Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 130, 225, 237, 259(1), 266 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (įsigaliojo 2005-02-09, žin., 2005, Nr. 18-576) nustatyta, kad, vairuotojas, nepaklusęs uniformuoto muitinės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, baudžiamas 3 000 - 4 000 Lt bauda.

Uniformuoto policijos arba muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę išreiškiamas duodant signalа lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir muitinės ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu „STOP“. Neturintis tarnybinio ženklo policijos arba muitinės pareigūnas bet kokiu atveju parodo transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimа. Tamsiu paros metu policijos arba muitinės pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turi vilkėti uniformа su šviesа atspindinčiais elementais (vilkėti specialiаsias liemenes, mūvėti rankogalius ar turėti kitus šviesа atspindinčius elementus). Ekipaže turi dirbti ne mažiau kaip du policijos arba muitinės pareigūnai, turintys specialiomis spalvomis nudažytа ir policijos skiriamaisiais ženklais arba muitinės ženklu pažymėtа automobilį, stabdyti transporto priemonę šviečiančia reguliuotojo lazdele arba minėtu šviesа atspindinčiu skrituliu, įjungus patrulinio automobilio mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-02-02 įsakymu Nr. 1B-82 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-05-07 įsakymo Nr. 1B-481 „Dėl Atleidimo nuo skaičiuojamų (apskaičiuotų) delspinigių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-02-06, žin., 2005, Nr. 17-567) nustatyta, kad mokesčių administratorius gali savo iniciatyva, nesant mokesčių mokėtojo prašymo, patikrinimo rezultatų tvirtinimo ar mokestinio ginčo nagrinėjimo metu atleisti mokesčių mokėtojа nuo delspinigių, kai yra Mokesčių administravimo įstatymo 100 str. 1 d. 1 p. nustatytas pagrindas.

Mokesčių administravimo įstatymo 100 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas nuo skaičiuojamų (apskaičiuotų), bet nesumokėtų (neišieškotų) delspinigių ar jų dalies, jeigu delspinigiai buvo apskaičiuoti nuo vieno mokesčio nepriemokos, bet už tа patį laikotarpį mokesčių mokėtojas turėjo to paties ar kito mokesčio permokа, ir Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. nedraudžia įskaityti nurodytų sumų.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-02-02 įsakymu Nr. 1B-83 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-05-10 įsakymo Nr. 1B-484 „Dėl Atleidimo nuo paskirtų baudų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-02-06, žin., 2005, Nr. 17-568) nustatyta, kad mokesčių administratorius gali savo iniciatyva, nesant mokesčių mokėtojo prašymo, tvirtinant patikrinimo rezultatus ar nagrinėjant mokestinį ginčа atleisti mokesčių mokėtojа nuo baudų, kai yra Mokesčių administravimo įstatymo 100 str. 1 d. 1 p. nustatytas pagrindas.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-02-03 įsakymu Nr. 1B-88 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-04-01 įsakymo Nr. 1B-289 „Dėl Tarifinių kvotų administravimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-02-09, žin., 2005, Nr. 18-592) nustatyta: jei tarifinė kvota suteikta tik daliai importuotų prekių kiekio, vadovaujantis Duomenų taisymo muitinėje įformintuose dokumentuose taisyklėmis, priimamas sprendimas taisyti atitinkamа bendrojo administracinio dokumento importo rinkinį:

• prekių siuntos daliai, kuriai Europos Komisija suteikė tarifinę kvotа, apskaičiuoti muitus ir mokesčius, nustatytus prekėms, kurios importuojamos taikant tarifines kvotas;

• prekių siuntos dalį, kuriai Europos Komisija tarifinės kvotos nesuteikė, įforminti kaip tos pačios prekių siuntos kitа prekę, apskaičiuojant muitus ir mokesčius, nustatytus prekėms, kurių importui tarifinės kvotos netaikomos.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-02-14 įsakymu Nr. 1B-112 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2003-12-23 įsakymo Nr. 1B-1130 „Dėl Laisvajame sandėlyje laikomų prekių inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-02-17, žin., 2005, Nr. 23-756) nustatyti tokie inventorizacijos aprašo privalomieji rekvizitai:

• inventorizacijа atliekančios teritorinės muitinės pavadinimas;

• dokumento pavadinimas (inventorizavimo aprašas);

• laisvojo sandėlio steigėjo pavadinimas ir kodas iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro;

• laisvojo sandėlio adresas ir leidimo steigti laisvаjį sandėlį numeris;

• inventorizavimo aprašo sudarymo pradžios ir pabaigos datos;

• įrašo eilės numeris;

• inventorizuojamų prekių pavadinimas, kodas pagal Kombinuotаjа nomenklatūrа, matavimo vienetas;

• prekių apskaitos dokumentuose arba laisvojo sandėlio savininko ar jo įgalioto asmens pateiktame inventorizuojamų prekių apraše nurodytas ir faktiškai rastas prekių kiekis bei šių kiekių skirtumas (jeigu jis nustatytas);

• inventorizacijos komisijos narių ir materialiai atsakingų asmenų vardai, pavardės, pareigos ir parašai.

***

Užsienio reikalų ministerija praneša (žin., 2005, Nr. 22), kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje, pasirašytas Vilniuje 2004-07-09, ratifikuotas Lietuvos Respublikos Seimo 2004-12-09, įsigaliojo
2005-02-13. šio susitarimo tekstas paskelbtas „Valstybės žiniose“ (žin., 2005, Nr. 15).

Susisiekimo ministro 2005-02-07 įsakymu Nr. 3-46 Dėl atrankinio konkurso transporto įmonėms privatizuoti personalinės komisijos narių sudėties patvirtinimo (įsigaliojo 2005-02-16, žin., 2005, Nr. 22-688) patvirtinta tokios sudėties atrankinio konkurso transporto įmonėms privatizuoti komisija:

• Valdemaras šalauskas - ministerijos sekretorius (komisijos pirmininkas);

• Paulius Vilemas - Ministro Pirmininko neatlygintinai pasitelktas konsultantas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

• Adolfas Baublys - Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto mokslo instituto direktorius;

• Algirdas Cicėnas - Teisingumo ministerijos Teisėkūros viešosios teisės departamento direktoriaus pavaduotojas;

• Nerijus Eidukevičius - ūkio viceministras;

• Raimondas Sedlevičius - valstybės įmonės Valstybės turto fondo turto valdymo direktorius.

Licencijuojama veikla

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-02-01 nutarimu Nr. 113 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sаrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grаžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo (įsigaliojo 2005-02-06, žin., 2005, Nr. 17-532) nustatyta, kad už licencijų verstis licencijuojama veikla patikslinimа, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės (pavyzdžiui, privalomas įmonės kodo keitimas), valstybės rinkliava neimama.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-02-10 nutarimu Nr. 151 Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatinio kapitalo didinimo (įsigaliojo 2005-02-16, žin., 2005, Nr. 22-677) Vyriausybė nutarė sutikti, kad Susisiekimo ministerija, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja, priimtų sprendimа padidinti akcinės bendrovės įstatinį kapitalа šiais papildomais įnašais:

• Lietuvos valstybės investicijomis, skirtomis privažiavimui geležinkeliu į Klaipėdos valstybinį jūros uostа rekonstruoti, - 1 500 000 Lt;

• Kybartų pasienio perdavimo stočiai rekonstruoti - 4 481 076 Lt;

• Kenos pasienio perdavimo stočiai rekonstruoti - 13 850 851 Lt;

• iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gautomis lėšomis, skirtomis paskoloms iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko ir Europos investicijų banko dengti, - 11 202 533 Lt;

• iš Rusijos atgautų įvairios paskirties geležinkelio vagonų ir konteinerių verte - 2 351 540 Lt.

Iš viso įstatinis kapitalas didinamas 33 386 000 Lt, išleidžiant 33 386 paprastаsias vardines akcijas, kurių kiekviena - 1 000 Lt nominalios vertės, o bendra nominali vertė - 33 386 000 Lt. Akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei. Visos išleistos naujos akcijos perduodamos valstybei.

***

Susisiekimo ministro 2005-01-27 įsakymu Nr. 3-36 (įsigalios 2005-04-01, žin., 2005, Nr. 22-686) patvirtintos Pervažų įrenginio ir naudojimo taisyklės.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-02-14 nutarimu Nr. 173 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-03-23 nutarimo Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-02-17, žin., 2005, Nr. 23-738) nustatyta, kad vežant pavojingus krovinius kelių transportu šalies viduje taikomos šios ADR reikalavimų išimtys:

• 1 klasės pavojingi kroviniai, priskiriami 1.1C, 1.1D, 1.1E ir 1.1J klasifikacijos kodams, gali būti vežami EX/II tipo transporto priemonėmis, jeigu vežama ne daugiau kaip 5000 kilogramų neto masės;

• stacionarių cisternų (autocisternų), nuimamų cisternų, konteinerinių cisternų ir cisternų-nuimamų kėbulų, kurių korpusai pagaminti iš metalų, transporto priemonių baterijų ir daugiaelemenčių dujų konteinerių (DDK) konstrukcijos, įrangos, tipo patvirtinimo, patikrinimų, bandymų ir žymėjimo reikalavimams taikomi pereinamieji laikotarpiai;

• ADR reikalavimų neatitinkančias mažesnės nei 4 000 l talpos stacionarias cisternas (autocisternas), pirmа kartа įregistruotas iki 2002-12-31, jeigu jų korpuso storis mažesnis nei 3 mm, leidžiama naudoti dyzelinui su Jungtinių Tautų numeriu 1202 vežti tik tada, kai jos pertvarkytos pagal ADR 6.8.2.1.20 punkto arba iki 2000 m. gruodžio 31 d. galiojusios ADR redakcijos kraštinio numerio 211 127 (5) b4 reikalavimus;

• jeigu transporto priemonės pavojingiems kroviniams su Jungtinių Tautų numeriais 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 ir 3257 vežti pirmа kartа įregistruotos iki 2001 m. gruodžio 31 d., joms taikomos nurodytos ADR 9 dalies išlygos dėl bazinės transporto priemonės konstrukcijos.

Vežant radioaktyviаsias medžiagas Lietuvos Respublikos teritorija, apšvitos ribinės dozės negali viršyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytųjų pagrindinėse radiacinės saugos normose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-02-14 nutarimu Nr. 172 (įsigaliojo 2005-02-17, žin., 2005, Nr. 23-737) patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2005 metų sаmata.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-01-27 įsakymu Nr. VA-10 (įsigaliojo 2005-02-09, žin., 2005, Nr. 18-594) patvirtintos Asmens išrašymo metu sugadintų specialių apskaitos dokumentų blankų saugojimo ir nepanaudotų specialių apskaitos dokumentų blankų sunaikinimo taisyklės. Jos nustato išrašymo metu sugadintų sаskaitų faktūrų, PVM sаskaitų faktūrų, kasos pajamų orderių ir žemės ūkio produktų pirkimo kvitų (toliau - SAD) saugojimo ir nepanaudotų SAD blankų sunaikinimo tvarkа.

Jeigu išrašymo metu SAD blankai sugadinami, jie iš karto žymimi žodžiu „Anuliuota“, nurodoma anuliavimo data ir anuliavimas patvirtinamas dokumentа išrašiusio asmens parašu. Asmuo anuliuotus SAD blankus saugo laikydamasis Lietuvos Respublikos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

Asmuo nepanaudotus SAD blankus, įskaitant atvejus, kai įstatymų nustatytais pagrindais asmuo nutraukia veiklа, sunaikina (sudegina arba sukarpo dokumentų smulkintuvu arba sumala popieriaus perdirbimo įmonėje), surašo SAD blankų sunaikinimo aktа (akto forma nustatyta priede prie šių taisyklių) ir vienа sunaikinimo akto egzempliorių perduoda vietos mokesčių administratoriui.

***

Finansų ministro 2005-02-04 įsakymu Nr. 1K-040 (įsigaliojo 2005-02-11, žin., 2005, Nr. 19-636) patvirtintos Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklės. ūkio subjektai, tvarkydami buhalterinę apskaitа, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, šiomis taisyklėmis ir bendraisiais apskaitos principais: ūkio subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo ir kt.

ūkio subjektai, kurie yra PVM mokėtojai arba turi samdomų darbuotojų ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais, buhalterinę apskaitа tvarko darydami dvejybinį įrašа. ūkio subjektai, kurie nėra PVM mokėtojai ir neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais ataskaitiniais metais, buhalterinę apskaitа gali tvarkyti darydami paprastаjį įrašа.

ūkio subjektai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka privalo sudaryti arba savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansinę atskaitomybę, tvarkydami buhalterinę apskaitа ir sudarydami finansinę atskaitomybę vadovaujasi Verslo apskaitos standartais. Finansinės atskaitomybės nesudarantiems ūkio subjektams tvarkant buhalterinę apskaitа rekomenduojama vadovautis Verslo apskaitos standartais.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-02-02 įsakymu Nr. VA-15 (įsigaliojo 2005-02-09, žin., 2005, Nr. 18-595) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos Duomenų, susijusių su gyventojų pajamų mokesčio grаžinimu, pateikimo taisyklės. Jos nustato duomenų, reikalingų patikrinti, ar nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį patirtomis išlaidomis gali būti mažinamos gyventojo tа laikotarpį gautos apmokestinamosios pajamos, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai ir priėmimo tvarkа:

• gyvybės draudimo bendrovės turi pateikti duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų per praėjusius metus sumokėtas gyvybės draudimo įmokas.

• kredito įstaigos turi pateikti duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų per praėjusius metus sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti.

• Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondas ir kredito įstaigos turi pateikti duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų per praėjusius metus grаžintas paskolas (jų dalis), skirtas studijų, kurių metu įgyjamas aukštasis išsilavinimas ir (ar) suteikiama kvalifikacija, apmokėjimui padengti.

• lizingo bendrovės, turinčios teisę teikti gyvenamojo būsto lizingo (išperkamosios nuomos) paslaugas, turi pateikti duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų per praėjusius metus sumokėtas už gyvenamojo būsto lizingo (išperkamosios nuomos) palūkanas.

• universitetai ir kolegijos turi pateikti duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų per praėjusius metus už studijas sumokėtas įmokas.

• Lietuvos Respublikoje įregistruoti pensijų fondai turi pateikti duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų per praėjusius metus sumokėtas įmokas į papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus.

Duomenys turi būti pateikiami iki kiekvienų metų balandžio 15 d.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-01-27 įsakymu Nr. VA-12 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-07-09 įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-02-06, žin., 2005, Nr. 17-563) nustatyta, kad deklaracijos gavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai data laikoma ta data, kai mokesčių mokėtojas deklaracijа pateikė apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ar Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos padaliniui:

• kai deklaracija tiesiogiai įteikiama apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui, deklaracijos gavimo data laikoma ta data, kuriа darbuotojas pažymi ant paketo, suformuoto šių taisyklių nustatyta tvarka;

• kai deklaracija atsiunčiama paštu, deklaracijos gavimo data yra jos išsiuntimo data, kuri nustatoma pagal pašto antspaudа;

• elektroniniu būdu pateiktos deklaracijos gavimo data nustatoma programinėmis priemonėmis;

• tais atvejais, kai deklaracija įmetama į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ar Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos patalpose specialiai tam skirtа dėžę, jos gavimo data pažymima taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka. Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ar Valstybinei mokesčių inspekcijos darbuotojas deklaracijas iš specialių dėžių turi išimti kiekvienа dienа ir atlikti taisyklėse nurodytus veiksmus (deklaracijas sukomplektuoti su jų priedais, surūšiuoti pagal deklaracijų formas, atlikti deklaracijų pirminį patikrinimа ir kt.).

Taip pat nustatyta: jei ne dėl mokesčių mokėtojo kaltės elektroniniu būdu teikiama deklaracija buvo pateikta pavėluotai, tai, vadovaujantis MAį, tokiam mokesčių mokėtojui sankcijos netaikomos.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-01-24 įsakymu Nr. VA-7 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-01-30 įsakymo Nr. VA-12 „Dėl Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-02-06, žin., 2005, Nr. 17-559) pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodiniai nurodymai ir jų priedai. Naujos redakcijos tekstas skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-01-24 įsakymu Nr. VA-8 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-01-23 įsakymo Nr. VA-8 „Dėl Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462S formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-02-06, žin., 2005, Nr. 17-560) pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462S formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodiniai nurodymai ir jų priedai. Naujos redakcijos tekstas skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-01-26 įsakymu Nr. VA-9 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-01-27 įsakymo Nr. VA-11 „Dėl Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462S33 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-02-06, žin., 2005, Nr. 17-561) pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462S33

formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodiniai nurodymai ir jų priedai. Naujos redakcijos tekstas skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-01-27 įsakymu Nr. VA-11 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-01-26 įsakymo Nr. VA-10 „Dėl Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462S15 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-02-06, žin., 2005, Nr. 17-562) pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462S15 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodiniai nurodymai ir jų priedai. Naujos redakcijos tekstas skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-02-09 įsakymu Nr. VA-17 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2002-12-23 įsakymo Nr. 369 „Dėl su pridėtinės vertės mokesčio grаžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-03-01, žin., 2005, Nr. 22-710) pakeistos:

• PVM grаžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 forma;

• PVM grаžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 formos užpildymo taisyklės.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2005-02-02 įsakymu Nr. V-34 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių pavadinimų pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (įsigaliojo 2005-02-12, žin., 2005, Nr. 20-644) pakeisti fondo valdybos teritorinių skyrių pavadinimai ir patvirtinti jų nuostatai.

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 169 str. pakeitimo ir papildymo įstatymu (įsigaliojo 2005-02-09, žin., 2005, Nr. 18-571) nustatyta, kad priklausomas draudimo tarpininkas turi teisę neapdrausti profesinės civilinės atsakomybės, jei:

• draudimo įmonė ar užsienio valstybės draudimo įmonės filialas yra sudaręs priklausomo draudimo tarpininko profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį privalomai sumai (1 000 000 EUR vienam įvykiui) ir draudimo apsauga pagal šiа draudimo sutartį galioja visoje Europos Sаjungos teritorijoje priklausomo draudimo tarpininko veiklos draudimo įmonės ar užsienio valstybės draudimo įmonės filialo vardu ir dėl jų interesų laikotarpiui;

• draudimo įmonė ar užsienio valstybės draudimo įmonės filialas, sudarydami sutartį su priklausomu draudimo tarpininku, prisiėmė prievolę visiškai atlyginti žalа, atsiradusiа dėl priklausomo draudimo tarpininko profesinių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Pagal Draudimo įstatymo nuostatas, priklausomais draudimo tarpininkais laikomi asmenys, vykdantys draudimo tarpininkavimo veiklа vieno ar keleto draudikų vardu ir dėl jų interesų. Priklausomas draudimo tarpininkas taip pat yra asmuo, kuris vykdo draudimo tarpininkavimo veiklа vieno ar keleto draudikų vardu ir dėl jų interesų šalia savo pagrindinės ūkinės komercinės veiklos, o jo siūlomas draudimas yra papildoma paslauga, skirta arba susijusi su asmens siūlomomis prekėmis ar paslaugomis.

Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr. 5 (89)

"Linava" informuoja

Naujienos

Kelių transporto inspekcija

Naujienos

Pravartu žinoti

„Vodafone World“ atpigino telemetrijos paslaugas

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Muitinėje

Automobilio salone įrengtoje dušo kabinoje - falsifikuoti alkoholiniai gėrimai

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams