Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-08-30 įsakymu Nr.1B-587 patvirtintos Leidimų taikyti galutinį vartojimа išdavimo taisyklės (įsigaliojo 2005-09-04, žin., 2005, Nr. 107-3953). Taip pat nustatyta, kad įsigaliojus šiam įsakymui teritorinėse muitinėse išduoti leidimai taikyti galutinį vartojimа leidimų galutiniam vartojimui registravimo žurnale registruojami tęsiant 2005 m. pradėtа leidimų eilės numerių sekа.

Taisyklės nustato prašymo išduoti leidimа taikyti galutinį vartojimа prekėms, išleidžiamoms į laisvа apyvartа taikant sumažintа arba nulinę muito normа, atsižvelgiant į jų galutinį vartojimа surašymo (pildymo) ir pateikimo Lietuvos Respublikos muitinei tvarkа, leidimo taikyti galutinį vartojimа bei bendro leidimo taikyti galutinį vartojimа įforminimo, registravimo ir išdavimo muitinėje tvarkа.

Vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 292 str. 2 ir 3 d., prašymai gali būti parengiami šiais būdais:

• parašyti Reglamento Nr. 2454/93 67 priede pateikto pavyzdžio blanke ir vadovaujantis tame pačiame priede pateiktais prašymo pildymo paaiškinimais;

• parašyti laisva forma, prašant atnaujinti leidimа arba pakeisti jo duomenis;

• Reglamento Nr. 2454/93 292 str. 3 d. nurodytais atvejais parašyti supaprastinti prašymai (įprastinės (nesupaprastintos) rašytinės muitinės deklaracijos, užpildytos vadovaujantis Muitinės departamento generalinio direktoriaus patvirtinta Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcija arba atitinkamos muitinės deklaracijos, pateikiamos naudojantis duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis).

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-08-31 įsakymu Nr. 1B-592 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-12-29 įsakymo Nr. 1B-1204 „Dėl daiktinių įrodymų, konfiskuotų ar pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-09-04, žin., 2005, Nr. 107-3955) nustatyta, kad Konfiskuotų ar pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklės taikomos taip pat ir daiktiniams įrodymams bei į valstybės pajamas perduotoms prekėms.

Remiantis minėtomis taisyklėmis, tokių prekių realizavimа vykdo teritorinės muitinės arba Muitinės kriminalinė tarnyba. Prekės realizuojamos konkurso būdu arba parduodamos per juridinį asmenį, su kuriuo teritorinė muitinės arba Muitinės kriminalinė tarnyba konkurso būdu yra sudariusi sutartį.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-08-31 įsakymu Nr. 1B-591 (įsigaliojo 2005-09-04, žin., 2005, Nr. 107-3954) patvirtintas Neatlygintinai perduotų valstybės nuosavybėn, sulaikytų ar konfiskuotų prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, apskaitymo muitinės įstaigose ypatumų aprašas, kuris nustato sulaikytų prekių įtraukimo į muitinės apskaitа ir nurašymo iš muitinės apskaitos ypatumus.

Muitinės sulaikytos prekės įtraukiamos į muitinės apskaitа pagal nustatytos formos sulaikytų prekių perdavimo aktа, kai perdavimo aktа pasirašo sulaikytas prekes perduodantys ir priimantys asmenys. Sulaikytos prekės nurašomos iš muitinės apskaitos po to, kai atliekami veiksmai, nurodyti Komisijos Reglamento (EB) Nr. 2454/93 867a str. 2 arba 3 d. bei daiktinių įrodymų, konfiskuotų ar pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklėse arba kitais šiose taisyklėse nurodytais atvejais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-15 nutarimu Nr. 1011 (įsigaliojo 2005-09-18, žin., 2005, Nr. 112-4099) nutarta patvirtinti 2005-05-26 Trakuose pasirašytа Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimа dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektа „2K“. Projektas „2K“ – tai bendrų priemonių plėtojant abipusiai naudingа Klaipėdos ir Kaliningrado srities uostų bendradarbiavimа kompleksas, kuriuo siekiama užtikrinti jų aprūpinimа Lietuvos ir Rusijos kilmės kroviniais, taip pat trečiųjų valstybių kroviniais.

šiuo susitarimu šalys siekia:

• didinti Klaipėdos ir Kaliningrado srities uostų pralaidumа, plėtoti jų infrastruktūrа, geležinkelių ir automobilių privažiuojamuosius kelius, diegti informacines technologijas;

• bendradarbiauti jūrų laivybos, traukinių eismo saugumo užtikrinimo, paieškos ir gelbėjimo darbų jūroje atlikimo, technogeninio pobūdžio transporto srityje, katastrofų prevencijos ir likvidavimo srityse;

• vykdyti tarifų politikа, kuria siekiama nustatyti suderintus konkurencingus krovinių vežimo, perkrovimo tarifus ir uostų rinkliavas;

• didėjant krovinių srautams Klaipėdos uosto ir Kaliningrado srities uostų kryptimi, abiejų šalių valstybių teritorijose modernizuoti ir plėtoti transporto infrastruktūrа;

• įgyvendinti priemones, kuriomis sudaromos palankios sаlygos kombinuotiems krovinių vežimams per Klaipėdos uostа ir Kaliningrado srities uostus;

• dalyvauti tarptautiniuose Baltijos regiono aplinkos apsaugos projektuose ir keistis šio darbo patirtimi;

• keistis informacija apie krovinių apyvartos dydį, uostų rinkliavų dydžius, krovinių vežimo ir krovos darbų tarifus, uostų plėtros projektus bei investicinius projektus, naujų terminalų statybos, pažangių technologijų diegimo projektus.

***

Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2005-09-02 įsakymu Nr. į-382 Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus 2004-12-02 įsakymo Nr. į-474 „Dėl Leidimo išvežti kilnojamаsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sаjungos valstybes nares formos, spausdinimo reikalavimų, pildymo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-09-16, žin., 2005, Nr. 111-4072) nauja redakcija išdėstyta Leidimo išvežti kilnojamаsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sаjungos valstybes nares forma.

Susisiekimo ministro 2005-09-16 įsakymu Nr. 3-387 (įsigaliojo 2005-09-23, žin., 2005, Nr. 113-4133) patvirtintos Geležinkelio įmonių (vežėjų) skundų nagrinėjimo taisyklės. Jos reglamentuoja geležinkelio įmonių (vežėjų) skundų dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo priimtų sprendimų dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų, Valstybinės geležinkelio inspekcijos sprendimų dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, rinkliavos už naudojimаsi viešаja geležinkelių infrastruktūra ėmimo sistemos, šios rinkliavos dydžio ar struktūros pateikimа Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, šių skundų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir apskundimo tvarkа.

Skundus nagrinėja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro sudaryta komisija, vadovaudamasi nešališkumo, teisingumo, viešumo, protingumo ir sаžiningumo principais. Skundai nagrinėjami išankstinio neteisminio ginčo sprendimo tvarka. Skundo šalis, kitas suinteresuotas asmuo gali komisijos sprendimа apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-09-14 įsakymu Nr. 1B-611 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-04-04 įsakymo Nr. 1B-239 „Dėl muitinės priežiūros priemonių prekėms, gabenamoms geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos muitų teritorija, taikymo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-09-18, žin., 2005, Nr. 112-4112) nustatyta, kad šio įstatymo nuostatos įsigalios nuo 2006-01-30, o ne nuo 2005-09-20, kaip buvo numatyta anksčiau.

Geležinkelių transporto bagažo vagonai, kuriais ne Bendrijos prekės gabenamoms iš trečiųjų šalių per Lietuvos Respublikos muitų teritorijа į trečiаsias šalis, turi būti plombuojami muitinės plombomis. šioms prekėms Bendrijos tranzito procedūra įforminama tik Vilniaus teritorinės muitinės Kenos geležinkelio posto Vilniaus geležinkelio stotyje esančiame padalinyje ir Kauno teritorinės muitinės Kybartų geležinkelio poste.

Ne Bendrijos prekių, gabenamų bagažo vagonais iš / į Vilniaus teritorinės muitinės Kenos geležinkelio posto į / iš Kenos geležinkelio posto Vilniaus geležinkelio stotyje esantį padalinį, muitinės priežiūra atliekama šiuos vagonus plombuojant muitinės plombomis. šių plombų numeriai turi būti nurodyti bagažo perdavimo akte. įrašai tvirtinami muitinės posto pareigūno asmeniniu antspaudu ir parašu. Vilniaus teritorinės muitinės Kenos geležinkelio posto Vilniaus geležinkelio stotyje esančio padalinio muitinės pareigūnai, pradėdami Bendrijos tranzito procedūrų įforminimа, privalo įsitikinti, kad bagažo vagonai iš Kenos geležinkelio posto atvyko su nepažeistomis muitinės plombomis. Vilniaus teritorinės muitinės Kenos geležinkelio posto pareigūnai, išleisdami prekes iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos, privalo patikrinti, ar bagažo vagonai iš Kenos geležinkelio posto Vilniaus geležinkelio stotyje esančio padalinio atvyko su nepažeistomis muitinės plombomis.

Susisiekimo ministro 2005-09-12 įsakymu Nr. 3-378 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998-12-31 įsakymo Nr. 505 „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-09-16, žin., 2005, Nr. 111-4062) nustatyta, kad vežėjai ir ekipažai privalo:

• vykdyti Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo nustatytas pareigas vežant užsieniečius (ne Europos Sаjungos valstybių narių piliečius). Jei šie asmenys neįleidžiami į Lietuvos Respublikа arba vežėjas, įsipareigojęs nuvežti užsienietį tranzitu per Lietuvos Respublikа į paskirties valstybę, atsisako jį vežti, arba paskirties valstybės institucijos neleidžia užsieniečiui, važiavusiam per Lietuvos Respublikа tranzitu, įvažiuoti ir išsiunčia jį į Lietuvos Respublikа, vežėjas, atvežęs užsienietį iki Lietuvos Respublikos valstybės sienos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos reikalavimu nedelsdamas privalo įvykdyti vienа iš šių nurodymų: už savo lėšas nuvežti užsienietį į užsienio valstybę, iš kurios jis atvyko; už savo lėšas nuvežti užsienietį į užsienio valstybę, išdavusiа kelionės dokumentа; už savo lėšas nuvežti užsienietį į užsienio valstybę, į kuriа jam leista įvažiuoti;

• vežėjas privalo nedelsdamas rasti tiesioginio transporto priemones ir padengti su jomis susijusias išlaidas arba, jei tokios galimybės nėra, prisiimti atsakomybę už lėšų, susijusių su užsieniečio buvimu pasienio kontrolės punkte ir sugrаžinimu į nurodytas valstybes, padengimа, jeigu jis negali užsieniečio sugrаžinti į užsienio valstybę;

• užtikrinti, kad pirmiau nurodyti užsieniečiai, išskyrus vežamus reguliariais reisais, turėtų kelionės dokumentus, reikalingus įvažiuoti į Lietuvos Respublikа. Vežėjai ir ekipažai turi teisę tikrinti keleivių dokumentus, kad įsitikintų, ar keleivis turi kelionės dokumentus, reikalingus įvažiuoti į Lietuvos Respublikа, o keleiviai privalo pateikti prašomus dokumentus;

• laikytis Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių, per kurių teritorijas veža keleivius, eismo taisyklių ir kitų teisės aktų, susijusių su keleivių vežimu ir eismo organizavimu, bei vykdyti teisėtus Kelių transporto inspekcijos ir kitų kontrolės teisę turinčių pareigūnų, atliekančių savo pareigas, reikalavimus.

Keleiviai kelionės metu privalo turėti kelionės dokumentus, reikalingus įvažiuoti į Lietuvos Respublikа. Už keleivių, kurie nėra Europos Sаjungos valstybės narės piliečiai ir neturi kelionės dokumentų, reikalingų įvažiuoti į Lietuvos Respublikа, vežimа vežėjai ir ekipažai atsako pagal Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymа.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-09-05 įsakymu Nr. 1B-598/VA-65 Dėl Muitinės departamento direktoriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-04-29 įsakymo Nr. 1B-439/VA-71 „Dėl Importuotų ir tiekiamų į kitа Europos Sаjungos valstybę narę prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-09-11, žin., 2005, Nr. 110-4040) nustatyta, kad į šalies teritorijа importuotos prekės neapmokestinamos PVM, jeigu įvykdytos visos šios sаlygos:

• importo metu žinoma, kad prekės yra skirtos išgabenti ir bus išgabentos į kitа valstybę narę;

• prekių importuotojas importo muitinės deklaracijos priėmimo muitiniam tikrinimui metu yra registruotas šalies teritorijoje PVM mokėtojas;

• importuotų prekių tiekimas iš Lietuvos Respublikos į kitа valstybę narę pagal PVM įstatymo VI skyriaus nuostatas apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifа;

• importuotojas kitos valstybės narės PVM mokėtojui tiekia tas pačias prekes, kurias importavo į Lietuvos teritorijа, įskaitant tas, kurios į kitа valstybę narę išgabenamos po jų tvarkymo ir / ar perdirbimo;

• prekės į kitа valstybę narę išgabenamos per laikа, ne ilgesnį kaip 1 mėnuo nuo apmokestinimo momento dienos arba per nurodyta tvarka nustatytа ilgesnį prekių išgabenimo į kitа valstybę narę laikа.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-08-31 įsakymu Nr. VA-64 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004-12-23 įsakymo Nr. VA-205 „Dėl Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-09-04, žin., 2005, Nr. 107-3957) pakeistas Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos adresas. Naujasis Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos adresas yra Birutės g. 5A, LT-87121 Telšiai, Lietuvos Respublika.

***

Finansų ministro 2005-09-08 įsakymu Nr. 1K-264 Dėl palūkanų už mokestinę paskolа dydžio nustatymo 2005 m. ketvirtajam ketvirčiui (įsigaliojo 2005-09-16, žin., 2005, Nr. 111-4051) nuo 2005-10-01 nustatytas 2005 metų IV ketvirčio 0,01 proc. palūkanų dydis už kiekvienа naudojimosi mokestine paskola dienа.

***

Finansų ministro 2005-09-08 įsakymu Nr. 1K-263 Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2005 m. ketvirtajam ketvirčiui (įsigaliojo 2005-09-16, žin., 2005, Nr. 111-4050) nuo 2005-10-01 nustatytas 2005 metų IV ketvirčio delspinigių už nesumokėtа arba pavėluotai sumokėtа mokestį dydis – 0,03 proc. už kiekvienа pavėluotа dienа.

Sveikatos apsaugos ministro 2005-08-30 įsakymu Nr. V-671 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-08-29 įsakymo Nr. 475 „Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-09-07, žin., 2005, Nr. 108-3968) patvirtinta personalinė Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos sudėtis: S. Balsytė (Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės Darbo medicinos ir vidaus ligų diagnostikos skyriaus vedėja – pirmininkė), I. Baikienė (Sveikatos apsaugos ministerijos specialistė konsultantė, darbo medicinos gydytoja), A. Einikienė (Valstybinės darbo inspekcijos Darbo higienos skyriaus vedėjos pavaduotoja – sekretorė), O. Jeskevičienė (Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sаjungos atstovė), K. Kaveckaitė (Valstybinės darbo inspekcijos Darbo higienos skyriaus vedėja), N. Stasiulienė (Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus vedėja) ir kt.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-08-05 nutarimu Nr. 829 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-08-19 nutarimo Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-08-12, žin., 2005, Nr. 97-3640) nustatyta, jog darbdavys, gavęs pažymа apie darbo ir poilsio laikа, turi užtikrinti, kad asmuo, dirbantis pagal 2 ar daugiau darbo sutarčių, nedirbtų ilgiau kaip 12 valandų per dienа, t. y. neįskaitant pertraukos pailsėti ir pavalgyti.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-08-25 nutarimu Nr. 937 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-01-27 nutarimo Nr. 78 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-08-31, žin., 2005, Nr. 105-3881) nustatyta, kad darbuotojams, kurie pagal atliekamа darbo funkcijа savo darbo laikа visiškai ar iš dalies tvarko savo nuožiūra, darbo laiko apskaitos taisykles nustato darbdavys, suderinęs su darbuotojų atstovais. Tokių pareigų sаrašas nustatomas kolektyvinėse sutartyse, darbo tvarkos taisyklėse.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-08-05 nutarimu Nr. 828 Dėl poilsio dienos perkėlimo (įsigaliojo 2005-08-12, žin., 2005, Nr. 97-3639) nutarta perkelti poilsio dienа įmonėse, įstaigose ir organizacijose, finansuojamose iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, iš 2005-10-29, šeštadienio, į 2005-10-31, pirmadienį bei nutarta rekomenduoti kitoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms laikytis tokios pat tvarkos dėl poilsio dienos perkėlimo.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-08-22 nutarimu Nr. 916 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-14 nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parа darbo laiko trukmė, sаrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, darbų, sаlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-08-26, žin., 2005, Nr. 103-3815) nustatyta, kad suminė darbo laiko apskaita gali būti įvesta atsižvelgiant į darbuotojų atstovų nuomonę ar kitais kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais. įmonėse ir darbuose, nurodytuose šio aprašo 3.2, 3.3, 3.5 punktuose (sezoniniai darbai, taip pat darbai, kuriuose darbo ir poilsio laiko ypatumus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė - kelių transportas, geležinkelio transportas ir t. t.), darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo įveda suminę darbo laiko apskaitа, įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu patvirtindamas:

• cechų, barų ar kitų įmonės padalinių ir darbų, kur įvedama suminė darbo laiko apskaita, sаrašа;

• suminės darbo laiko apskaitos režimo įvedimo įmonėje, įmonės cechuose, baruose ir / ar darbuose tvarkа, kurioje numatoma kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga, kasdieninė darbo ir poilsio laiko trukmė, savaitės darbo ir poilsio laiko trukmė, suminės darbo laiko apskaitos apskaitinis laikotarpis, darbo laiko trukmė per apskaitinį laikotarpį, suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu viršyto darbo laiko kompensavimas.

Pagal šiuos patvirtintus dokumentus padalinių vadovai tvirtina suderintus su darbuotojų atstovais darbuotojų darbo (pamainų) grafikus. Esant suminei darbo laiko apskaitai, per apskaitinį laikotarpį negali būti dirbama daugiau kaip 48 val. per savaitę ir 12 val. per darbo dienа (pamainа), apskaitinio laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė negu 4 mėn.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2005-09-19 įsakymu Nr. V-346 (įsigaliojo 2005-09-23, žin., 2005, Nr. 113-4146) patvirtinti VSDF valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reikalavimo teisės viešo pardavimo (perleidimo) aukciono nuostatai. Jie reglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos reikalavimo teisės ar jos dalies į skolininkus atlygintinа perleidimа, viešųjų pardavimo (perleidimo) aukcionų organizavimа ir vykdymа.

Aukcionа organizuoja ir vykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymu sudaryta ne mažiau kaip 3 asmenų aukciono organizavimo ir vykdymo komisija. Informacija apie reikalavimo teisės pardavimа (perleidimа) aukciono būdu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki aukciono dalyvių registravimo pradžios skelbiama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos tinklapyje (http://www.sodra.lt) ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Informacija gali būti skelbiama ir tarptautiniu mastu populiariame ar specialiame leidinyje.

Skelbime apie aukcionа turi būti nurodyta:

• pagrindinės reikalavimo teisės charakteristikos;

• pradinė reikalavimo teisės pardavimo (perleidimo) kaina;

• reikalavimai aukciono dalyviams ir kita.

Aukcionas vykdomas, jeigu dalyvauti jame atvyksta bent vienas įregistruotas dalyvis. Dalyvauti aukcione turi teisę tik nustatyta tvarka įregistruoti aukciono dalyviai.

Laimėjusiam aukcione asmeniui reikalavimo teisės kainos mokėjimo terminas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip 2 metus nuo reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo. šiuo atveju per 30 darbo dienų po reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo aukciono laimėtojas turi sumokėti pradinį įnašа – ne mažiau kaip 25 proc. pasiūlytos už reikalavimo teisę kainos, įskaitant įmokėtа garantinį įnašа.

***

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2005-09-07 įsakymu Nr. V-335 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2004-12-28 įsakymo Nr.V-482 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-09-11, žin., 2005, Nr. 110-4042) nustatyta, kad pakeistas senos formos draudimo pažymėjimas, padarius jame atitinkamа įrašа apie pakeitimа, grаžinamas apdraustajam arba apdraustojo įgaliotam asmeniui, o asmuo, gavęs naujos formos draudimo pažymėjimа, privalo pasirašyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus apdraustiesiems išduotų draudimo pažymėjimų apskaitos knygoje.

***

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2005-09-01 įsakymu Nr. V-331 (įsigaliojo 2005-09-09, žin., 2005, Nr. 109-3995) patvirtinti:

Asmens, slaugančio neįgalų asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba visiškos negalios invalidа, valstybinio socialinio pensijų draudimo tvarkos aprašas;

Prašymo apdrausti valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei pensijos daliai valstybės lėšomis forma.

Neturintis senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas šio neįgalaus asmens globėju arba rūpintoju, slaugantis namuose nurodytа neįgalų asmenį, taip pat vienas iš tėvų, globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose visiškos negalios invalidа, pripažintа tokiu iki 2005-07-01, draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei pensijos daliai valstybės lėšomis. Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo, slaugantis Lietuvos Respublikoje gyvenantį neįgalų asmenį arba visiškos negalios invalidа, privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei pensijos daliai valstybės lėšomis, jeigu tuo laikotarpiu neturi draudžiamųjų pajamų, neturi prievolės draustis pensijų socialiniu draudimu pagrindinei pensijos daliai, negauna jam priklausančios valstybinės socialinio draudimo pensijos, valstybinės pensijos, šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už invalidų slaugа namuose.

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktoriaus 2005-09-09 įsakymu Nr. V-79 (įsigaliojo 2005-10-01, žin., 2005, Nr. 111-4071) patvirtintas ūkinės komercinės veiklos sаlygų visuomenės sveikatos saugos ekspertizės tvarkos aprašas. Ekspertizė atliekama, kai ūkinės komercinės veiklos vykdytojas kreipiasi į visuomenės sveikatos centrа apskrityje gauti leidimа-higienos pasа, išskyrus atvejus, kai kreipiamasi dėl to, kad pasikeitė ūkinės komercinės veiklos vykdytojo pavadinimas, bet nepasikeičia veiklos sаlygos ir vykdomos ūkinės komercinės veiklos rūšys.

Ekspertizę atlieka visuomenės sveikatos centras apskrityje per 30 dienų nuo ūkinės komercinės veiklos vykdytojo kreipimosi gauti leidimа-higienos pasа. Ekspertizė atliekama tada, kai ūkinės komercinės veiklos vykdytojas yra visiškai pasirengęs (patalpos visiškai įrengtos, sukomplektuota reikalinga įranga, veikia inžinerinės sistemos ir pan.) vykdyti ūkinę komercinę veiklа.

Primename, kad į ūkinės komercinės veiklos rūšių, kuriomis versdamiesi fiziniai ir juridiniai asmenys privalo turėti leidimа-higienos pasа, sаrašа yra įtrauktas ir veikla – „Krovinio tvarkymas ir sandėliavimas“ (taikoma tik augalų apsaugos produktų sandėliavimo veiklai).

Vidaus reikalų ministro 2005-09-12 įsakymu Nr. 1V-289 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003-09-10 įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl paso bei asmens tapatybės kortelės formų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigalios 2005-10-31, žin., 2005, Nr. 111-4055) pakeista paso forma – naujai išdėstytas paso 1 puslapis. Iki 2005-10-31 išduotų pasų keisti nereikia, jie galioja iki juose nurodytos galiojimo datos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-05 nutarimu Nr. 970 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grаžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-09-09, žin., 2005, Nr. 109-3978) nustatyta, kad statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), šių taisyklių nustatyta tvarka apskaito Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytos institucijos, iš jų: mokesčių inspekcija – realizuotinus viešojo naudojimo, administracinius ir gyvenamuosius statinius, savivaldybės ir apskričių viršininkai, taip pat Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija, valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, Civilinės aviacijos administracija, Lietuvos automobilių kelių direkcija – nerealizuotinus statinius, kurių naudojimo priežiūra priskirta jų kompetencijai. Savivaldybės, mokesčių inspekcijai pritarus, gali apskaityti joms reikalingus realizuotinus viešojo naudojimo, administracinius ir gyvenamuosius statinius.

Mokesčių inspekcijos pareigūnai nustato, ar viešojo naudojimo, administraciniai ir gyvenamieji statiniai yra realizuotini, ar nerealizuotini.

Siekiant nustatyti statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), savininkus, šių statinių apskaitos aktus surašęs subjektas spaudoje 3 kartus su ne mažesniais nei 3 mėnesių intervalais, iš jų bent kartа – respublikinėje spaudoje, kviečia atsiliepti savininkus ir asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius.

Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Spalis Nr. 19 (103)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Kelių muziejininkų

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams