimo dokumento priede, neteikiama.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2005-10-11, žin., 2005, Nr. 121-4332) nustatyta, kad asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis (iki 2007-06-30 – ir I grupės invalidams), taikomas specialus neapmokestinamųjų pajamų dydis – 430 Lt per mėnesį. Be to, asmenims, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2007-06-30 – ir II grupės invalidams) taip pat taikomas individualus neapmokestinamųjų pajamų dydis – 380 Lt per mėnesį.

Taip pat patikslinta, kad iš gyventojo pajamų, be kitų įstatyme nurodytų išlaidų, gali būti atimamos šios per mokestinį laikotarpį patirtos nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidos:

• savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų (įvaikių) bei iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvaikių), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių), kuriems iki 2005-06-30 buvo nustatyta visiška negalia), naudai sumokėtos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui;

• savo, sutuoktinio bei iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvaikių), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių), kuriems iki 2005-06-30 buvo nustatyta visiška negalia), naudai sumokėtos pensijų įmokos į pensijų fondus.

***

žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2005-10-11, žin., 2005, Nr. 121-4331) nustatyta, kad nuo žemės mokesčio atleidžiami žemės savininkai – asmenys, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (iki 2007-06-30 – ir I bei II grupės invalidai), asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus ir nepilnamečiai vaikai, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir jiems priklausančio žemės sklypo dydis neviršija savivaldybių tarybų nustatytų neapmokestinamųjų dydžių.

***

Aplinkos ministro ir finansų ministro 2005-10-03 įsakymu Nr. D1-477/1K-292 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-12-21 įsakymo Nr. 663/409A „Dėl mokesčio už aplinkos teršimа apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-10-12, žin., 2005, Nr. 121-4349) nustatyta, kad mokesčiu už aplinkos teršimа iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių neapmokestinami:

• fiziniai ir juridiniai asmenys už iš stacionarių taršos šaltinių, t. y. kurа deginančių įrenginių, išmetamus į atmosferа teršalus, susidarančius deginant biokurа, jei išmetami į aplinkа teršalai neviršija GIN ar TIPK leidime šiems teršalams nustatytų leistinos taršos normatyvų. Biokuro naudojimа patvirtina šie dokumentai: kuro įsigijimo dokumentai (PVM sаskaitos faktūros, sаskaitos faktūros ir pan.) ir kuro sunaudojimo dokumentai (nurašymo aktai, ataskaitos ir pan.) arba atliekų apskaitos žurnalas, kai naudojamos gamyboje susidariusios atliekos. Kuro įsigijimo ir sunaudojimo dokumentai ir (ar) apskaitos žurnalai yra pateikiami vykdant mokesčio kontrolę įmonėje, kai to pareikalauja inspektorius;

• fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys aplinkosaugos priemones, už išmetamus į aplinkа teršalus iš stacionarių taršos šaltinių, kurių kiekis sumažinamas 5 ir daugiau procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leistinos taršos normatyvo, priemonės įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 3 metams. Asmenys, priemonės įgyvendinimo laikotarpiu norintys būti neapmokestinti mokesčiu už išmetamus į aplinkа teršalus, kurių kiekis įgyvendinus aplinkosaugos priemones bus sumažintas 5 ir daugiau procentų skaičiuojant nuo didžiausios leistinos taršos normatyvo, dar prieš pradėdami vykdyti šias priemones kreipiasi į atitinkamа AM RAAD.

Taip pat nustatyta, kad mokesčio už aplinkos teršimа iš stacionarių taršos šaltinių mokėtojai mokestį apskaičiuoja ir moka kas ketvirtį, jei praėjusiais metais mokėtina mokesčio už aplinkos teršimа suma buvo 10 tūkst. Lt arba didesnė. Kiti mokesčio už aplinkos teršimа mokėtojai mokestį moka kas pusę metų.

Minėtuoju įsakymu taip pat pakeista formulė, kurios pagrindu apskaičiuojamas mokestis, mokamas didesniu tarifu už nuslėptа teršalų kiekį iš mobilių taršos šaltinių (išskyrus lėktuvus), bei formulė, kurios pagrindu apskaičiuojamas mokestis, kai mokesčio mokėtojas nenuslėpė degalų kiekio, o tik neteisingai taikė ar visiškai netaikė koregavimo koeficientų.

Mokesčio už aplinkos teršimа apskaičiavimo teisingumo patikrinimai yra įforminami Aplinkos apsaugos įstatymų vykdymo patikrinimo aktu. Patikrinimo akto ir sprendimo kopijа su nurodyta papildomai priskaičiuota mokesčio suma ir mokėjimo terminais AM RAAD per 3 darbo dienas pasiunčia mokesčio mokėtojui ir Mokesčių inspekcijos skyriui, kuriame yra registruotas mokesčio mokėtojas. Patikrinimo metu nustatyti bei mokesčio mokėtojų pateikti patikrinimа atliekančiam inspektoriui duomenys ir informacija, kurie naudojami mokesčio apskaičiavimo patikrinimui, yra įforminami mokesčio administratoriaus nustatytu Duomenų pripažinimo aktu, kurį pasirašo patikrinimа atlikęs inspektorius ir įmonės vadovas.

Mokesčio deklaracija gali būti tikslinama, jei mokesčio mokėtojas suklydo (apsiriko) deklaruodamas mokestį už aplinkos teršimа ir pastebėtа klaidа ištaisė, išskyrus tuos atvejus, kai klaidа, dėl kurios buvo sumokėtas per mažas mokestis, nustatė aplinkos apsaugos ar Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai. Tikslinant mokesčio už aplinkos teršimа ankstesnių laikotarpių deklaracijas, naudojamos tos mokesčio už aplinkos teršimа deklaracijų / ataskaitų formos, galiojusios tuo mokestiniu laikotarpiu, kurio deklaracija yra tikslinama.

Mokesčio mokėtojai užpildytas mokesčio deklaracijas pateikia AM RAAD ir apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai bei sumoka deklaruotas mokesčio sumas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos. Deklaracijos teikiamos AM RAAD ir apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai paštu, elektroniniu paštu arba pristatant jas atitinkamam AM RAAD ir apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

Minėtuoju įsakymu nauja redakcija taip pat išdėstyta ir Mokesčio už aplinkos teršimа iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 forma.

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-10-05 nurodymu Nr. 1-223 Dėl priemonių nelaimingiems atsitikimams darbe mažinti (įsigaliojo 2005-10-09, žin., 2005, Nr. 119-4315) informuojama, kad per 2005 m. 8 mėnesius, palyginti su 2004 m. tuo pačiu laikotarpiu, sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų padaugėjo nuo 159 iki 220, arba 38 proc. Nelaimingų atsitikimų darbe padaugėjo beveik visuose pavojingiausiuose veiklos sektoriuose – statyboje, transporte, medienos apdorojime, žemės ūkyje, maisto ir chemijos pramonės šakose, miškininkystėje, elektros tiekime. Tokie padariniai siejasi su nuolat daugėjančiais darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo įstatymų pažeidimais, kurių šiais metais nustatyta beveik 57 tūkst. arba 9 proc. daugiau nei pernai.

Esama padėtis rodo, kad darbdavių diegiamų priemonių neužtenka užtikrinti profesinei saugai ir sveikatai, kad gamybos ir komerciniai rezultatai iškeliami aukščiau už darbuotojų sveikatа ir net gyvybę. į tai buvo ne sykį atkreiptas dėmesys ankstesniuose Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nurodymuose. Ypač dažni sunkūs ir mirtini nelaimingi atsitikimai vykdant pavojingus darbus: dirbant aukštai, naudojant pavojingas chemines, degias ir sprogias medžiagas, potencialiai pavojingus įrenginius, netinkamai prižiūrint pastatus, taip pat mažose ir vidutinio dydžio įmonėse (iki 250 darbuotojų) bei darbuotojams, kurių darbo stažas iki 1 metų (susižeidžiama 4–5 kartus dažniau negu vidutiniškai). Imamasi per mažai prevencijos priemonių, kad būtų išvengta susirgimų profesinėmis ligomis.

Dėl pirmiau išdėstytų priežasčių įmonių vadovams vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius nurodo:

• nedelsiant sustabdyti neatitinkančius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų procesus, susijusius su darbais aukštyje, potencialiai pavojingų įrenginių naudojimu, pavojingomis cheminėmis bei degiomis ir sprogiomis medžiagomis, darbu statiniuose, neatitinkančiuose esminių statinio reikalavimų (numatytų nuostatuose, taisyklėse, techniniuose reglamentuose ir kt.) bei kitais darbais, priskirtais pavojingų darbų kategorijai;

• su šiuo nurodymu per 14 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo supažindinti visus įmonės padalinių bei darbų vadovus, taip pat darbuotojus, kurie atlieka pirmiau nurodytus darbus;

per 10 kalendorinių dienų nuo šio nurodymo paskelbimo organizuoti pakartotinį mokymа ir žinių tikrinimа darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais visų darbuotojų, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų.

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(6), 187(5) ir 247(6) straipsnių pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2005-10-13, žin., 2005, Nr. 122-4359) nustatyta, kad moterų ir vyrų lygių teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme bei lygių galimybių, nustatytų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme, už pažeidimа skiriama bauda pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 100 iki 2 000 Lt. Už tokius pat veiksmus, padarytus asmens, anksčiau bausto administracine nuobauda už tokius pažeidimus, šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 2 000 iki 4 000 Lt.

Be to, nepateikimas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų reikalavimu informacijos, dokumentų ir medžiagos, būtinos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų funkcijoms atlikti, atsisakymas pasiaiškinti, taip pat kitoks trukdymas įgyvendinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnams įstatymo suteiktas teises skiriama bauda pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 500 iki 1 000 Lt. Už tokius pat veiksmus, padarytus asmens, anksčiau bausto administracine nuobauda už tokius pažeidimus, skiriama bauda pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 1 000 iki 2 000 Lt.

Primename, kad pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymа, darbdavio veiksmai yra pripažįstami pažeidžiančiais moterų ir vyrų lygias teises, jeigu jis dėl asmens lyties:

• taiko asmeniui mažiau (daugiau) palankias įdarbinimo arba apmokėjimo už tokį pat ar vienodos vertės darbа sаlygas;

• organizuodamas darbа, sukuria darbuotojui blogesnes (geresnes) darbo sаlygas;

• skiria darbuotojui drausminę nuobaudа, keičia darbo sаlygas, perkelia į kitа darbа arba nutraukia darbo sutartį;

• persekioja darbuotojа, pateikusį skundа dėl diskriminacijos.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius.

Teisingumo ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 1R-318 (įsigaliojo 2005-10-12, žin., 2005, Nr. 121-4355) patvirtinti tokie Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamų pavyzdinių finansinės atskaitomybės ataskaitų formų rinkiniai:

• Trumpos finansinės atskaitomybės (FS0001).

• Pilnos finansinės atskaitomybės (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) (FS0002).

• Pilnos finansinės atskaitomybės (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) (FS0003).

• Konsoliduotos finansinės atskaitomybės (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) (FS0004).

• Konsoliduotos finansinės atskaitomybės (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) (FS0005).

• Valstybės ir savivaldybės įmonių finansinės atskaitomybės (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) (FS0006).

• Valstybės ir savivaldybės įmonių finansinės atskaitomybės (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) (FS0007).

• žemės ūkio įmonių trumpos finansinės atskaitomybės (FS0008).

• žemės ūkio įmonių pilnos finansinės atskaitomybės (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) (FS0009).

• žemės ūkio įmonių pilnos finansinės atskaitomybės (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) (FS0010).

Rinkliavų įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2005-10-11, žin., 2005, Nr. 121-4333) nustatyta, kad valstybės rinkliava imama tik už licencijos (leidimo) verstis licencijuojama veikla išdavimа. Valstybės rinkliava už licencijų perregistravimа nuo šio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos neturėtų būti imama.

ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350 (įsigaliojo 2005-10-11, žin., 2005, Nr. 120-4328) patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Jos reglamentuoja elektros energijos vartotojų (taip pat ir laisvųjų vartotojų) santykius su visuomeniniais tiekėjais, skirstomųjų tinklų operatoriais ir perdavimo sistemos operatoriumi. Taisyklėmis siekiama užtikrinti sаžiningа konkurencijа, aprūpinimo elektros energija patikimumа ir saugumа, atsiskaitymа laiku už suvartotа elektros energijа, elektros energijos persiuntimа ir kitas su tuo susijusias paslaugas. Vartotojų santykiams su nepriklausomais tiekėjais minėtos taisyklės taikomos tiek, kiek jų tarpusavio santykių nereglamentuoja sudarytos sutartys.

Taisyklės yra privalomos perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams, elektros energijos visuomeniniams tiekėjams ir elektros energijos vartotojams. Elektros energijos vartotojams tiekiama elektros energija yra prekė. Vartoti elektros energijа galima tik šių taisyklių nustatyta tvarka sudarius atitinkamas sutartis.

Ginčai, susiję su elektros energijos tiekimu ir naudojimu, sprendžiami sutarties šalių susitarimu arba teismo tvarka. Ikiteisminius ginčus tarp operatoriaus ar visuomeninio tiekėjo ir vartotojo dėl nutraukto vartotojų aprūpinimo elektros energija, dėl aprūpinimo elektra patikimumo kategorijos nustatymo, dėl atsisakymo prijungti prie elektros tinklo, dėl elektros įrenginių įrengimo priežiūros atitikimo norminių teisės aktų reikalavimus sprendžia Valstybinė energetikos inspekcija prie ūkio ministerijos.

Adv. Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr. 21 (105)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams