Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Darbo laikas ir apskaitos žiniaraščiai

Atsiliepdami į Jūsų pasiūlytas 2005 metų temas, norime paaiškinimo žurnale apie darbo ir poilsio laiko žymėjimа. Kadangi skirtingų institucijų skirtingi paaiškinimai, todėl prašau paaiškinti, kaip iš tikrųjų turėtų būti.

Mūsų įmonė gabena krovinius tarptautiniais maršrutais. Vairuotojai visа darbo laikа, įskaitant ir šeštadienius bei sekmadienius, būna komandiruotėse.

Prašau paaiškinti, kaip iš tikrųjų turėtų būti žymimos bei traktuojamos poilsio dienos, būtos komandiruotėje, - kaip poilsio dienos ar kaip darbo dienos.

Pvz.: Pirmoje darbo laiko apskaitos žiniaraščio eilutėje nurodomas faktiškai dirbtas laikas. Trečioje eilutėje pagal DS 143 str. nurodomi neatvykimai į darbа, kurie prilyginami darbo laikui.

Kaip teisingai turėtų būti žymima pirmoje žiniaraščio eilutėje komandiruotėje išbūtas laikas šeštadieniais, sekmadieniais ar „pp“ ar „88“?

į skaitytojo klausimа atsako Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai: Vilniaus skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius A. Oleškevičius ir Valstybinės darbo inspekcijos Teisės skyriaus vedėja V. Zabulionytė

Atsakydami į Jūsų paklausimа, persiųstа iš Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos, pranešame, kad vairuotojų, dirbančių pagal Darbo ir poilsio laiko ypatumus kelių transporte, patvirtintus LR Vyriausybės 2003-05-14 nutarimu Nr. 587, siuntimas į užsienį praktikoje dažniausiai įforminamas komandiruote. Vadovaujantis Darbo kodekso 143 straipsnio 1 dalies 1 punktu, tarnybinės komandiruotės laikas įeina į darbo laikа. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos, patvirtintos LR Vyriausybės 2004-01-27 nutarimu Nr.78, 2 punktas numato, kad darbo laikas žymimas valandomis. Minėtos tvarkos 5 punktas pabrėžia, jog tarnybinės komandiruotės prilyginamos faktiškai dirbtam laikui. Pagal Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos 3.1 punktа darbo laiko apskaitos žiniaraštyje kiekvienam darbuotojui skiriamos 3 eilutės; pirmojoje eilutėje nurodomas faktiškai dirbtas darbo laikas (atskirai naktį dirbtas laikas ir viršvalandžiai) ir neatvykimo į darbа atvejai.

Kadangi vairuotojui išvažiavus į reisа, darbdaviui jo faktiškai kelionėje dirbtas laikas yra nežinomas, jo dirbtas laikas į darbo laiko apskaitos žiniaraštį surašomas nedelsiant, vairuotojui grįžus iš reiso ir pridavus registracijos lapus. į vairuotojo darbo laikа įeina vairavimo laikas (kai jis vairuoja transporto priemonę) ir kitas darbo laikas, nustatytas Darbo ir poilsio laiko ypatumų kelių transporte 10 punkte.

Duomenys apie vairuotojų dirbtа laikа paimami iš registracijos lapų, išskyrus atvejus, numatytus Darbo ir poilsio laiko ypatumų kelių transporte 14.2 ir 14.3 punktuose. Jeigu vairuotojo siuntimas į reisа įforminamas komandiruote, tai darbo laiko apskaitos žiniaraštyje visos kalendorinės dienos, vairuotojo būtos komandiruotėje, pažymimos sutartiniu žymėjimu „K“ (darbuotojui skirtoje pirmojoje arba trečioje eilutėje (siūlytina trečioje)), o jam sugrįžus iš reiso, surašomas pirmoje eilutėje faktiškai kiekvienа dienа dirbtas laikas pagal registracijos lapų duomenis. Jeigu vairuotojas tam tikromis dienomis darbo laiko neturėjo, jam ta diena darbo laiko apskaitos žiniaraščio pirmojoje eilutėje pažymima sutartiniu žymėjimu „P“ (poilsio diena). Taigi, jeigu vairuotojas šeštadienį ir/ar šeštadienį faktiškai dirbo, tai privalu įrašyti į darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse (patvirtintų LR Vyriausybės 2003-05-14 nutarimu Nr. 587) 1.9 punktu, kelių transporte Darbo kodekso 161 straipsnio 1 dalies nuostata dėl savaitės poilsio dienų šeštadienį ir/ar sekmadienį netaikoma.

Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus specialistų nuomonė teismams nėra privaloma.

***

Valstybinės darbo inspekcijos Teisės skyriaus specialistai su Jūsų paklausimu Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo susipažino ir paaiškina:

Sutinkamai su Darbo kodekso 143 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis tarnybinės komandiruotės įskaitomos į darbo laiko struktūrа. Kadangi tarptautinių vežimų vairuotojams iš anksto planuoti (nustatyti) darbo laiko ir poilsio laiko trukmę dėl jų darbo pobūdžio neįmanoma, dirbto darbo laiko ir nepanaudoto poilsio apskaita per apskaitinį laikotarpį, pildant darbo laiko apskaitos žiniaraštį, nurodomas komandiruotėje faktiškai dirbtas laikas įvertinus tachografų parodymus bei vairuotojo darbo grafikus, kurie turi apimti praeitа, esamаjа ir būsimаjа savaites. Darbo laikas, dirbtas komandiruotėje, į pirmаjа darbo laiko apskaitos žiniaraščio eilutę perrašomas iš tachogramos, o tos pačios dienos skiltyje, trečiojoje žiniaraščio eilutėje, pažymimas atitinkamu sutartiniu žymėjimu - „K“.

Sutinkamai su 2003-05-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 587 patvirtintų Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse (toliau - Ypatumai) 1.9 punktu, transporto priemonių ekipažų vairuotojams, vykdantiems tarptautinius vežimus, netaikomos Darbo kodekso 161 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl savaitės poilsio dienų šeštadienį /sekmadienį ir šio straipsnio 5 dalies nuostata dėl savaitės nepertraukiamojo poilsio trukmės ne mažiau kaip 35 valandos. Sutinkamai su Ypatumų 12.7 punktu, kiekvienа savaitę viena iš kasdieninio poilsio trukmių (11 val., jeigu vairuoja vienas vairuotojas, ir po 8 val. kiekvienam vairuotojui, jeigu vairuoja du vairuotojai) turi būti pailginama tiek, kad bendras nepertraukiamojo poilsio laikas būtų 45 valandos, arba ne mažiau kaip 24 valandos ilsintis ne nuolatinėje transporto priemonės laikymo vietoje arba ne nuolatinėje vairuotojo gyvenamojoje vietoje. ši diena (dienos), neatsižvelgiant kuri tai savaitės diena, darbo laiko apskaitos žiniaraščio pirmojoje eilutėje pažymima sutartiniu žymėjimu „P“, o trečiojoje eilutėje - sutartiniu žymėjimu „K“. Jeigu transporto priemonė buvo vairuojama naktį (nuo 22 val. iki 06 val.), darbo laiko apskaitos žiniaraščio eilutėje, kurioje žymimas dirbtų valandų skaičius, šias valandas pažymint sutartiniu žymėjimu „DN“, pvz.: „5DN“

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6 (54)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Darbo laikas ir apskaitos žiniaraščiai

Lietuvos keliuose - pažeidėjai iš užsienio šalių

PZU Lietuva: valdymo struktūros pertvarka ir nauja strategija

Vejai transporto priemones stebi mobiliuoju ryљiu

Vežėjų klubas: galimybė bendrauti ir bendradarbiauti

Idėjos

Priekaba... bombai

Naudingi pasiūlymai

BALTIC TRAILERS - NAUJAS VARDAS PUSPRIEKABIų RINKOJE

Nauji modeliai

Naujienos

SENAS NAUJAS PAžįSTAMAS - MAGNUM

Pas kaimynus

BALNINIS VILKIKAS MAZ-MAN 6X2

Patirtis

Pirksi skubėdamas - verksi parduodamas

Pravartu žinoti

Jaunėlis ATEGO

Psichologija

Derybų menas

Specializacija

Būsimųjų „trakerių“ būsimoje kalvėje

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

AR EUROPA BUVO PASIRENGUSI?

Karštose diskusijose - racionalių sprendimų paieškos

Žinotina

VEžėJO ATSAKOMYBėS DRAUDIMAS

Technika

SIURBLYS Už MILIJONА !

Visai civilinis URAL

Teisė

Nelaimingi atsitikimai darbe

Muziejus

AFRIKOS KARALIUS